Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Saturday, December 26, 2020

Bharatavarsha -101

 అగస్త్యుడు తండ్రితో మాట్లాడి క్రిందకి వచ్చి చూడగా బసవడు చిందులు త్రొక్కుచుండెను." ఆ చీకటి మనిషి వెడలెనా?" అని అడిగెను."అయ్యవారు వచ్చువరకు అమావాస్య ఆగునా ?"   

వాడిని  పోయినచో  పోనిమ్ము,  నీవేల చిందులు త్రొక్కుచున్నావు ?

ఇందాక మీ అమ్మ ఉన్నది అనగా నీవు చిందులు త్రొక్కినావు , ఇప్పుడు పార్వతి లేదు అని తెలిసి నేను చిందులు త్రొక్కుచున్నాను. 

పార్వతి లేదు అనగా ఆమెకు ఏమయ్యెను ? ఆత్మా హత్య చేసుకొనెనా ? చనిపోయెనా?!

పాపాత్ముడా , పాపం పార్వతి కేమాయెను అని అడుగుట  మాని ఇట్లడుగుచున్నావు , నీకొక తోబుట్టువుండిన  తెలిసి వచ్చెడిది

 బాల్యమెట్లు గడిచెనో గడిచిపోయెను , ఊహ తెలిసిన వయసుకి తల్లి తండ్రుల మధ్య చీలిక , విద్యార్థి దశ సత్రాల పాలాయెను. తోబుట్టువుండిన ఎంత బాగుండెడిది! నేటి నుండి  పార్వతి యే నా తోబుట్టువు , పార్వతికేమైనది చెప్పుము ?

పార్వతి అపహరింపబడినది అని సందేశము వచ్చెను అని  బసవడు అనుచుండగా అగస్త్యుడు చకితుడయ్యెను. " ఆ సందేశము నమ్మవలసిన పనిలేదు ఇది ఏ పన్నాగామో తెలుసుకొనుము "

చెప్పవచ్చినాడయ్యా చాణక్యుడు ! ఆ సందేశము పంపినది వర్షుడు 

ఎవరు ఎచ్చటున్నారో నన్నుఁడుగుము నేను చెప్పెదను.  ఇంకనూ వర్షుడు ఢిల్లీలో యుండెను, అతడికేట్లు తెలిసెను అతడెక్కడున్నాడో కనిపెట్టవలెను.  

నీకు అమ్మ ఎచ్చటున్నదో  తప్ప నీకు అన్నితెలియును.  వర్షుడు నేడు ఢిల్లీలో యుండి  రేపు అమెరికా పోవును సందీపుడు బెంగుళూరు నందు మంజూష విశాఖ నందు, ఈ విషయములందరికీ తెలియును.  వీటితో పాటుగా నాకు  మీ అమ్మఎచ్చటున్నదో కూడా తెలియును.  మీ నాన్న ఏమనెను ?     

నేను  చేయగలిగినది ఏమియూ  లేదట , అక్కరలేని విషయములందు దూరి  ప్రాణముల మీదకు తెచ్చుకొందునట. కొడుకు మీద నమ్మకము లేని తండ్రి ఎట్లుండునో చెప్పవలెనన్న అత్యుత్తమ ఉదాహరణ గా  నా  తండ్రిని చూపిన చాలు.    

వాజెమ్మ వలే తండ్రిని నిందింతువెందులకు నిన్ను నమ్మి  నా సమస్యలను ప్రక్కనుంచి వచ్చిన  నన్ను నమ్మి నాకు  నిజమెక్కడ చెప్పినావు ?

నిన్ను నమ్మకున్న  స్నేహమను పదము అర్ధరహితము జీవితము  వ్యర్ధము. 

అయినచో విదిష నీపై తాడెత్తున ఎందుకు లేచెనో  నాడు అడిగినప్పుడు తరువాత చెప్పెదనని వాయిదా వేసినావు , నేడు నీ తండ్రి నిన్ను నమ్మని పరిస్థి దాపురించెను. ఇకనైనా నిజము తెలుపుము 

అది ఒక పెద్ద కథ, ఇప్పుడు ఆ చీకటి మనిషిని వేటాడుట మాని ఈ కథ వినుట ముఖ్యమా ?  

ఓరీ దురాత్ముడా నన్నింకనూ మభ్యబెట్ట ప్రయత్నించుచున్నావా ? వాడెప్పుడో పోయినాడు , నేటికి వాడు చిక్కుట  కల్ల.  

అయిననూ నా తండ్రికి లేని బాధ నాకేల, నీకేల ఈ సంస్ధ ను భూస్థాపితము చేయుచున్నది దాని స్థాపకుడే అయినచో మనమేల ఉద్దరించవలె?

అట్లని తప్పించుకొనుచున్నావా? నిరాశ చెందుచున్నావా? వాడిని పట్టుకొను మార్గము నావద్ద  కలదు. 

"అయినచో ఆది యెట్లో తెలుపుము.” " ముందు నీ కథ చెప్పుము " 

నా  పట్ల తప్పు జరిగినది. అది చెప్పిన పిదప నాకు సాయము చేయకున్ననూ, నా ముఖము చూడకున్ననూ బాధ లేదు. నన్నసహ్యించు కొనవలదు.

తప్పు జరిగెనని చెప్పుచున్నావు కదా, దిద్దుకొనుటకు అవకాశము ఉన్నచో దిద్దుకొనచ్చు  ముందు విషయం వివరింపుము.  ఇద్దరూ భవనము పైకి పోయి నిలచినారు

భాగ్యనగరమున  సుందరి పరిచయమైన నాటినుండి ఆమె అందము నన్ను ఆకట్టుకున్నది. ఆమె అరుణతారావలె అద్భుతముగా నర్తించును. చిత్రములందు అవకాశములు కొరకు ప్రయత్నించు రోజులలో  ఆమె నృత్యమును ఒక చిన్న వీడియోగా రూపొందించెను. ఆమె నృత్యము నిత్యమూ చూచు నన్ను ఆమె నృత్య భంగిమలు ఆమె అంగ సౌందర్యము సమ్మోహన పరిచెను. ఆమె పైనున్న ఆకర్షణ క్రమముగా మోహముగా మారెను. ఆమెతో స్నేహము చేయవలెనని , మాట్లాడవలెనని అను కొన్ననూ నాకు లకుమకు గల ఆకర్షణ అప్పుడే మొగ్గ దశలో నుండుటచే నా ధ్యాస అంతయూ లకుమమీద ఉండెడిది. లకుమ ప్రమాదంలో పడి  జాడలేకున్నప్పుడు ఆకర్షణ బలపడెనని పొరపడి ప్రేమ మొగ్గతొడిగెనని భ్రమపడి లకుమ కొరకు సుందరి ఇంటికి పోయితిని.

 అప్పటికి   సుందరి తండ్రికి చివరి క్షణములలో నుండెను. అతడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చుటకు నేను చేసిన చిరు సాయమును సుందరి మనసులో ఉంచుకొని నన్ను గొప్పవ్యక్తి అని ఆరాధించెడిది .   ఆమెను వెంట పడి  పొందవలెనని , పొందగలనని కలనైనా అనుకొనలేదు. ఆమె దృష్టిలో ఉన్నతుడివలే నుండవలెనని అనుకొంటిని.  కానీ అనుకోనిది జరిగెను ఆమె దృష్టిలో నేను నీచుడి నైతిని. 
సుందరిది ఉక్కుగుండె అని అందరూ అనుచుందురు ధైర్య సాహసములకు మారు పేరైన  ఆమెను నీవెట్లు బలవంతము చేసినావు ?
 బల్లిపాడులో అరుణతార గారి పాదములకు నమస్కరించుట ఏడ్చుట  నీవునూ చూచినావు కదా! అవును ఆమెకు కృతజ్ఞతాభావము మెండుగా నుండెను. ఆపై చెప్పుటకు అగస్త్యుడు సిగ్గుపడ  సాగెను. 
బసవడు: ఇప్పుడు సిగ్గు పడి లాభమేమున్నది ఏమి జరిగినదో చెప్పుము.   

 లకుమ తార అయినది. అవకాశములు కొరకు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లుతో గడుపుట తో మొదలైన లకుమ పతనము  నాకళ్ళముందే కశ్యప్ అను డైరెక్టర్ తో తిరుగుచూ నన్ను తూలనాడుటతో పరాకాష్టకు చేరినది. నేను వంటరినైతిని. మరల సుందరి నా డెందమందు మెదిలినది. సుందరి పోవు ప్రతి విమానమందు నేను పోవుచూ, నీడ వలె అనుసరించుచూ ఆమె  కొరకు ప్రయత్నములు మొదలు పెట్టి ఒక నాడు బెంగుళూరు నందు ఆమె బసచేయు హోటల్ కు పోయితిని. అదే హోటల్లో వేరొక గది తీసుకొని ఆమె గది తలుపు తట్టితిని. సుందరి తలుపు తీసి ఆశ్చర్య పోయినది 

సుందరి : అగస్త్యుడా!  ఆశ్చర్యము  నేనిక్కడ బస  చేసినట్టు నీకెట్లు  తెలిసెను?
అగస్త్య: ఇష్టమున్నచో  అన్ని తెలుసుకొనవచ్చును. నేను   బసచేయుచున్నాను.
సుందరి :  నీవిట్లు నాకొరకు తిరిగి సమయము ధనము వృధా చేసుకొనుచున్నావు. 
అగస్త్య: నీవు నాకు పొదుపు భోదించవలసిన పని లేదు, ఇంతకీ లోనికి  రానిత్తువా? 
సుందరి : లోనికి రమ్ము , అరుణతార గారు మీ అమ్మ గూర్చి గొప్పగా చెప్పినారు.  ఆమె అన్న నాకు గౌరవము.   చాలా కాలము నుండి నీవు నన్నెందుకు అనుసరించుచున్నావు?
అగస్త్య:  నీకు నాపై దురభిప్రాయము కలదా? అరుణగారికి నేను నిన్ను అనుసరించుచున్నట్లు చెప్పితివా ?
సుందరి : నాకు నీపై దురభిప్రాయము లేదు   ఉన్నచో  ఆమెకు చెప్పవలసిన పని లేదు. 
అగస్త్య:  నీవెంత మంచి దానవో నాకు తెలియును. నీవు  అంత  బేల కావు  తెలియును. 
సుందరి: నీవు చేసిన ఉపకారము నేను మరువ జాలను. హైద్రాబాద్ వదిలి బెంగుళూరు ఏదైనా పని పై వచ్చినావా ? నేను నేటి రాత్రి కిచ్చటండి రేపు హైద్రాబాద్ పోవుచున్నాను . 
ఎల్లుండి 6E 288 నందు  చెన్నై పోవుచున్నావు, అది కూడా తెలియును.  నేను కూడా నీతో  వచ్చుచున్నాను. నీతో తిరిగిన ప్రతిసారి లకుమ నన్నెట్లు మోసగించుచున్నదో  వివరించితిని.  నేను మోసపోతిని నాకు నీ తోడు కావలెను. అని అగస్త్య ఆమె చేయినందుకొనెను.  సుందరి:   అగస్త్య నీవు తాగి యున్నావు బైటకు పొమ్ము! 
అగస్త్య:  నీ అందము నన్ను పిచ్చి వాడిని   చేసినది.  బల్లిపాడులో కూడా నిన్ను పొందవలెనని చూచితిని అప్పుడు అందరూ ఉండుటచే..  
సుందరి: అప్పుడు కుదరలేదని  ఇట్లు చేసెదవా ! నేను పిర్యాదు చేయకముందే బైటకు పొమ్ము 
అగస్త్య: చూచితివా మంచితనమునకు లోకము కాదని నిరూపించినావు,  మా అమ్మను ప్రేమించుట అరుణతారను గౌరవించుట అంతాబూటకము. ఒక ఆడది మోసగించినది మరొక ఆడది తన్ని అవమానించినది. నీవు దక్కకున్న నేనీ లోకమునే వీడి పోయెదను.  ఈ విషయము అందరికీ చెప్పిన నాకు ఆత్మ శాంతి లేకుండా చేయవలదు
                                            


 ఆమె తన చీరను విప్పి సోఫాపై పడవేసి  నీవు చేసిన సాయము వెల కట్టలేనిది  సుందరి లోవస్త్రములతో  నిలిచి నీకు కావలసినది తీసుకొనవచ్చును అని నాముందు నిలిచెను. అదివిన్న  బసవడు  హతాశుడయ్యెను. 
అగస్త్యుడు: అప్పుడు శిక్ష తప్పించుకొన్ననూ ఇప్పుడు నీకు   దొరికితిని  ఏమి చేసిననూ నీ ఇష్టము, ఆ సంఘటన  పిదప నాకు జీవితము పై ఏవగింపు కలిగినది, అనుచూ భవనము పై నుండి దూకుటకు పోవుచుండగా బసవడు నివారించి " చచ్చినంత మాత్రమున కళంకము తీరిపోవునా, అప్పులు చేసి తీర్చలేక  ఆత్మహత్య  చేసుకొన్నట్లు న్నది. అంతయూ మనమంచికే, పార్వతి నీకు తోబుట్టువయిన  సుందరి నాకు తోబుట్టువు, ఆమెకు న్యాయము జరగవలె నన్న నీవు బ్రతికుండుటయే కాక అభివృద్ధిలోకి రావలెను. అని  బసవడు అనుచుండగా   ఒక వాహనము క్రిందనుండి బయలుదేరుచుండెను.  వచ్చి పోవుచున్నాడు వీడెవడు. వీడెప్పుడు వచ్చినాడో మనము చూడలేదు అనుసరించ వలెను అని బసవడు చకచకా  క్రిందకు దిగి ద్విచక్రిక నెక్కి ఆతడి వాహనమును అనుసరించ సాగెను. అగస్త్యుడు వెనుక కూర్చొనెను.