Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, July 10, 2015

జర్మన్ కథ - పునర్జన్మ - German Story

పక్షులలో ఇది ఎక్కువ కాలం  జీవించే పక్షి గెద్ద. ఒక గెద్ద  యొక్క జీవిత కాలం 70 సంవత్సరాలు.  40 సంవత్సరాల తరువాత గెద్ద ముసలిది   అవుతుంది. దాని ముక్కు మాంసాన్ని చీల్చడానికి  తగిన వాడిని  కోల్పోతుంది .  గెద్ద గోర్లు చాలా పొడవుగా పెరుగుతాయి మరియు దేనినీ గట్టిగా పట్టుకోలేవు. ఈకలు చాలా మందంగా మరియు భారీగా పెరుగుతాయి కాబట్టి ఎగరడం కష్టం అయిపోతుంది . గెడ్డ ఈ సమస్య నుండి బయటపడటానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి.  ఒకటవ మార్గం, గెద్ద  మారకుండా అలాగే ఉండటం అది వేటాడకుండా ఉండడం అంటే ఆహారం లేకుండా ఉండిపోడం. అలా ఐతే అది చనిపోతుంది.   ఇంక రెండవ మార్గం  తనను తాను మార్చుకోవడం .  గెద్ద రెండవదాన్ని ఎన్నుకుంటుంది. ఇది సుదీర్ఘ ప్రక్రియ. అది పర్వతం పైన కూర్చుని దాని ముక్కును పీకేస్తుంది . కొత్త పదునైన ముక్కు కోసం ఈగిల్ వేచి ఉంటుంది.  బలమైన ముక్కును పొందిన తరువాత ఈగిల్  అతిగా పెరిగిన గోర్లు బయటకు లాగేస్తుంది . తర్వాత  అది అవాంఛిత ఈకలను లాగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ 150 రోజులు పడుతుంది. కష్టపడి సాధించిన పునర్జన్మతో ఈగిల్ మరో 30 సంవత్సరాలు సంతోషంగా జీవిస్తుంది.
Wiedergeburt des Adlers

Lebensdauer eines Adlers ist 70 Jahre. Dies ist die längste Lebensdauer bei Vögeln. nach 40 Jahren Adler wird alt. Sein Schnabel wird ungeeignet für Reißen Fleisch. die Nägel wachsen zu lang und kann nicht alles fest zu fangen. die Federn wachsen zu dick und schwer werden  damit sie nicht fliegen können. Der Adler ist nur zwei Wege aus dem Problem. er kann ohne Nahrung sterben oder er kann sich ändern. der Adler wählt den zweiten Weg. es ist ein langer Prozess. Er liegt an der Spitze des Berges, und ziehen Sie den Schnabel. der Adler wartet auf den neuen scharfen Schnabel. nach Erhalt der starken Schnabel der Adler zieht die überwucherten Nägel. dann zieht es die unerwünschten Federn. dieser Prozess dauert 150 Tage. mit der Wiedergeburt aus harter Arbeit,  der Adler lebt glücklich für weitere 30 Jahre.


An eagle's life span is 70 years. this is the longest lifespan in birds. After 40 years eagle becomes old. its beak becomes unfit for tearing flesh. the nails grow too long and can not catch anything firmly. the feathers grow too thick and heavy therefore it can not fly. the eagle has just wo ways out of the problem. it can die without food or it can change itself. the eagle chooses the second. it is a long process. it sits on the top of the mountain and pull out its beak. the eagle waits for the new sharp beak. After getting the strong beak the eagle pulls out the overgrown nails. then it pulls the unwanted feathers. this process takes 150 days. with the rebirth it achieved from the hard work the eagle lives happily for another 30 years. 

Tuesday, July 7, 2015

Paris to Vijayawada

 ఫ్రెంచ్ కల్చర్,  విద్య సామాజిక పరిస్తితులగురించి తెలుసుకోవాలనే తపన నాకు ఎప్పటినుంచో ఉంది. అందుకే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకున్నాను. చదివి తెసులుకున్నా దాని కంటే, ఫ్రాన్స్ వెళ్ళిన వాళ్ళ ని అడిగి తెలుసుకోడం మంచిది. అంతకంటే అక్కడ ఉంది చదువు కుంటున్న వాళ్ళనుంచి తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.  అనేక మంది ఫ్రాన్స్ లో ఉన్న విద్యార్ధులకు ఫ్రెంచ్ నెర్పాను. వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరూ వాళ్ళ పరిస్తితులగురించి గానీ, ఫ్రాన్స్ గురించి గాని రాయలేదు ( అనేక సార్లు  అడిగినా కూడా)  శేషసాయి ప్రనీత్ అందరికంటే భిన్నం. అందుకే పారిస్ నుంచి ప్రణీత్ రాసిన ఈ లేఖ ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎవరో చదివి తెలుసుకుంటారని కాదు. నాకు ప్రతి ఫ్రెంచ్ విద్యార్ధి ఒక పాఠశాల. ఒక తీపి గుర్తు.   
Education in France:

 The people here firstly concentrate on their language. They give a higher importance for it. The colleges try to give practical knowledge by exploring them in industrial training. For example if you consider my college, here students study for 5 years to obtain both bachelors and masters. And at every stage they are involved with an internship. For 1st year it is up to 45 days, 2nd year 2 months, 4th year 4 months and final year 6 months. By doing all these,they get a lot of practical explorer which make companies easy to hire them. This point can be seen only at IIT’s in India.

Coming to children’s education, it is much more with activities, and they taught in French which makes them comfortable to learn. Every village or town is having a library which is free for students, and even parents encourage children to take them to library. Even this can have in India when the children have time to do it, if you consider now there are a few schools which are having libraries and makes the children to learn. The effect of cooperate schools make the children not to learn ethics or moral values, they are just mugging up the subject which makes a child life horrible. At the end of the day he wants patience, how to tackle with different problems in life and how to behave in society.

Culture in France:
            
 The people wish one another with a great smile ‘bonjour, salut’, which is very often in India. I mean with an unknown person. Let me give an example to be more clear ‘I am going out for jogging, I am jogging in the ground where there are some other persons sitting or doing their own work. They saw me and they just greet ‘bonjour or bonne journee’ something like this’. And these try to help you when you are in need. On the first day of my arrival I am just confused after getting down of the tram at 2 A.M in the morning and how to reach the university. As I don’t have any map or taxis that can drop me there. At last I left myself to god and asked for a lift, a man stopped the car and even he knows little English which makes difficult to communicate. He knows the address he offered me to get into the car and I am tensed whether to take it or not. But I made myself strong and get into the car. At most one hour he is searching for the hostel, in the morning I just noticed that it is 400 metres walk. But during night he is unable to find the route into hostel and there is no security guard at that time so he refused me to leave me allow and later he had taken me to a nearby hotel but they are filled, so he is keep on moving searching. I asked him please drop in university I can manage, then he dropped me there and gave his number to contact him in the morning. After few minutes the security guard came and gave me the room so I got the room at 3:10 AM. This example shows how kind they are. Even in India we can see these.

The only difference between India and France is development, as it is a developed country the facilities are high and the opportunities are high. We make (Indians) our life complicated by lots of tensions. As we have to give dowry for our children and everything is more the middle class men salary and parents earn a lot to the next coming generations. Here the government takes taxes while working and once u are out of job, you will be getting pension so that he can live comfortable. As these grew up as an individual from the childhood they don’t bother about their family which is strange for us.