Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Monday, August 31, 2020

Bharatavarsha 32

కవిరా   జులుద్భ  వించిన   

కవనకృ తికీర్తి బడసిన కట్టడ మిదియే  

నవరస మధుర ఇతిహాస  

శివమోక్ష  ముచుకుం దఇంద్ర  సంగమ  మిదియే   

ఋగ్వేద కాలమందు కావేరి నది వొడ్డున వెలసిన   బహు పురాతన పూంపుహార్ పట్టణము పురాణ సాహిత్యమునకు పుట్టినిల్లుఉరుతి రంగన్నార్ , యను రెండవ శతాబ్దపు తమిళ కవి రాసిన పత్తినప్పలై  పుహార్‌ పట్టణమున కద్దము పట్టును. పుహార్ అనగా తమిళమున  నదీసముద్ర సంగమమని యర్థము. ఇచ్చట దృగ్గోచరమగు కావేరీ సాగర సంగమమును  అగోచరమగు సంగమ సాహిత్య సంగమము మరింత పవిత్రమొనర్చి పూమ్పుహార్  రేవుపట్టణమునకు  దిగంతఖ్యాతి నొసగుచుండ  జ్ఞానచక్షువులున్న కొండొక వ్యుత్పన్నుఁడది  గాంచి మహానందము నొందుచుండగా  తక్కిన మ్రుక్కటి జనులొక్క మునకవేసి పరితుష్టి నొందుచుందురు.  

ఐదు గొప్ప తమిళ ఇతిహాసాలలో ముఖ్యమైన  సిలపతిగారము గ్రీకులకు ఇలియాడు వలె  తమిళులకు ఉత్కృష్ట కావ్యము, మణిమేకలై యను రెండు ఇతిహాసములు ఇచ్చటనే పుట్టినవి  కావేరినది ఇచ్చటనే సముద్రమున కలియుటచే ఇచ్చట సందర్శకులు నదీసంగమ మందుపుణ్య  స్త్నానమాచరింతురు. సిలపతిగారం  శిల్పప్రదర్శనశాల    కోత్రా వంటి రంగస్థలము (ఇతిహాస సౌందర్య రాసి యగు నర్తకి మాధవి నాట్యమాడిన స్థలము )ఇతర దర్శనీయ స్థలములు ఉండుటచే పూమ్బుహారు నిత్యమూ తీర్ధ యాత్రికులతోపాటు సందర్శకుల తోనూ కిటకిట లాడుచుండునుపూమ్బుహార్  సముద్రతీరం వద్ద  హోటల్ తీసుకొని వారా రాత్రికి విశ్రాంతితీసుకొనిరిషిరోమి "నాకిక్కడ స్నేహితులు కలరు వారింట నుండెదను" అని చెప్పి సెలవు తీసుకొనెను.  

మరుసటిరోజు ప్రాతః కాలమున అంగయారు కన్నె, వరదాచార్యుడు నదీసముద్రసంగమము వద్ద స్తనమాచరించి అల్పాహారం తీసుకొని హోటల్ నందు వేచి యుండగా షిరోమి వచ్చి వారిని నగరసందర్శనముకొరకు తన వాహనంలో కొనిపోయెను. సిలపతిగారం శిల్పప్రదర్శనశాల,   సందర్శించి కోత్రా పండల్ నందు మాధవి చిత్రములను గాంచి ముదమున సౌహిత్యము నొందిరి. 

చోళరాజుల పాలనలో ఈ రేవు పట్టణమున  ఇంద్రుడు  వినాశకరమైన ఆయుధాలను కలిగి ఉన్న శక్తివంతమైన రాక్షసులపై పై పోరు సలిపెను.  అమరావతి రాజ్యాన్ని కాపా డుటకు   తన దళాలను  ముచుకుంద చోళ ఎంత గొప్పగా నడిపించాడో పురాణాలు చెబుతున్నాయి.  కృతజ్ఞతగా ఇంద్రడు తన  విశ్వకర్మను అమరావతి తరహాలోనే నగరాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించెను. సర్వాంగ సుందర నగరాన్ని విశ్వకర్మ నిర్మించి ఇచ్చెను. అన్ని  ఖండాల నుండి  పుహార్ను సందర్శించుటకు అనేకులు వచ్చెడివారు. దేవతలు వచ్చి దేవాలయాలలో పూజలు చేశారని తమిళ పురాణము  సిలపతికరమ్ చెప్పుచున్నది" అని చెప్పెను. అప్పుడా దంపతులు సిలపతిగారం గూర్చి చెప్పమని షిరోమిని అడిగిరి  వారప్పుడు  పురాతన పల్లవనేశ్వరర్ ఆలయమును జేరిరి మీరు దర్శ నానంతరము కోనేటివద్దకు వచ్చిన నేనచ్చటనే యుండునని జెప్పి కోనేటికడ వేచియుండెను కొలది సేపటిలో వరదునిగూడి కన్య  అచ్చటికి వచ్చి "కోనేటి మెట్లపై కూర్చొని ఆంధ్రదేశమునుండి వచ్చిన ఒక యువకునితో సంవాదమునున్న షిరోమిని గాంచి  ఆ జంట వారి ప్రక్కనే కూర్చొనెను.  

యువకుడు : ఇచ్చటమియునూ ఆకర్షనీయమైన ప్రదేశములు కానరావు ఈ దేవాలము కూడా మారు మూల విసిరివేయబడినట్లున్నది ఎందులకు వచ్చితినని చింతిచుచున్నాను 

షిరోమి: వేయి సంవత్సరముల పూర్వము నీ పూర్వజు లిచ్చట ఈ పురాతన దేవళము ను నిర్మించుట నీవు మెచ్చకున్ననూ ఇచ్చటనే కావేరీ నది సముద్రమునందు కలియు నదీసముద్ర సంగమము గాంచి సంతసించుము. పూమ్పుహార్  దైవ నిర్మిత నగరమని పురాణములు జెప్పుచున్నవి.

 యువకుడు: నేను పుక్కిట పురాణములను నమ్మజాలను.

అయినచో ఇతిహాసమును జెప్పెదను వినుము అనుచూ  

షిరోమి: కన్నగి పురాతన తమిళ సాహిత్య రచన సిలపతిగారం యొక్క పురాణ కథానాయిక. తమిళ సంస్కృతి మరియు పవిత్రతకు చిరస్మరణీయ చిహ్నమైన కన్నగి తమిళ స్త్రీల వ్యక్తిత్వ ప్రతీక. కన్నగి నమ్మకద్రోహము చేసిన  భర్త  కోవలన్తో కలిసి ఉండే పవిత్ర మహిళగా అభివర్ణించబడిందికోవలన్ ఒక నర్తకి మాధవిని కలుసుకున్నాడు మరియు ఆమెతో సమ్మందం పెరుగుచుండ   అతని సంపద తరుగు చుండెను. అట్లాతడి సంబంధము సంపద మొత్తమును నర్తకి కోసం ఖర్చు చేయడానికి ప్రేరేపించింది. చివరికి, డబ్బులేని, కోవలన్ తన తప్పును గ్రహించి, తన భార్య కన్నగి వద్దకు తిరిగి  వచ్చెను

కన్నగి యొక్క విలువైన కాలి అందెను అమ్మి మదురైలో వ్యాపారం చేసి  తన అదృష్టాన్ని తిరిగి పొందవలెనని  కోవలన్ భావించగా కన్నగి తన అందెను అందించెను. అందెను విక్రయించ ప్రయత్నించు చుండగా, అది రాణి గారి దొంగిలించబడిన కాలిఅందె అని పొరపాటుగా భావించి రాజా భటులతడిని గొనిపోయిరివిచారణ లేకుండా కోవలన్కు   శిరచ్ఛేదం  గావించబడెను . విషయం కన్నగికి తెలియగానే ఆమె కోపంగా   రాజు ఆస్థానానికి వచ్చి, తన భర్త  నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న అందెను  తెరిచి, అందులో మాణిక్యాలు లుండుట  చూపి రాణిగారి (అందెలో ముత్యాలున్నవి) అందె కాదని నిరూపించెను.

క. విరిగెను అందియ రూఢిగ        

వరిగెను రేణిశి రముచకి  తులాయిరి  బుధులు   

పెరిగెను తాపము ఇంతికి        

 పొరపడి నాధుని శిరమున రకగన్ 

తప్పుగా నిందించబడి మరియు న్యాయం విచారణ లేకుండా  భర్తకు శిరచ్చేదము జేయుటవల్ల  కన్నగి మదురై రాజునేదుంజ్ చెలియన్నుమదురై నగరాన్ని శపించెనుమధురై నగరము మంటలలో చిక్కుకొనేని కాలిపోగా తప్పును గ్రహించి, రాజు సిగ్గుతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడుమీనాక్షి దేవి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఆమె శాంతిం చెను, తుదకు కన్నగి మోక్షము నొందెను." 

క. అసువులు బాసిన పెనిమిటి 

కోసము కానఁగి బొటబొట కన్నీరు కార్చెన్                        

విసవిస  విసిరెను  శాపము 

తీర్చెను మీనా  క్షియమ్మ  తాపము వీడెన్ 

 షిరోమి కథను ముగించి ఆంద్రునివంక చూచు చుండెను 

యువకుడు: ఇది ఒక మాదిరి "ట్రాజిక్ లవ్ స్టోరీ" అనిన విషాదాంతమగు ప్రేమకథ.  షేక్స్ పియర్ ఇటువంటి కథలు పుంఖాను పుంఖాలుగా వ్రాసియుండెను పూంపుహార్... పూంపుహార్.."యని చిత్ర రావములు ( cine prattle) చేయుచూ లేచి వెడలిపోయెను. 

తదుపరి వారొక సత్రము కడ తేనీరు సేవించుచూ సేదదీరారుచుండిరి "జ్ఞాననేత్రములే లేనిచో ఎదుట పరమేశ్వరుడు నిలిచిననూ దేనికో వెదుకుచుందురు" యని వరదాచారి అనగా, "జ్ఞాననేత్రములు లేకున్ననూ కుతూహలమున్న చాలును  నాకు తెలుసు కోవలెనని కుతూహలము కలుగు చున్నది, మరికొంచెము .. అనుచుండగా షిరోమి నవ్వుచూ

"సిలపాధిగరం ఇతిహాసం ఆధారంగా  1942 లో నిర్మితమైన   కన్నగి అనే తమిళ  చిత్రము 2016 లో నిర్మితమైన పత్తిని అనే సింహళ చిత్రం శ్రీలంకలో విడుదలైనవి. కన్నగి విగ్రహము  సుందర మెరీనా సాగరతీరానికి, సరైన స్థానానికి   చేరెను . ఆమె విగ్రహము 1968 లోనాటి ముఖ్యమంత్రి అన్నదురై ఆధ్వర్యంలో స్థాపించబడింది. ఈ విగ్రహము జయలలిత ప్రభుత్వానికి అరిష్టమని వాస్తు నిపుణులు జెప్పియుండుటచే  2001లో  (అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన ఎఐఎడిఎంకె అధినేత్రి) , అవినీతి కేసుల్లో దోషిగా తేలిన తరువాత సెప్టెంబరులో ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోవలసి వచ్చినందున  కన్నగి విగ్రహాన్ని ఎఐఎడిఎంకె  ప్రభుత్వం తొలగించింది. మన ప్రభుత్వము లిట్లున్నవి. 

ఐదు గొప్ప తమిళ ఇతిహాసాలలో మణిమేకలై  ఒకటి. మణిమేకలై  4,861 పంక్తులను కలిగి సిలపతికరం ఇతిహాసం యొక్క జంట-ఇతిహాసం (సీక్వెల్). తమిళ ప్రజల యొక్క జీవితం, సంస్కృతి మరియు సమాజం గూర్చి  అవగాహన కలిగించు  ముఖ్యమైన గ్రంథంగా మణిమేకలై విస్తృత ఆదరణ పొందింది .  కోవలన్ మరియు మాధవి కుమార్తె పేరు మణిమేకలై , ఆమె తల్లి అడుగుజాడల్లో నర్తకిగా మరియు బౌద్ధ సన్యాసిని (భికూని) గా అనుసరిస్తుంది." 

ఈ సమీపమునింకేమైననూ  ప్రసిద్ధ దేవాలయములు గలవా యని వరదాచార్యుడు షిరోమిను అడుగగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం రంగనాథస్వామి ఆలయం తిరుచిరాపల్లి నందుగలదు చూడవలె నన్నచో ..." యని షిరోమి అనుచుండగా " పోయెదము, ముందు భోజనములు కానిచ్చి పోయెదము" అని వరదాచార్యుడనెను. వారు స్థానిక సత్రమునందు భోజనములు ముగించి , కొలదీసేపు విశ్రాన్తి తీసుకొని బయలు దేరిరి. 

రంగనాథస్వామి ఆలయాన్ని  236 అడుగుల ఎత్తుగలిగి విశ్వములోనే అత్యంత ఎత్తైన సమున్నత హిందూదేవాలయము. విజయనగర సామ్రాజ్యానికి చెందిన అచ్యుత దేవరాయ హయాంలో రంగనాథస్వామి ఆలయ రాజగోపురం నిర్మాణం ప్రారంభమైంది.  అతని మరణం తరువాత నిర్మాణం నిలిపివేయబడింది  రాజగోపురం నిర్మాణం 400 సంవత్సరాలకు పైగా అసంపూర్తిగా ఉంది. 

చరిత్ర ను చదువువాడు ఆలకించువాడునూ లేని నేటి సమాజమున సంస్కృతి ఇంకను మిగిలియున్నదన్నచో దానికి కారణము  భక్తి సంస్కృతి. అట్టి భక్తి సంస్కృతికి బీజములు తమిళనాట పడినవి. 5 వ మరియు 9 వ శతాబ్దాల మధ్య నివసించిన శైవ నయనార్లు మరియు వైష్ణవ అల్వార్లతో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. వారి ప్రయత్నాలు చివరికి 12 వ -18 వ శతాబ్దం నాటికి భారతదేశం అంతటా భక్తి కవిత్వం మరియు ఆలోచనలను వ్యాప్తి చేయడానికి సహాయపడ్డాయి. 

రామానుజ వైష్ణవ మత బోధలకు ఒక తాత్విక ఆధారాన్ని ఇచ్చారు. దక్షిణాదికి చెందిన నింబార్కా భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన రాధా కృష్ణ ఆరాధనను ప్రతిపాదించాడు. దేవాలయాల వెనుక రాజులు మరియు  ఆధ్యాత్మిక వేత్తలైన కవులు కళాకారులు ,ఎందరో మహాను బావులు ఉండటంవల్ల సుస్థిరమైన భారతసంస్కృతి సాధ్యపడినది.  భక్తి, గానం మరియు నృత్య సంప్రదాయంతో ప్రారంభ భక్తి ఉద్యమం యొక్క కేంద్రాలు ఈ దేవాలయాలు. భక్తి ఉద్యమం  అనుచరులు కుల భేదాన్ని తిరస్కరించారు. సమానత్వం ఆధారంగా వారు కలిసి కలపడం ప్రారంభించారు. వారు సాధారణ వంటగది నుండి కలిసి భోజనం తీసుకున్నారు.వామ పంక్తులకు ఈవిషయములు దెలిసిననూ బ్రిటీషు పాలన వలననే మనకి నాగరికత  సమానత్వము తెలిసివచ్చెనని, వారు రానిచో మనము అనాగరికులవలె నుండెడివారిమని ప్రచారము చేతురు.

హిందూ మతం  దేవతలలో స్వలింగ సంపర్క ధోరణులు, జాతులును  స్పష్టంగా వివరిస్తుంది. నాటి  ఇస్లాం దండయాత్ర  తరువాత  క్రైస్తవ నైతికత మరియు చివరకు విక్టోరియన్ కాలం  కూడా  అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన మరియు ఆరోగ్యకరమైన లైంగిక అవగాహనను చూశాయి ఆనాడు సెక్స్ కూడా నిషిద్ధం కాదు. స్వలింగ సంపర్కం, లెస్బియన్ మరియు ద్విలింగత్వం ఆమోదయోగ్యమైన ప్రవర్తనా విధానాలుగా నుండెడివి.   ఆధునిక భారతదేశంలోవలె   స్వలింగ సంపర్కులను మరియు లెస్బియన్లను నాఁడెక్కడా   గేలి చేయలేదు.

మా అమ్మను చూడవలెను అని పూనమల్లి పోయెదము అని వరదుడు షిరోమిని పూనమల్లి పొమ్మనెను తరువాత భోజనం ముగించి వారు ఆఖరి మజిలీ  పూనమల్లి బయలుదేరిరి.   చెన్నపట్టణానికి 24 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్న.  "పూనమల్లికి సమీపములో ఫోర్ట్  సెయింట్ జార్జ్ చూడవలసిన ప్రదేశము అచ్చటకు పోని మ్మందురా?" యని షిరోమి అడుగగా వరదుడు నవ్వి "మనము వచ్చినది తీర్ధ యాత్రలకి కావున మన మచ్చటికి పోరాదు, పూనమల్లి పోనిమ్ము మా అమ్మగారు ఎదురు చూచుచుందురు. నీవు మాతో కలసి భుజించవలెను. 

నేను చిన్నపటినుంచి ఇచ్చటనే పెరిగితిని ఫోర్ట్  సెయింట్ జార్జ్ గూర్చి మీకంటే నాకే ఎక్కువ తెలియును మీరిద్దరూ అర్ధ తమిళులు మీకు నేను చెప్పెదను. వాణిజ్య కార్యకలాపాల కోసం 1600 లో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ  తొలుత  సూరత్ వద్ద వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది, పిదపిచ్చట తీరప్రాంత భూమిని కొనుగోలు చేయడంలో విజయవంతమైంది. ఇక్కడ కంపెనీ, ఒక నౌకాశ్రయం మరియు కోటను నిర్మించెను. ఈ కోటనిర్మాణము  1644  లో పూర్తయింది,  ఫోర్ట్  వ్యాపారి కార్యకలాపాల కేంద్రంగా మారింది. ఇది జార్జ్ టౌన్ అనే కొత్త స్థావరానికి జన్మనిచ్చింది, ఇదే  మద్రాస్ నగరం ఏర్పడటానికి  కర్ణాటకపై ఆంగ్ల ప్రభావాన్ని స్థాపించడానికి కూడా కారణమైనది. వాహనము పూనమల్లి పొలిమేరలు చేరగానే అంగయార్ కన్నె "పూనమల్లి అనే పేరు  పూవిరుండవల్లి నుండి ఉద్భవించిందని, అంటే “మల్లె పండించిన ప్రదేశం” అని అర్ధం. అని మార్గదర్శకుని చందమున జెప్పుచుండ షిరోమి నవ్వసాగెను. 

నాటి రాత్రి వరదాచార్యుడు సన్యాసము స్వీకరించవలెననెడి తన మనసులోనున్న కోరిక తెలుపుచూ మీ ఇద్దరి అంగీకారము కావలెనని తల్లిని అర్ధాంగిని అర్ధించెను. కన్నె ను అడుగగా " మీ అమ్మగారి అంగీకారము తెలుసుకొనుడు " అని చెప్పెను. ఆయన తల్లిగారు "నా అంగీకారము  కంటే నీ భార్య అంగీకారమే ముఖ్యమనుచు త్రోసి పుచ్చెను."

కొంత సేపు మౌనము రాజ్యమేలెను. గత మూడు సంవత్సరములనుండి నాకొడుకు నాకు నచ్చ జెప్పుచున్నాడు నాకేమియునూ తోచలేదు , ఇప్పుడు కూడా అదే ఉద్దేశ్యమున్నచో ...నేను నచ్చ జెప్పజాలను , యని కన్నె మొఖమును తన చేతిలోకి తీసుకొని కన్నీరు కార్చ సాగెను. కన్నె ఆమెను ఓదార్చి కన్నీరు తుడిచెను. వరదాచార్యుడు కొన్ని ఆస్తి పత్రములు , విడాకుల పత్రములు సంతకము చేసి ఇచ్చి మౌనముగా తన గదిలోకి పోయెను. తెల్లవారి చూసిన అంగయార్ కన్నెకు వరదుడు కనిపించలేదు.  ఒక అధ్యాయము ముగిసెనని భావించి కన్నెఅత్తగారు లేచువరకు నుండి ఆమెకు పత్రములు ఇచ్చి ఆమెను తనతో పాటు తీసుకొని  చెన్నపట్నమునకు బయలుదేరెను.  

Bharatavarsha -31

రేగడ  రాగమున ధగధగ లాడు ఫియాగో   బేగడ రాగమువలె  వలె సాగుచుండ మదోన్మత్త తురంగ సకిలింతలు సద్దుమణిగిన అంగయార్ కన్నెమది సారంగరాగము పాడుచుండె. శృంగార సాఫల్యతా సంతృప్తి బడసిన దేహము కొంగ్రొత్త కాంతులీనుచుండ పంచక్షేత్రాలు నొక్కసారిగా దర్శించిన కలుగు ప్రశాంతత మనమునలుముకొనగా కన్నె కొనకంట వరదాచార్యుని గాంచి మధుర ధరహాసముజే యుచూ మైమరపు బొందుచుండెను. ఆచార్యుడు అంకె యని అల్లన పిలిచెను. బదులుపలకని కన్నెను  గాంచి “అంగయార, అంగయార” యని వత్తి బలికెను. తలతిప్పిజూచిన పూబోణితో   పిలిచిన పలుకక ఏ లోకమునుంటివి యనెను “ ఎప్పుడో  వివాహమైన కొత్తలో  అంగయార , అంకె  యని పిలిచెడివాడవు. ఇంకనూ ఆపిలుపులెట్లు గుర్తుండును. “శృంగార విభావరి తలచుకొన్న ఇంతుల శృంగార కైవల్యము పునఃప్రాప్తి నొందరే, ఏమో యనుకొంటిని అంకెకాడవే నీవు యనుచు బుగ్గ పోటున, సిగ్గునొందె. వాహనమును నడుపుచున్న షిరోమి నవ్వుకొని వాహన వేగమును పెంచెను.

మనముఁబోవుచున్నది తీర్థ యాత్రకు శృంగార యాత్రకు కాదు, చిలకల కొలికి శృంగార కవయిత్రివగుచున్నదే యనగా, నేను గాయకురాలిని అని తెలియజేయుట కన్నట్లు సందర్భోచితముగ

“అంకెకాఁడవోఁగు నూతులౌభళేశ, పొంకమాయ నీ సతి పొందు మఱవకుమీ” 

అన్నమయ్య గీతమునాలపించెను. కన్నులర్ధనిమీలితము లగుచుండగా, ఆ నిండు గోదారితన పెనిమిటి  ఎదపైవాలెను. కుచద్వయ ఒత్తిడికి వరదాచార్యుడు సిద్ధునివలె చలించక, భార్యాజితుని వలె  నొఱగక ఆమెను లేవనెత్తి, దూరముగా జరిగి కిటికీకడకు బోయి బాహ్య ప్రపంచ మందు  లీలమయ్యెను. ఆ ముగ్ద వాహనచాలకుని సమక్షమమునిట్లు జేసిన తన నాథుని కప్రియమగు చున్నదని తానునూ మరొక గవాక్షమునాశ్రయించెను. చిరుగాలి తాకిడికి పైకెగురు ముంగుర్లను సవరించుకొనుచూ మింటినేగుచున్న కొక్కరాయి గుంపులను జూచుచుండెను.  

వారి మౌనమును గమనించిన షిరోమి వాహనము పాటలు మీటనొత్తబోవుచుండగా వలదనివారింనాచార్యుడు “అవివాహితులసంఖ్యాకులెదురు జూచు మాసము మాఘమాసం   తెలుగు నాట వివాహాల సందడి ప్రారంభమైంది.  ఈ నాలుగు రోజులూ వేలాది ముహూర్తాలు!

పెళ్లిల సందడి నాకునూ కలిసి వచ్చును యని శిరోమి శృతి కలిపెను. అది యెట్లని మనమున్నది తమిళనాట కదా యని కన్నె అచ్చెరువొందెను .  

తమిళనాట తెలుగువారుండరా వారు తెలుగు సంప్రదాయములనే పాటించెదరు. వివిధ ప్రాంతములనుండి ఆ వివాహములకు వచ్చు వారందరూ కాకున్నకూ, కొద్దిమంది పుణ్యక్షేత్రములు దర్శింపక మానరు. యని షిరోమి తెలుపగా. 

భళా! షిరోమి భళా! బహు బుద్ధిశాలివి నీవు , సింహళీయునివలె నున్నావు యని ఆచార్యుడనగా షిరోమి అవునని తల పంకించెను. “ఇచ్చట సింహళీయులున్నారా?" యని అనిన  అంగయారుకన్నెను జూచి " ఇదెక్కడి చోద్యము తమిళనాట నివసించుచు ఇక్కడ సింహళీయులున్నటు గ్రహించలేదా?" యని షిరోమి అడుగగా, వరదుడు నవ్వుచూ"  ఆంధ్రదేశము పోయిన ఇంతకంటే చోద్యములెన్నియో చూడగలవు , అచ్చట జనులు కూపస్థమండూకములవలె , కనులున్న కొబోదులవలె దేహధ్యాస తప్ప దేశధ్యాస లేకలమటించుచుందురు, ఆదియట్లుండనిమ్ము నీ వృత్తాంతమును దెలపుమ"నెను.  

భారతదేశంలో రెండు లక్షల మంది సింహళీయులు గలరు. త్రిచిరాపల్లిలోని తువకుడి, నీలంకరై, చెన్నైలోని వలసరవక్కం, కన్నియకుమారిలోని నాగర్‌కోయిల్, కోయంబత్తూరులోని వల్పరైలో శ్రీలంక తమిళ కుటుంబాలు నివాస మేర్పరుచుకొన్నవి. ఐదు వందల సింహళ కుటుంబములు చెన్నపట్నమును తమ గృహముగా జేసుకొని చిరకాలంగా ఇచ్చట బ్రతుకుచున్నవి. వారందరూ శ్రీలంక డెప్యూటీ హై కమీషనర్ గారి కార్యాలయము పనిచేయువారు, సమాచార సాంకేతికశాస్త్ర నిపుణులు. వీరు టైడల్ పార్క్ నందు పనిచేయుచుందురు.  కొద్దిమంది మంది విద్యార్థులు పైచదువులనభ్యసించు వారు కూడా కలరు.

ఇద్దరు తమిళ మత్సకారులను శ్రీలంక నేవి హతమార్చుట వలన నిన్న చెన్నపట్నములో హింసాకాండ జరిగినది. అది పురాతన మహాబోధిసమాజమువారి కెన్నెత్ హౌస్ పై దాడికి కారణం భూతమైనది.  చెన్నపట్టణ నడిబొడ్డునున్న ఎగ్మోర్ నందుగల  కెన్నెత్ హౌస్ 1891 నందు స్థాపింపబడిన ప్రాచీన బుద్ధా సమాజము పైదాడిజరుగుట మిక్కిలి కలకలమును రేపుచున్నది.  

మా నాన్నగారు హై కమీషనర్ గారి కార్యాలయము పనిచేయుచుండెడివారు. వారి మరణానంతరము మేము మా దేశము పోదలచిననూ అన్నగారికి,   సాంకేతిక నిపుణులగుటచే మరియు టైడల్ పార్క్ నందు ఉద్యోగము లభించుటచే, ఎగ్మోర్ నుండి టైడల్ పార్కులకి మకాము మార్చిమేమిచ్చేటనే నివసించుచున్నాము. 

నేను ఐదు సంవత్సరములనుండి ఇచ్చటనే సింహళయాత్రీకులకు మార్గదర్శకుని గా యున్నాను.  యాత్రీకుల సౌకర్యార్ధము నావాహనమునందే  వారిని స్వయముగా తీసుకుపోయి నగరములోపల వెలుపల నున్న పుణ్యక్షేత్రములు చూపుచుందును. యని షిరోమి చెప్పెను .

హింస చెలరేగునని  భయపడుచున్నావా యని వరదాచారి షిరోమిని  అడుగగా  

షిరోమి "తమిళులు మంచివారు, ఇంకనూ హింస ప్రజ్వరిల్లునని భయములేదు కానీ హింసాప్రభావమున సందర్శకులు తప్పక తగ్గిపోవు అవకాశము కలదు.” అనెను

"సందర్శకులు తగ్గినచో నీకొచ్చిన ముప్పేమియునూలేదు నీవు వాహనము కూడా కలిగియున్నావు కదా !" అని అంగయార్ కన్నె పలుకగా షిరోమి నవ్వుచూ వెనుకకు తిరిగి నేను మార్గదర్శకునిగా (టూరిస్ట్ గైడ్) మాత్రమే పనిచేయుదును. అందరివలె వాహనమును కిరాయికి తిప్పువాడనుకాను అని జెప్పి తిరిగి ముందుకు చూచుచూ వాహనమును నడుపసాగెను.

“అబ్బో సింహళీయులు గట్టివారే” యని అంగయార్ కన్నె చమత్కరించగా, మీ తమిళులకంటే కాదనుచూ షిరోమికూడ చతురమైన ప్రత్యుత్తరము నిచ్చెను. నగరంలో నదులు కలుషితమైపోవుటచే నగరంలో నదీస్నానము దుర్లభముయింది. కేశవరం గ్రామంలో మూలం నుండి  పట్టాబిరామ్ ఆనికట్ వరకు, కూవం నది పరిశుభ్రంగా యుండుటచే వారిరువురు  మునక కై అచ్చటికి పోయి వచ్చినారు.  చెన్నపట్నమున ఉత్తరాన కోసస్థలైయార్, దక్షిణాన అడయార్ నది మరియు, పట్టణ మధ్య భాగాన కూమ్ నదులను దాటుతూ సాగిన ప్రయాణము మైలాపూర్ లో ఉన్న అత్యంత పవిత్రమైన పురాతన కపలీశ్వరాలయం వరకు సాగెను.   వాహనము కపలీశ్వరాలయం ముంగిట నిలిపి ...

“కపలీశ్వరాలయం ఏడవ శతాబ్దానికి చెందినది దీని ఎత్తైనగోపురం చూపరులను ఆశ్చర్య చకితులను జేయుచుండును.  మైలాపూర్ అనే పేరు పురాణం నుండి వచ్చినది తమిళంలో "మాయిల్" అంటే నెమలి యనర్ధము . క్రీ.పూ 3000లో, బ్రహ్మాండ పురాణమునందు  మైలాపూర్ను   మయూరపురి గా  పేర్కొనినారు.పార్వతిదేవి  యొక్క ఒక రూపమైన కార్పగంబల్, ఒక శాపం కారణంగా  నెమలిగా   మారి, ఆమె అసలు రూపు  పొందటకు ఇక్కడ తపస్సు చేసెను.   స్కందుడిచ్చట   రాక్షస  నాశనమొనరించుటకు పార్వతిదేవి   నుండి ఈటియను  బొందెను. ఈ ప్రదేశం కైలాష్‌కు సమానమని  మాయిలే కైలై  యని పిలుచుచుందురు ”షిరోమి చెప్పుచూ సాగుచుండ ఆ దంపతులా మార్గదర్శకు ననుసరించు చుండిరి. పుష్కరిణియందు స్నానమాచరించి కపాలీశ్వరుని దర్శించి వారు   చెట్ల వరుసలతో ఆలరారు వీధులమీదుగా ఫియాగో పుంమ్బుహార్ దిశగా ముందుకు సాగిరి. మహాబలిపురం , పుదుచ్చేరి , కడ్డలూరు, చిదంబరం   మీదుగా  సాగిన 260 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం రాత్రికి  పూమ్పుహార్ చేరెను.

Friday, August 28, 2020

Bharatavarsha -29

"నీ హావభావ విలాసములను జూచిన నేనిచ్చిన భక్ష్యము నారగించిన పిదప మీరు ప్రేమసాగరమునములిగినా రని పించుచున్నది. నీ నాధుని కౌగిట  ఏ మధురరాగములను పాడితివో అతడు నీకే తీపి జ్ఞాపికలిచ్చెనో,  నీబుగ్గల నిగ్గులందు.."యని డయానా జిగిబిగి పలుకులు  పలుకుచుండ  అంగయార్ కన్నె వేటరిని జూచిన జింకవలె డయానాను బెదురుకళ్ల జూచెను. ఏమీ జరగలేదని డయానాకు విషయము  తేటతెల్లమయ్యెను. హతవిధీ! నా వద్ద శృంగార శిక్షణ పొందిన యువతులు ఎవ్వరూ అపజయమును పొందలేదు.  డయానా చెల్లి లూవెల్లర్ ( ముద్దు పేరు లులు ) శృంగార శిక్షణ అన్నచో నేమి యని అడుగగా డయానా డంగై " లులు, యూ ఆ టాకింగ్ బీస్ అండ్ బర్డ్స్, గెటవే " యని అరచి 10 సంవత్సరముల  లువెల్లర్ ను తరిమివేసెను. " బీస్  అండ్ బర్డ్స్ అనిన నేమి?"యని అంగయార్ అడిగెను. పిల్లలు వినకూడనివి..  ప్చమ్ ప్చమ్ .. యని  గాలిని చుంబించి కన్నెను జూసి  కన్ను గీటెను. తుంటరి ఎంతమందికి శృంగార శిక్షణనిచ్చినావు? యనుచూ నెత్తిపై మొట్టెను. డయానా పక్కనున్న కుర్చీలో కూలబడెను. అంగయారు కన్నె ముఖమున విషాద ఛాయల లుముకొనెను. డయానా! ఇంక నీప్రయత్నములు ఆపివేయ మనుచూ గద్గద స్వరమున పలికెను. 

ప్రాయమునున్న పడతులకేలనో ఖేదము? పతులు పనికిరాకున్ననూ పేడి యైననూ ఆగ్రహమునుగాక నిగ్రహమునే చూపుచుందురు? ఇరువది నారు సంవత్సరముల పడతికిట్టి బెట్టిద మెట్టిదనిన... యని ఆపి డయానా సంకోచమున జంకుచుండ  

డయానా "ముద్ద ముందుబెట్టి మూతికట్టినట్టు" అనగా  "నిర్గంధ పుష్పమునాఘ్రాణించునట్టు" యని అంగయార్ కన్నె, డయానా వాక్యమును పూరించెను. 

డయానా: మణమక్క  పూ మోప్పం పిడిప్పదు, ఆనాళ్  నీంగళ్  అతియే చేయికిరిరాళ్.
అంగయార్: అంగయే నిరుతుక్కల్, అయ్యయ్యో! ఏమీ చిత్రము నిన్ను వారించబోయి నేనునూ తమిళమునే మాట్లాడుచుంటినే. ఇచ్చట తమిళము మాట్లాడరాదంటినా? ఇచ్చటందరికీ ఆంగ్లమునైననూ సులభముగా నర్ధమగును కనుక …డయానా:తెలుగునందే మాట్లాడవలెను, నేను తెలుగు నేర్చుకొని యుండనిచో అప్పుడేమిచేయుదువు?

గృహసముదాయమునందు వేరొక అంతస్థులో తల్లిదండ్రులతో నివసించు డయానా, జాస్మిన్ అంతర్జాతీయ పాఠశాలనందే సహోపాధ్యాయురాలుగా పనిచేయుచున్నది.   డయానా శ్వేతజాతి భారతీయురాలు. బుడతల కాంగ్లమున ప్రాసపద్యములు భోదించుచుండును.  “కన్నె కంటే చిన్న దానను కానీ కన్నెను కాన” ని మొహమాటము లేక జెప్పుచుండును. మాటలను చురకత్తులవలె విసురు చురుకైన  చిన్నది, మాతృభాష ఆంగ్లమైననూ, స్థానిక భాష తమిళమైననూ, పొరుగుభాష తెలుగైననూ తడుముకొనక మాట్లాడు త్రిభాషిణి.  శృంఖమునువోలిన మెడ , ఒంపైన నడుముతో  బంగారు కోడిపెట్ట వలెనున్న ఆమె రూప విలాసమును గాంచిముగ్దులైన వారెవ్వరునూ ,  ఆపై  ఆఠీను ఆసువలె నున్న  సొంపైన ముఖమును, కేండ్రించు కేశములను గాంచ  గాండ్రించు పులులవలె యున్న ఆమె స్తనముల వలన  వీలుచిక్కకున్నది. ఆమె బిఱ్ఱ వర్తుల కుచద్వయ కాంచన క్రౌంచ సౌందర్య ఘటనమున  ద్రష్ట హృదయముల తుత్తునియలగు  చుండ  చక్కర పాకప్రాప్తి నొందుచు లొట్టలు వేయుచుందురు . ఆమెను జూచి, ఆమె చక్కెర పలుకులు విని అంతర్జాతీయ పాఠశాల అధిపతి  రసవాద విద్వాంసుడగు రామచంద్రుడు రసవాదమును మరచి   సరసవాదమునకు తెరతీసి   ముమ్మూర్తులా జర్మన్ గానాప్సర లెనా మేయర్ వలే నున్నావనుచూ అడిగిన జీతమిచ్చి నియమించెను. ఆ కలికి వాచాలకులకందక  అందకతిరిగు  బహుగడుసరి.

మీనాక్షి యుండినచో నేడామెనాశ్రయించెడి దానను ఆమెకడ నాకు చేరిక ఎక్కువ విధివిలాసమెట్టిదో చూడుము నేడామె లేకుండెను. మాటమాత్రమైననూ జెప్పక  ఉద్యోగమునేగాక గృహసముదాయమును వీడిపోయినది. అనునంతలో నీ ప్రియసఖి గాకున్న ఇంక నేనెందులకు పోయివత్తును నని ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని డయానాలేవబోయెను. పోవుచున్న తుంటరిని చెవినులిమి "నీ అల్లరంతా డెస్మండ్ వద్ద చూపుమని దిండ్ల కుర్చీలో కూలదోసి కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చెను. 

నేడాదివారము, మధ్యనభోజనమునకు వచ్చునో లేక రాకుండునో చూచితివా ఇంటిపట్టునుండక ఎచ్చటికో  పోయినాడు. అనుచుండగా "ఒక గుళికను కేవై జెల్లీ నిచ్చి ప్రయత్నించమని డయానా చెప్పెను. ఐదు సంవత్సరములు అనేకవైద్యుల సలహాలపై అనేక మందులు వాడి చూసిననూ ప్రయోజనమేమియూ లేకుండెను. ఒక వైద్యునివద్ద కి వెళ్ళినపుడు నీవు నా విషయమును ఎట్లు గ్రహించితివోగాని నన్నుఒప్పించి మనస్తత్వవేత్త వద్దకు గొనిపోయితివి. అప్పుడు కొంతకాలము ప్రేమగా నుండెడివారము. ఇప్పుడతని  సలహాల ఫలము కూడా సన్నగిల్లినది. మరల భౌతిక దూరము పెరిగినది. నేడు మానసిక దూరము పెరుగుచున్నది. కడుపునొప్పి యని తలనొప్పియని తప్పించుటకొన్ననూ మామధ్య కొంచెము మాటలు మిగిలి యున్నంతవరకూ సహించితిని.  ఇప్పుడా మాటలు కూడా నశించినవి. “గుండెలోకి ప్రవేశించు మార్గము మున్న జెప్పుమ”నుచూ వాటిని త్రిప్పి ఇచ్చెను " డయానా తెల్లబోయెను. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దము ఆవరించెను. పిమ్మట బల్లపై పక్కనే యున్న యాపిల్ ను కొరుకుచూ కాఫీ త్రాగుచున్న డయానాను చూచి కన్నె ఛీ ఛీ యనెను. 

డయానా నీవు కూడా ఒక పండు తినుచు కాఫీ త్రాగి జిహ్వ రుచిని పొందగలవనుచున్న డయానాను చూచుచూ అంగయార్ ముఖము చిట్లించెను. " నీవెప్పుడైనా ఈ రెండింటినీ కలిపి ఆస్వాదించితివా? యని డయానా అడుగగా కన్నె "లేద"ని చెప్పెను. మరి నీకెట్లు తెలియును ? అని డయానా అనగా " కన్నె మొఖమున   దిగ్భ్రాంతి కాన వచ్చెను. అంగయార్  కన్నె ఒకయాపిల్ చేకొని   మెల్లగా కాఫీ త్రాగుచూ అల్లనల్లన పండు కొరుకుచూ చేతి బొటన, చూపుటు  వేళ్ళను సున్నవలె చుట్టి దివ్యమైన రుచి యని  ప్రసంశించెను

నీకంటే పిన్న దానను నీకు జీవితమునాస్వాదించ వలెనని  జెప్పుటకు నాకు  సభ్యత అడ్డు వచ్చుచున్నది నీకంటే ఈవిషయములలో నాకు జ్ఞానమున్ననూ వయసు అంతరముచే నోరుపెగలకున్నది  నీవు జెప్పినట్లు మీనాక్షి యున్నచో ...యని డయానా మీనాక్షిని స్మరించెను.

నాకు తల్లివంటిది ఆమె వయసులో సగము వయసు లేని నన్ను ఆమె మందలించిచొ  కలతనెరుగక నెమ్మది పొందుచుండెడిదానను. భాగస్వామితో కలిసి సన్నిహితంగా మసలుకొను విధానమతడికి దెలియకున్ననూ, వైద్యుల ఉపచారముపై  పెద్దల మంత్రాగము పై నమ్మకముంచి సంవత్సరములు వేచియుంటిని. 
“నిరాకరించినను, పనికిరాకున్ననూ ఇంతులు మత్తకాశి లైననూ ధర్మబద్దులై విలపించుచుచూ నుండవలెనని మీధర్మము జెప్పుచున్నదా పురుషార్థమనిన ధర్మార్థ కామ మోక్షములను బడయుట యని మీ హిందూ ధర్మమ ఘోషించుచున్నది గాదా? నినువలచి ప్రేమలేఖనిచ్చిన వాని నేల బాలుడిని నిరాకరించుచున్నావు?

ఆ విషయము నీకెట్లు తెలిసెను అయిననూ 17 ఎండ్ల ప్రాయమునకు ప్రేమ యనిన విన్నవారెవ్వరైననూ అవ్వ అందురు. నాకు ఇరువది యారు అని మరువకుము. 

వరదాచారి వయసు 35 మరిచి ఎట్లు పెండ్లాడితివి?

అతడు విద్యార్థి, నేను ఉపాధ్యాయురాలిని. విద్యార్థి ఉపాధ్యాయురాలి మధ్య ఎటువంటి సమ్మంధంఉండవలెను? నీవునూ ఉపాధ్యాయురాలివేకదా, గ్రహింపుము. 

నీవు సంగీతము భోదించుచున్నది చిన్న పిల్లలకి. నీవద్ద అతడు ఏమినేర్చు కొనుచున్నాడు. అతడు నీ విద్యార్థి కాదు.  రెండునెలల్లో అతడి 12 వతరగతి పరీక్షలు ముగియనున్నవి.  నీవు యాజమాన్యమునకు తెలియపరచకుండిన బాగుండేదిదేమో. అతడిని ప్రేమించమని నేను చెప్పుటలేదు అతడిని దండించుట వ్యర్ధముకదా! అతడి తల్లి తండ్రులని పిలిపించి మాట్లాడినారు విద్యార్థి రెండునెలల్లో మరొక కళాశాలకు పోవువాడని పాఠశాలనుంచి తొలగించలేదు. అది అట్లుండనిమ్ము, గుళిక నీకొరకే తెచ్చినాను ఆఖరి ప్రయత్నమ చేయుమనుచూ, ఇంటివద్ద కాదు వాతావరణము మారిన …ఆమె చేతులో పెట్టి చెవిలో గుస గుస లాడెను. 

Monday, August 24, 2020

Bharatavarsha -27

శేషాచలం గారు ఉపాంత్ర శస్త్రచికిత్సానంతరం(appendectomy)మూడు రోజులాసుపత్రిలో ఉండవలసి యున్ననూ రెండురోజులు మాత్రమే యుండి  మూడవరోజు భార్యకారోగ్యము సరిగా లేదని జెప్పగా ఇంటికి  వచ్చి విషయము దెలుసుకొని కుప్పకూలినారు. దుఃఖమునంతటినీ దిగమింగుచూ అంతిమ సంస్కారాలను యధావిధిగా జరిపించినారు. భారతవర్ష   అంతిమయాత్ర నందు పాల్గొనగా  మాలిని మంజూషలు విదిషనోదార్చ ప్రయత్నించుచుండిరి. బసవడు సిద్దాంతిగారు కూడా వచ్చి విదిషను పరామర్శించిరి. దు:ఖభారాన్ని తగ్గింపబూని సిద్దాంతిగారు పురాణ ఇతిహాసాదులనుండి జీవితమింతేనని తెలుపు గాథలను, జీవితసత్యాలను బోధపరిచిరి అయిననూ ఆమె శాఖలువాఱు  శోఖప్రేషమున   తిండి తినక చినిగిన చేటవలె నగుపించుచుండెను. ఎవరైనా యున్నచో    పెల్లుబికి వచ్చు అశ్రు  ప్రవాహమును బిగబెట్టుకుని, నిలువుగుడ్లు బడి చేష్టలుడిగి చేటపెయ్యవలె  యుండి  ఏకాంతమున పెట్టునేడ్చుచుండెను. ఇదంతయు శేషాచలంగారిని కలిచివేయుచున్ననూ అతడు దిట్టగుండె గలవాడగుటచే నిగ్రహించుకొనుచూ విదిషనోదార్చుచుండెను. 

బైరెడ్డిపై భారతవర్ష పోలీసులకు పిర్యాదు జేసిననూ బైరెడ్డి వారికి చిక్కక తప్పించుకు తిరుగుచుండెను. భారతవర్ష పోలీసుపెద్దదికారులతో మాట్లాడిన జోరు చూసి నేరస్తుని అన్వేషణకు ఆదేశములు జారీ జేసినప్పటికీనూ బైరెడ్డి పరారీ లోనుండుటచే పోలీసులు మిన్నకుండిరి. మంజూష స్నేహితులు వారి తల్లిదండ్రులు బైర్రెడ్డి  విషయమై పోలీసులను సంప్రదించుచుండిరి. బైరెడ్డి అన్ననాగిరెడ్డి  నక్కజిత్తులున్నూ రాజకీయపలుకుబడి నుపయోగించి ఒక వారము క్రితమే బైరెడ్డి కర్ణాటక రాష్ట్రమందలి  హసను కుబోయి యుండెనని  సాక్ష్యమును జూపుచూ  బైరెడ్డి అసలీ రాష్ట్రములోని లేడని పోలీసులను అవ్యవస్థిత బరుచుటతో వ్యవహారము కకపికలగు నేమోయని మహిళా  బృందములు  దిగులుకొనుచుండ  భారతవర్ష రంగములోకి దిగి పోలీసు దుస్తులలో  స్థానికులను  విచారించి కూపీలాగుచుండగా మరీదు కనిపించెను “ ఇచ్చటేల యుంటివోయి? ఏదైనా పనిచేయుచున్నావా?"యని అడుగగా “పని చేయకున్నా నాకు గడుచుటెట్లు, సహకారరంగమున చేయుచున్నాను.” యని మరీదు జెప్పను. 

ఒక క్షణమాలోచించి నేరుగా అడుగుటకు నిర్ణయించుకొని “మరీదు నీ మంచి గుణము నాకు దెలియును అతివృష్టి వలె ఎంతకురిసిననూ తాత్కాలికమే నీవంటి మంచివానికి కష్టములు తాత్కాలికమే.యని ప్రారంభించి తదుపరి బైరెడ్డి ఛాయాచిత్రమును చూపి అతడు చేసిన ఘోరమును దెలిపి  "యితడు నీకు తెలియునా?" యని అడిగెను. మరీదు జరిగిన కథంతయూ, చలన చిత్రమును చూచుట, కోటిగాడిని కలుసుట అంతయూ చెప్పెను.   నాడు వారు చూచినది విడుదల చిత్రము పాత్రికేయులను సంప్రదించిన ఛాయాచిత్రములేమైననూ దొరకవచ్చని భావించి హర్ష పాత్రికేయుడు మారయ్యగారిని సంప్రదించగా మారయ్యగా రొక గంటాగి దూరవాణి యందు “నాలుగు ఛాయా చిత్రములున్న”వని తెలపగా వారిని కలిసి యా ఛాయాచిత్రములను నేత్రములు గుడ్లగూబలవలె విశాలమొనర్చి పరిశీలించి జూచెను. అందు బైరెడ్డి కానరాకుండెను.  సూర్యుడు పడమట క్రుంగుచుండ చీకటిలలుముచుండెను ,  నైరాశ్యమలుము  చుండ వర్షుడు కుంగుచూ ఇంటిముఖంపట్టెను.  

                                                                    ***

రాధామనోహరము నేడు కళావిహీనంగా తోచుచున్నది. యింటనెవ్వరూ లేక ఇల్లు వంటరిదైనది. మాలినిగారు, మంజూష, కేశవుడు కానరాక  మనసు బోరుమనుచుండగా బాల్య స్నేహితురాలు విదిష విషణ్ణ వదనము స్మృతి పథమున మెదులుచుండ మానిపుక్కిటిపులుఁగు హృదయమును గొట్టుచున్నట్లుండగా  వీణా వాదనము జేయుచూ  బాధాతప్త డెందమునకు సంగీత లేపనమును పసమనమును కలిగించుచూ అట్లే  వీణపై పడి నిద్రించెను. కొంతసేపటికి ఎవ్వరో తట్టిలేపుచున్నట్లనిపించి కనులు తెరచి చూచెను అన్నము తినమని తల్లిగారు చెప్పుచున్నట్లనిపించి లేచి చుటూ చూసిననూ ఎవ్వరూ కానరాకుండిరి. బైటకు పోయి చూడగా తల్లి చెల్లి వచ్చుచు కనిపించిరి  " కేశవుడేడి ఎచ్చటకు బోయినాడని వారినడిగెను.  కేశవుడి అక్క ( చారుమతిగారి కూతురు ) మంచము  పట్టెనని కబురు తెలిసెనని కేశవుని బస్సెక్కించి వచ్చుచున్నామని చెప్పిరి. హతవిధీ కష్టములన్నియూ కట్టకట్టుకొనిరావలెనా.అని భారతవర్ష అనగా "ఇదంతయూ  ఏమి అరిష్టమునకు దారితీయునో?" యని మాలినిగారు వాపోయినారు. భోజనములు చేయుచూ  "మనముఁబోయినచో పోలీసులు హడావిడి చేయుచున్నారు తప్ప బైరెడ్డి వ్యవహారము  ఎచ్చట వేసిన గొంగళి అచ్చటనే యున్న"దని మంజూష అనెను. బలమైన సాక్ష్యమున్నాకానీ  పోలీసులేమియునూ చేయజాలరు.అని మాలినిగారు అనుచుండగా "  సాక్ష్యములను తారుమారు చేయగల సమర్థులు వారు సాక్ష్యమున్న ప్రయోజనమేమి యని మంజూష అనెను. వారట్లు మాట్లాడుకొనుచుండగా వర్షుడి మనసున ఒక ఆలోచన తళుక్కు మనెను. అతడు ముఖపుస్తకమున విడుదల చిత్ర వర్ధమాన కథానాయకుని అభిమాన సంఘములవారి కొరకు దేవులాడుచుండెను. నిశరాత్రి....ఒక అభిమాని తన మిత్రులతో గూడి ఆ సబ్బవరం చిత్రమందిరము ముంగిట గ్రహించిన ఛాయాచిత్రమును కనుగొనెను అందు బైరెడ్డి సుస్పష్టముగా కనిపించుచుండ మేఘమండల మదురునట్టు ఆత్మధన్యనాదము జేసి పిమ్మట నాలుక కరుచుకొనెను. 

                                                                  ***

అర్ధరాతి  విదిషకు చిత్తవికారముచే తనతల్లి చావుకు కారకుడైన  బైరెడ్డి , వాడి అన్న నాగిరెడ్డి , ఎం ఎల్ ఏ సింహాచలం దివిటీలు చేతబూని భూతప్రేత పిశాచములవలె తనను చుట్టుముట్టి వలయాకృతిన రాక్షసతాండవము చేయు  దృశ్యము చాక్షుషప్రత్యక్షమైనది. ఆమె అంతర్జ్వలన కీలలందు ఎంతకాలిననూ గుండెబాధ  గండశిలవలె కరుగకుండెను. ఆమె అట్లే అధోలోకము నందలసి సొలసి నిద్రించెను.

                                                                  ***

మిషేల్కు నిజము దెలిసిపోయినది.   పాఠశాల భూవివాదమంతయూ    బూటకమని ఆదంతయూ  ఎం ఎల్ ఏ తనని వశపరుచుకొనుటకు పన్నిన జాలమని తెలిసి మొఖం ఎర్రబార  తనకు జేసినా మోసముతోపాటు తనఇంటనే తనతో కామక్రీడలాడుచున్న  కామ పిశాచమును తలుచుకొని హృదయము రగులుచుండ తల్లితండ్రులకు కలిగిన క్షోభ అవమానమునకు తుదిపలుకు చెప్పుటకు నిర్ణయించుకొని  ఎం ఎల్ ఏ రాకకోరకు ఎదురు చూచుచూ " ప్రతిరోజూ నేను పులి నువ్వు  జింక " యనుచు ఇచ్చము వచ్చిన రీతిన   నన్ను అనుభవించెడివాడవు కానీ నేడు నేను పులి నీవు జింక " యని గట్టిగా జెప్పుకుని. “ఆ మృగము వచ్చిన మేడపైకి పంపవలెనని  తల్లితో జెప్పి    మేడమీద గదిలో ఎదురుచూచు చుండెను. " పులి వచ్చింది , జింక ఎక్కడ ?" యనుచు లోపలికాడుగిడుచున్న కామరోగిని మానవ మృగమును ఛాతిలోనొక్క పోటుతో అంతమొందించెను. పూర్తిగా శ్వాస నిలుచువరకూ వేచియుండి శవమును ఠాణాకు ఈడ్చుకొనిపోయి నేరమునఁగీకరించి  మిషేల్  లొంగిపోయెను.   

                                                                   ***

మరునాడు విదిష ఆలస్యముగా నిద్ర లేచెను. ఇదంతయూ కలా? నిజమయిన ఎంత బాగుండునని  అనుకొనుచుండగా "రెండున్నర జాములకు(2.pm) పడుకొంటివి కాఫి త్రాగి మరల పడుకొన్న మనసు కుదుటపడును, అనుచు తండ్రి ఆమెకు  కాఫీ  ఇచ్చి   సింహాచలం  మరణవార్త  తెలిపెను. రాత్రి స్వప్నము నేటి సత్యమని గ్రక్కున నమ్మజాలకుండెను. సింహాచలం హత్యోదంతం దూరదర్శన పేటికయందు  గాంచువరకూ  స్వప్న, సత్య శంకల నడుమంబడి విదిష డెందము దండసిల్లిననూ(stuck) తత్తరపాటును వీడినామె హృదయము మెల్లన ఉల్లసిల్లె.  అంతలో ఆమెకు ఏదో తెలియని స్పృహ కలిగి  పాదముల క్రింద  భూకంప పానుభూతినిబొందెను. అవ్యక్త భావములు ముప్పిరిగొనుచుండ  విదిష తల్లి చిత్రపటము కడ  మోకరిల్లెను.                              


Saturday, August 22, 2020

Bharatavarsha 26

 సబ్బవరమున అపరాహ్ణము అంజిష్ఠుని తీక్షణ వేండ్రము ఎండకారును తలపించుచున్నది.  ప్రార్ధనలు ముగిసి అనేక మంది స్త్రీ లు చర్చి నుండి  గుంపులు గుంపులుగా ఇండ్లకుబోవుచుండిరి. ఆందొకిద్దరు యువకులు జంబూవృక్షముక్రిందనిలిచి పోవువారిని చూచుచుండిరి. “ఈ తాపమును జూచి శీతాకాలమని ఎవ్వడు ననుకొనజాలడు” అనుచూ అచ్చట నున్న ఒక రాతిపై చతుకుపడెను. అట్లయిన ఈ చెట్టుకింద చాతక పక్షులవలె వేళ్ళాడుటెందులకు మనమును బోయెదమని, ఒకడు సంసిద్దుడగుచుండగా రెండవ వాడు వానిని వారించి  “ఆ పోవుచున్న కన్నెపిల్లలు  నడుములు జూడుము ఆహా! ఎంత వయ్యారంగా నున్నవోకదా.”అనెను అంతట రెండవవాడు “నీకు పైత్యము ముదిరినదనిపించుచున్నది. అందు కన్నెపిల్లలెవ్వరునూలేరు. అందరూ వివాహితులువలె కనిపించుచున్నారు” అనెను. 

                               

బోవువారిలో అధికులు ఆ  జంబూవృక్షము క్రిందనున్న వారిని జూచి అందొకనికి హస్తార్పణము గావించుచుండిరి. "బైరి, నీకింత పలుకుబడి యున్నదని నాకు దెలియదు. ఎం ఎల్ ఏ గా పోటీ చేసించో తప్పక నెగ్గెద వనిపించుచున్నది నీవిక విదిష కై కలవరించుటాపి  ప్రజాదరణ చూరగొను పనులు జేసిన మంచిద”నెను."  ఓరీ! సందీ, తాతకు దగ్గులు నేర్పుచున్నావా?” నాకాసంగతి దెలియును రాజకీయములు మాకుటుంబమునకు వెన్నతోపెట్టిన విద్య ఒక్క రెండు నిమిషమూలాగిన విదిషఇటుగా పోవును. దానిని చూచి జూచి తనివి తీర్చుకొని కోడి పలావు తిని బోయెదము” యనగా సందీపునకు అరికాలిమంట నెత్తికెక్కెను. రౌడీవంశము రాజకీయవంశమెట్లయినదని అడగవలెనని అనుకొన్ననూ కోడిపలావు గుర్తుకొచ్చి నోరూరుటచే “ ఇంతమందిని  చూచిన తీరని తనివి ఆమెను జూచిన ఎట్లు తీరునని మాత్రము అనెను. బైరి "నీవే చెప్పితివి కదా చాతక పక్షులమని అందుకే  చాతకజీమూతన్యాయం (చాతకపక్షికి నీరు అంతటా దొరికినా దానిదప్పిక మేఘంనుండి పడ్డ నీటిబిందువుల చేతనే కాని తీరదు) వర్తించు”నని చతురోక్తి రువ్వెను. 

ఇంతలో విదిష అటుబోవుచూ కనిపించెను “కన్నులు జూచిన కలువలు సిగ్గుపడును నడకలు జూచిన హంసలు సిగ్గుపడును” అనుచూ ఆమె సమీపమునకిపోయి ఆమెకు వినిపించునట్లు అనెను. “కానీ నీవు మాత్రము సిగ్గుపడకున్నావు భీతి యనునది లేకపోయె, మొన్న జరిగిన శృంగ భంగము చాలినట్లు కనబడదు. ఆమె నన్ను కూడా చూచినది” నేను బోయివత్తునని సందీపుడు కదులుచుండగా. “బిడాలము వలె బెంబేలెత్తుచున్నావు  సింగమువలె జీవించనేర్చుకొనుమ”ని బైరెడ్డి జెప్పుచుండగా  “వెరవరిగాక వీఁడు కురువీరులకుం బొడసూపువాఁడె…” అని గానము చేయుచూ ప్రవేశించిన వేరొక యువకుడు “కోట్లవిలువైన మాటను జెప్పినారు రెడ్డిగారు బాగుంటిరా” యనుచు ముకుళిత హస్తములతో నొకడు వారిని సమీపించి “మీరునిక్కముగ సింగమే” యనుచు కావలించుకొనెను. 

మీరెవరు ఏమిచేయుచుందురని సందీపుడడుగగా, “నాపేరు మరీదు, నేను కృషీవలుడను “అనగా రైతన్నమాట యని బైరెడ్డి సంబరపడెను , మీరెట్లనుకొన్ననూ  మంచిదే యనుచూ మరీదు జారు కొనెను. కొలది సమయము లోనే బైరెడ్డి జేబులోనున్న సొమ్ము పోయినట్లు గ్రహించెను. ఇంకేమి కోడిపలావు యని సందీపుడ నుచుండగా హోటల్కు కొనిపోయి వలసినంత తినుము ఇచ్ఛట  నన్ను పైకమడుగు వాడెవ్వడూనూ లేడు యని తిని  ఖాతాలో వ్రాసుకొమ్మని వెడలి వచ్చెను. "బైరెడ్డి నీకు అది దొరకదు నామాట విని దానిని మరచిపొమ్ము ఇదియే నేను  నీకు చెప్పగల మంచిమాట" యని సందీపుడనగా " అయినచో నేను చేయవలసినది జేసెదను" యని బైరెడ్డి ముగించెను. ఆదివారము ఇంటికిబోయి ఏమిజేతువని బైరెడ్డి అనెను. పిమ్మట వారిద్దరూ మధ్యానపు ఆటకు బోయిరి.  

అయ్యారే కోటిగా ! బహుకాల దర్శనము ఎట్లుంటివి ? యని రెడ్డి అడుగగా "  మూడు మాసములు కారాగృహము నందుండి వచ్చుచున్నాను" అని బదులు పలికెను.  అచ్చట మొదటి ఆటకు పెద్దక్యూ ఉండగా  కృషీవలుడచ్చట కనిపించెను. ఏరోయ్ మరీదు బాగుంటివా? యని కోటి వానిని ప్రేమగా పలకరించెను.  సందీపునకు భవిష్యత్తు ఒక్కసారి కళ్ళముందు కనబడగా మెల్లగా జారుకొనెను. కోటి పానశాలకు పోయెదమనగా బైరి సరేయనెను. బైరి త్రాగుచు తన వేదననంతా కోటి కి నివేదించగా " నేనొక ఉపాయము చెప్పెదను మరి నాకునూ వాటా ఇత్తువా? యనెను. "సరే ననగా కోటి " విదిష తండ్రి ఆసుపత్రిలో నుండుటచేత తండ్రికి భోజనము నిత్యమూ తీసుకొని పోవుచున్నది. 8. 00 గంటలకు కాపు కాచిన తప్పక దొరుకును. యని   తన ఉపాయమును రహస్యముగా చెవిలో చెప్పెను. 

బైరెడ్డికి కళ్ళు బైరులు గ్రమ్మెను. అద్దెకు వాహనమును రప్పించ మందువా యని బైరెడ్డి అడుగగా సొంత కారు ఉండి తీరవలెనని కోటి  చెప్పగా తన అన్న వాహనమును  తెప్పించెను. క్రమముగా చీకటి అలుముకొనగా రహదారిపై  వాహనములు పలుచబడెను. కోటి, రెడ్డి  వాహనంలో కూరోని వేచుచుండిరి. కొద్ది సేపటి తరువాత వారి కళ్ళు చీకట్లో నొక్కసారిగా మెరిసినవి. వారి ముఖముల జింకపిల్లను చూచిన పులి కళ కనిపించెను. గ్రెద్ద కోడిపిల్లను తన్నుకుపోయినట్లు విదిషను వారు వాహనంలోకి లాగి , ముందుకు పోనిచ్చిరి. 

రాత్రి పది గంటలు అయ్యెను విదిష ఎందుకు రాలేదో యని అహల్యగారు కంగారు పడుచుండగా వాన మొదలయ్యెను.ఇంతలో గోమాత అరుపు వినిపించెను.  తన ఆందోళనను ఆకాశము, గోమాత అర్ధము జేసుకొని శృతి కలిపినట్లనిపించెను. ఆమె తడుచుచున్న గోమాతను కట్టువిప్పితీసుకుపోయి కొత్తగా కట్టిన శాలలో కట్టివేసి   లోపలకు వచ్చి కిటికీవద్ద నిలబడి విదిషకొరకు ఎదురు తెన్నెలు చూచు చుండెను. 10.00 గంటలు కావచ్చుచుండగా విదిష ఇంటికి వచ్చెను. తల్లి వద్ద బోరున విలపించి ఇంక ఇక్కడ ఉండుట అనవసరము వేరే చోటకి బోవుట ఉత్తమము. అని బైరెడ్డి తనను ఎత్తుకుపోయి నిర్మాణములో నున్న 5 అంతస్తుల భవనమునందు భంగపరుచుటకు ప్రయత్నించగా తప్పించుకొని , ఒకొక్క అంతస్తు నందు నక్కి యుండి,  గుండెలు తల్లడిల్లుచుండ ఒక అంతస్తునుండి వేరొక అంతస్థు కు మారుచూ  చివరకు మిద్దెపైనున్న నీటి తొట్టెనందుదాగి వారి వాహనము వెడలుట మిద్దె పైనుండి చూచి  తరువాతవచ్చితినని చెప్పెను.

నిశరాత్రి సమయము 12 గంటలు సమీపించుచుండ గోమాత  పెద్ద పెట్టున అరచుచుండెను. గోశాల మంటలలో చిక్కుకొనెను. ఎంత సమయమునుండి ఈ దహనము జరుగుచున్నదో శాలకప్పు అంతయూ ముట్టుకొనెను.  అయ్యో గోమాత అందు చిక్కుకొనెను అనుచూ పోవుచున్న విదిషను వారించి అహల్యగారు పరుగుపరుగునపోయి గోమాత కట్టలు విప్పివేసిరి. అంతట కాలిన శాలదూలము కట్టు తెగి ఆమె పైబడగా విదిష లోపలి వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించగా మండుచున్న చూరు భాగమంతయూ నేలరాలెను. అమ్మా అమ్మా యని అరచుచూ విదిష నిర్వేదమునచ్చట కుప్పకూలెను. 

గోశాల చుట్టూ  ఇటుక కట్టుబడి యుండుటచే వీరు అందు నిద్రించు చుండుట ఎవరో  గ్రహించిరి. ఇది బైరెడ్డి పనే అయినప్పటికీ వాడికి ఎవరో సహకరించనిచో వాడొక్కడూ ఈ పని చేయజాలడు అని మరుసటిదినమున పోగయిన ప్రజలు అనుకొనుచుండిరి. భారతవర్ష మంజూష మాలినిగారు తరలివచ్చి విదిషనోదార్చిరి. “అయ్యో ! గోమాతను రక్షించి అహల్యగారు అసువులు బాసినారు.” అనుచూ ఇరుగుపొరుగు తరలివెళ్ళినారు. 

 

Friday, August 21, 2020

Bharatavarsha -25

ప్రొద్దుపొడుపున తూరుపు కనుమల నావరించిన నీహారము(దట్టమైన పొగమంచు) ప్రాచ్యోదధి వరకు ప్రాకి విశాఖపట్టణ కంఠమందు మణిహారమై మెరియుచుండ శిశిరఋతువు వన్నెలుచిన్నెలన్ని వరమాల చేసి రమ్ము రమ్ము ననుగొనిపొమ్ము ఈఅదను వ్యర్ధంబైన రాదెన్నడున్ యని ఘోషిల్లి వైశాఖఱేడును పరిణయమాడు చున్నట్లున్నది. మంచుతుంపర జిగిముత్యాలవలె కురియుచుండ, వధూ వరులకవి అక్షింతలువలె, పూలరేకులవలె నొప్పుచుండెను.  వైశాఖ శిశిర రాణిల వివాహసంబరము నంబరము నుండి ఎండఱేడు మందహాసపూరితుఁడై తిలకించు చున్నట్లున్నది.

ధూమిక(పొగమంచు)అలిమిన సాగరతీరము వెంబడి నావవలె తేలియాడుచున్న ఎర్తిగా వాహనమందు జాజ్ సంగీతరాణి ఎల్లా మధురస్వర పుష్పరసాహ్వయము నోలలాడుచున్న అగస్త్య, బసవ, సందీప మిత్రత్రయమునకు - గవాక్షం నుండి ప్రాచ్యోదధి మహా ముకురమువలె నగుపించెను. తీరరేఖ వెంబడి రివ్వున సాగుచున్న వాహనము, విహంగావ లోకనమున, పిపీలకమువలె నగుపించుచుండ, వాహనమునున్నవారి కొకచెంప ఉద్యానవనములు వేరొకచెంప ప్రజ్ఞాశాలుల విగ్రహములు వాహనగతినందు క్రమక్రమముగ అవగతమగుచుండెను. ఉల్లము నవనవోన్మేషమ (increasing delight) గుచుండ వారు చక్కర కణము చిక్కిన చీమలవలె చెలరేగుచుండిరి. 

ఏమి ఈ అగస్త్యుని జోరు ఈ విలాస వాహనమునద్దెకు దీసుకొని మమ్మందరిని ఉత్సాహ పరుచుచున్నాడు. అని సాందీపుడనగా “ఎంతడిగిననూ విషయము జెప్పకున్నాడు ఇంకెతమాత్రము నేనోర్వజాలను ఈ సంబరములకు కారణమేదో చెప్పుము” అని బసవడు గట్టిగా అడుగ అగస్త్య వాహనమును నిలపమనెను.  చోదకుడు వాహనమును నిలిపెను. ఏమిరా! నీ దౌష్ట్యము! కారణమడిగిన వాహనము దిగమందువా యని బసవడు ఎగ్గుగొనెను. ఇంతలో విరామ కేంద్రమువద్ద  వేచియున్న రాఘవ వాహనంలోకి ప్రవేశించెను.  అప్రాచ్యుడు సమయపాలకుడే. అని అగస్త్య అనుచుండగా ఎవరిని అప్రాచ్యుడు అనుచున్నారు అంతపెద్దతిట్టు ఎట్లు తిట్టినారు?”  అనుచూ రాఘవుడు కోపగించుచుండ బసవడు పడిపడి నవ్వుచూ " అప్రాచ్యుడనిన తిట్టుగాదే , ప్రాచ్యము అనిన తూరుపు యని అర్ధము, బె ఆఫ్ బెంగాల్ అని ఆంగ్లేయులు దీనికి నామకరణము జేయక పూర్వము దీనినే ప్రాచ్యోదధి లేదా తూర్పు సముద్రము అనెడువారు. అప్రాచ్యుడనగా పశ్చిమదేశమువాడు, ప్రాచ్యుడుగాని వానినప్రాచ్యుడు అనిన తప్పులేదు.  అయిననూ ఇచ్చట నీకంటే అప్రాచ్యుడెవడు కలడు అమెరికాబోయి వచ్చినావు, మరలబోవుచున్నావు." యని బసవడు ఎకసెక్కెమాడెను.

అంత సాందీపుడాగ్రహించి ఓరీ బసవా! జల్పములాడుచు కాలయాపన జేయుచున్నావు, అగస్త్యుని జూడుము అసలు విషయము మరచి మనము వాదులాడుకొనుటచూచి ఎట్లు ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుచున్నాడో. అనగా బసవడు “ఓరీ అల్పబుద్ధి! మమ్ము తప్పించుకొనవలెనని పన్నాగము పన్నినావా యనుచు అగస్త్యేని పై బడి పిడిగుద్దులు గుద్దుచుండ అగస్త్యుడు నోరువిప్పెను. 

మా తండ్రిగారు నాకు ఒక లక్ష రూప్యములనిచ్చినారు. నేనొక అద్భుతము నావిష్కరించ బోవుచున్నాను యని ముదమున జెప్పెను. అంతడబ్బుతో నేమిచేయబోవుచున్నావు యని అందరు ఉత్సుకతతో యడుగగా వారికి, చేతులో లకుమ చిత్రము.. అగస్త్య మౌనము కానవచ్చెను. అతడి నిశ్శబ్దతూటాకి అందరు అదిరిపడి అవాక్కయ్యిరి. భారతవర్షను ఉద్యోగమునుండి తొలగించినారు. యని జెప్పి రెండవ తూటాపేల్చినాడు. అందరు మొగమొగములు జాసుకొనిరి. ఇంతలో వాహనము జంతుప్రదర్శనశాల వద్దకుచేరి నిలిచెను. అగస్త్యుడు వాహనమునున్న శీతలపానీయ సీసా గయకొని వాహనము దిగి చోదకునకు "వేచి యుండు"మని చెప్పి అగస్త్య ఎదుటనున్న కంబాలకొండ అడవిలోనికి బోయెను. మిత్రులతని ననుసరించిరి. 

అలనాడు విజయనగర రాజులాధీనమునందున్న కంబాలకొండ విజయవాడ నగరము కంటే పెద్దదనిన విస్మయము కలుగకమానదు. ఆ సతతహరితారణ్యము గిరులతో, విరులెత్తు కొండగోగులతో, రమణించు రేలపూలతో, మేడి, చండ్ర వంటి వృక్షములతో,  మదాళించు (over grown) పొదలుతో , ఏటవాలు డొంకలతో,  పచ్చని పచ్చికతో  పలు  మృగ విహగములతో    కనువిందు జేయుచుండెను.  గిరుల మధ్య నొకసరస్సు పూలపానుపువలె నగుపించెను.  అందు కొన్ని జంటలు రాసక్రీడా తత్పరత్వమున నౌకావిహారం చేచున్నవి. వారి సల్లాపములను గాంచిన  అగస్త్యుడు  చేష్టలుడిగి చూచుచుండ అందొకడు "అగస్త్యునకు శ్వాసక్షయమగుచున్నట్లున్నది" యని పరిహాసమాడగా, అగస్త్యుడు  “ఈ అడవిన చొత్తించు జంటపక్షులు దేహంబులాహిరిగొన(మైకము) బాహ్య ప్రపంచము మసక గమ్మి సుషుప్తి (పూర్తిగా లీనమైన స్థితి) శిఖరమునకు చేరుచుందురు.” యని వ్యాఖ్యానించెను. 

ఆ మిత్రబృందము ఆ బృందావనమునందు ఒక గోగువృక్షము క్రింద కూర్చొనెను.

సుషుప్తావస్థ వర్ణన రమ్యముగా నున్నదనుచూ  రాఘవుడు  అగస్త్యునకేలనో నానాటికీ  కవితాశక్తి అధికముగుచున్నది అనగా సాందీపుడు " అవధాని సాంగత్యము వలన కావచ్చు"ననెను , " అయినచో అవధానం చేయవచ్చున'ని రాఘవుడు పరిహాసమాడెను. "భారతవర్ష ఇప్పుడేమిచేయుచున్నాడో? నీవేమైననూ ధన సహాయము జేసినచో..."యని బసవడనుచుండగా" అగస్త్యుడు  "సార్ధక నామధేయుడు, బసవడు ఎద్దువలె నాలోచించుచున్నాడు , నాడు అరుణతార వారింటికి వచ్చినప్పుడు భోజనమునకు ఇంటికి వచ్చుసరికే  కళాశాల యాజమాన్యము వారు ఉద్యోగమూ  చాలించుకొమ్మని జెప్పియుండిరి , నాడు అరుణమ్మకీ విషయము జెప్పమనగా నన్ను మందలించెను. నాడు తల్లికైననూ ఆవిషయము జెప్పలేదు, నేను ధనమిచ్చిన, దానమిచ్చిన వర్షుడు పుచ్చుకొనువాడు కాదు."  తెలుగు పండితునిగా అతని ప్రతిభను చూచి  పిలిచి ఉజ్జోగామిచ్చినారు,  అట్లే నేడు  వేరొక కళాశాలవారు పిలిచి ఆంగ్లోపన్యాసకునిగా ఇచ్చినారు. యని అగస్త్యుడు జెప్పెను.

 నాకు దెలిసి అతడికి  ఆంగ్లమున విద్యార్హత  లేదు యని రాఘవుడనగా , బసవడు  "నీ తెలివి ఇట్లుండబట్టే  నిన్నప్రాచ్యుడనుచున్నారు. పర్షియాదేశ కవివరేణ్యుడు ఒమర్ ఖయ్యాం పేర విని యుంటివా ? యని అడుగగా "  తెలియుననుచూ , అతడి వ్రాసిన   పానశాలను  కవికోకిల  దువ్వూరి రామిరెడ్డి   తెలుగులోకనువదించినారు "అని రాఘవుడనెను.  "ఒమర్ ఖయ్యాం పానశాల వ్రాసియుండలేదు ఖయ్యాం  వ్రాసిన రుబాయాలను రామిరెడ్డిగారు  తెలుగులోకనువదించి  పానశాలగా పేరిడినారు.  ఆ కవికోకిల బిరుదాంకితుడు రామిరెడ్డి గారి చదువు 8 వతరగతి మాత్రమే.

 ఒమర్ ఖయ్యాం  ఆర్ధిక పరిస్థితి  మందగించినపుడు , అతడి సహపాఠి  రాజుగారి కాప్తుడు  రాజాస్థానమున ఉద్యోగము ఇప్పించుటకు ఒమర్ ఖయ్యాం ను కొనిపోవగా , అతడు  ఉద్యోగము నందు ఆసక్తి చూపక రచనమునందాసక్తి జూపెను. అతడి పాండిత్య ప్రతిభను కాంచి రాజతడికి గౌరవవేతనమునిచ్చి రచనలు జేసుకొమ్మని పంపివేసెను. అతడి చరిత్ర బీజగణితము నందు కూడా విశేష ప్రతిభను కలిగి యుండెను గణితము స్వయముగా సిద్ధాంతములను రూపొందించుచూ ఖగోళ శాస్త్ర  పరిశోధనలో నిమగ్నుడై న అతడిని ఖగోళశాస్త్ర పరిశోధనా కేంద్రమందు పరిశీలకుడిగా నియోగించినారు.

 అతడి రుబాయాలను ఫిట్ జరాల్డ్  యను అమెరికా రచయిత ఆంగ్లా నువాదము జేయగా అందు పెక్కు లోపాములుండుటచే హరికథ పితామహుడు  బహుభాషా కోవిదుడు  ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు గారు తనదైన శైలిలో ఆంగ్లానువాదం జేయగా  ఫిట్ జరాల్డ్  ఆ అనువాదం జూచి తన అనువాదం కంటే మెరుగుగా నున్నదని అంగీకరించెను. యని బసవడు జెప్పుచుండగా  " ఇప్పుడు పాండిత్య ప్రతిభ గూర్చి చర్చ ఎందులకు అని సాందీపుడు పలుకగా " మనము జదువము,  ఎవరైనా జదివిచెప్పిన వినువారము కూడా కాదని నిరూపించుచున్నావు అనుచూ బసవడు  అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయమొకటి జెప్పెదను వినుము. నాసావారు చంద్రునియందొక లోయకి ఒమర్ ఖయ్యాం పేరిడినారనిన దానియర్ధమేమి?” యని బసవడన "ప్రతిభాఉన్నచో అమెరికాలో మంచి ఉజ్జోగములు వచ్చున”ని రాఘవుడనుచుండగా “మనుజుడమరుడగును” యని అగస్త్యుడు ముగించి మధువు కలిపిన శీతల పానీయమును అచట దొరుకు కోపల యందు బోసి ఇచ్చెను.

రాఘవ సందీపులు తీసుకొనిరిగానీ బసవడు నిరాకరించెను. సందీపుడు  పొదల చాటున జంటలను చూపెను. కొండొక సఖుడు దుద్దుగ చెట్టు వద్దనున్న పొదలలో బిమ్బాధారి ఓష్ఠములను చుంబించు చుండెను.  విరగ కాసిన ఎర్రని దుద్దుగ పండ్లువలె ఆమె పెదవులు మెరియుచుండెను. నేలంతయూ రేలపూలు రాలి యుండెను. పచ్చని గోగుపూలు వాటి పై రాలుచూ మనము నాహ్లాద పరుచుచుండెను. 

భోగించుట తప్పుకాదని రాఘవ సందీపులు పలుకుచుండ బసవడు వారితో సంవాదమునకు పూనుకొనెను. అప్పుడగస్త్యుడు  వాదిప్రతివాదుల పరస్పర ప్రాగల్భ్యము నకిది సమయముకాదు యని జెప్పుచూ,  

 "ఈ  సుందర ప్రకృతి  లోకమంతయూ పానశాల వంటిదని  స్వర్గమున్నచో ప్రియురాలి ఎదపైనేయున్నదన్న   ఒమర్ ఖయ్యాం తత్వమునూ, ఆనందమే జీవిత మకరందమనిన గ్రీసుదేశవాసి ఎపిక్యూరస్ సుఖజీవనవాదమును,  విషయాసక్తత పురుషార్థమనిన అరిస్టిపస్ భోగపరాయణ తత్వమును తనలో ఐక్యము జేసుకొనె"ననెను.