Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Tuesday, December 22, 2020

Bharatavarsha 97

న్యూఢిల్లీ  చాణక్యపురి : శిశిరము తుషారమును  జల్లు చుండెను. నగరమును పొగమంచు అల్లుచుండెను.  ఢిల్లీ దారులు  మసక బారినవి.   దూరమునున్న వా రెల్లరూ  తెల్లని  వస్త్రము మాటున దాగి నట్టు  మసక మసకగానగు పించుచున్నారు.  ఆకాశమున మబ్బులలిమినవి.  లీలామహల్ పేలస్ 5 వ అంతస్తు మేడపై నిలిచి చూచుచున్న కేశవునకు బాల భానుని రేఖలు ఆ పొరలను చీల్చుకొని నీటి ధారలవలె ఎగయుచు కనిపించుచుండెను. భవంతులు ఉల్లిపొర కాగితము నందు చుట్టబడిన బహుమతులు వలే కనిపించుచుండెను. భారత రాజధాని యందు రాయభార కార్యాలయముల కాలవాలమై రాచఠీవిని వొలకబోయు చాణక్యపురి నందు ఇండియా గేట్, అక్షర్ధామ్  కన్నాట్ ప్లేస్ మరియు  లోధి ఉద్యానవనముల సమీపంలో, సౌందర్య వ్యాయామ శాలలుతో పాటుగా మిద్దెపై ఈతకొలను గల ఏకైక విలాసవంతమైన హోటల్ లీలామహల్ పేలస్.  మేడదిగి తన గదిలోకి పోవుచూ ప్రక్కనే వున్న  రంజిని గదివైపు చూసేను. ఆమె గది తలుపు వేసి యున్నది.  కొలది సేపు చూసి తలుపు కొట్టగా రంజిని తలుపు తీసెను. కేశవుడు లోనికి పోక తలుపు వద్దనే యుండెను. 

“ఇచ్చట విదేశీ రాయబారులు, ఇతర దేశ ఉన్నతాధికారులు కేంద్రమంత్రులు బసచేయుదురు, మనమున్నచో డబ్బు మంచినీటి ప్రాయముగా ఖర్చుచేయవలెను అని చెప్పిననూ వినక మీరు దినమునకు పన్నెండు వేలు అద్దె చెల్లించు చూ  వేర్వేరు గదిలో మన బస ఏర్పాటు చేసినారు.” అని కేశవుడనగా “ఒకే గదిలో ఇరువరము యుండుట నీకు అసౌ కర్యముగా నున్నది కదా! నీ సౌకర్యముకొరకు  డబ్బు లెక్క చేసెదనా!”

 “ఇచ్చట ప్రెసిడెంట్ స్వీట్ యను ఒక రాచ గృహము ఒక రాత్రికి  మామూలు ధరలో ఏడున్నర లక్షలు, తగ్గింపు ధరలో ఐదు లక్షలు ఖరీదు చేయును. నాకు వలసినచో అదియునూ తీసుకొందురా?” అని కేశవుడు అడగగా “వేర్వేరు గదిలో  బసచేయుచున్నాము పైగా మీరు అనుచున్నావు ఇంకా ఇచ్చట ఉండుట ఏల? నేడే హైద్రాబాద్ పోయెదము రెండు మనసులతో ఇచ్ఛటుండిన  లాభమేమి?  అని రంజిని తలుపు వేసెను. కానీ కేశవుడు తన గదికి పోక ఆ తలుపు వద్దే నిలిచి యుండెను . ఒక అరగంట గడిచిన  పిదప కోపము చల్లారిన రంజిని తలుపు తీసి చూడగా జాలి గొలుపు మోహ ముతో కేశవుడు రంజిని వంక చూచుచుండెను. రంజిని లోపలకి రమ్మని చేయిపట్టుకుని కొనిపోయి సోఫాపై కూర్చొండ బెట్టెను. కొంత సేపు మౌనము వహించెను. వివర్ణమైన రంజిని వదనమును ఆమె మనోవ్యధను గమనించు చుండెను. గది అంతయూ నిశ్శబ్దమలుముకొనెను. 

నేను లేమినుండి వచ్చితిని , నా కుటుంబ నేపద్యము తెలియదు తార , మాలిని మరియు మీ వంటి  అమ్మలు ఆదరించుటచే కళ యందు జీవితము లభించెను. నాకు మీవంటి వారిని చూచిన భయము సహజమే కదా! 

మీరు కోరినచో శ్రీమంతులెందరో మీ చేయి అందుకొనుటకు సిద్ధముగా నుందురు. " నన్ను విడిచి పోయిన వాడు కూడా శ్రీమంతుడే , నాకు శ్రీమంతుడు కంటే గుణవంతుడే ముఖ్యము. మన వయో భేదములనెఱిఁగిన పెద్దలెవరైననూ  మన బంధమును అంగీకరింతురా?  ప్రేమ విషయమున ఒప్పు మెప్పులు  గణింప పని ఏమున్నది ?    చేయు ప్రతిపనిని ఇతరులు  ఒప్పుకొనుట మెచ్చుకొనుట ఆశించిన మనను మనము కించ పరుచుకొనుటయే. నేను మీనాక్షి వలె  పాతివ్రత్యమునాచరించలేను.  అరుణతార వలే వంటిరి  జీవితమును గడుపజాలను.  మీనాక్షి సంగతి నీకెట్లు తెలియును. మీనాక్షి సంగతి అప్రస్తుతము , ముందు నీ సంగతి తెలుపుము.  

  నేను మాలిని తారలవలె అమ్మ అనిపించినచో నీ గదికి పొమ్ము లేనిచో .. రంజిని  మాట పూర్తి చేయక మునుపే కేశవుడు ఆమె చేతిని పరిగ్రహించెను . " ఒకసారి అందుకొన్నచో చేతిని విడువజాలను " అని చెప్పుచుండగా " నువ్వు విడిచిననూ నేను విడవనిత్తునా ?" అని రంజిని అనుచుండగా కేశవుడు కొంటెతనమును గ్రహించి ఆమె పిరుదుల క్రింద తన రెండు బాహువులను   బిగించి  పైకి ఎత్తిగిరగిరా త్రిప్పసాగెను. రంజిని శరీరము గిరగిరా గాలిలో తిరుగుచుండగా ఆమె కురులు నీటి యందలలవలె విస్తరించి అల్లాడుచుండెను. రంజిని కిలకిలా రావములతో గది  అంతయూ నిండిపోయెను.  ఆమె కురులయందు దాగిన కుసుమ సువాసన కేశవుని నాసికా పుటములను తాకి మరులు గొలుపుచుడెను. ఆ మత్తునందు వివశుడైన కేశవుడు క్రమముగా ఆమె  ఘన నితంబములొత్తుకొన క్రిందకు జార్చెను.  

కేశవుడామెను మెల్లగా జార్చుచుండగా పట్టువలె మెత్తని ఆమె ఆమె దేహమంతయూ అతడి దేహమునకు రాసుకొనెను. చెకుముకిరాళ్లు రాపాడ నిప్పు కణికలు పుట్టవా! వారి దేహములు మోహ హవనమందు కాగి వేడెక్కినవి. ఆమె కాళ్ళు నేలను తాకిననూ కేశవుడు ఆమెనింకనూ కౌగిట బంధించి వదలలేకుండెను. ఆమె పయోధరములు అతడి ఛాతీని అదుముకొనగా అతడి పెదవులు ఆమె పెదవులనందుకొన్నవి. అట్లు ఒండొరులు , కౌగిలించుకొని , చుంబించుకొని మైకముగొని అట్లే నిలిచి యుండిరి. 

కేశవుడు తన గది ఖాళీ చేసి రంజిని గదిలోకి ప్రవేశించెను. పిదప ఇద్దరూ మిద్దెపైగల కొలనులో ఈదులాడి క్రిందకు వచ్చిరి. రంజిని అద్దము ముందు నిలబడి  చీర ధరించి " కేశవా ఈ రవిక ముడి వేయుము  , అని కేశవుని పిలవగా కేశవుడు వెనుకనుండి రవిక ముడివేసెను. నేడు మనము రాజొరీ గార్డెన్స్ నందు గల లైఫ్ స్టైల్ మాల్కి పోయి షాపింగ్ చేసెదము.    

BBC – Welcome to Literary India. A no holds barred discussion on the influence literature on the Indian society. I am Ben Brown.   One of the top literary personalities from India recipient of Sahitya akademy award Bharatavarsha is with us to talk about the influence literature on the Indian society.

అరుణతార మాలిని పక్క పక్కనే కూర్చొని కార్యక్రమమును  చూచుచుండిరి, విదిష రతీదేవి వలే వచ్చి వారిరువురికి కాఫీ ఇచ్చి మేడపైకి పోవలెనని యోచించుచుండగా, మాలిని "అట్లు తేరిపార చూడక నీవునూ మాతో కూర్చొని కార్యక్రమమును చూచి ఆనందింపుము" అనెను. విదిష వారిని అట్లే చూచుచుండెను, అరుణతార ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుచూ “పాపము మేడపైకి పోయి కాఫీ ఇచ్చి రావలెననున్నదేమో!” అనగా మాలిని “ఏవమ్మా నాకొడుకుని కాళ్ళరుగునట్లు గిరా గిరా త్రిప్పుచున్నావు , ఇంటి పట్టునుండుట తక్కువ తిరుగుడు  ఎక్కువ అగుచున్నది. మూడు దినములు తెగ  తిరిగినారు కావున నేడైననూ ఇంటివద్ద ఉండనిచ్చెదవా?” “నాదేమున్నదత్తా మీ అబ్బాయి ఇష్టము” ఆహా హాహా ఎంత నంగనాచివే  మొన్న బొంబాయి పోయి వచ్చి ఇచ్చట గుడికిపోయినామని చెప్ప మని  వాడికి మప్పి తెచ్చినావు. అవ్వ ! ఎంత విడ్డూరమమ్మా  అచ్చట కార్యక్రమము జరుగుచుండగా అందరి ముందూ ముద్దులిచ్చుట , అది పత్రికలలో వచ్చుట  తల కొట్టేసినట్లయినది.

అరుణతార "ఏవమ్మోయ్! పెండ్లి కాకముందే కాబోవు కోడలిని ఇంత రాచిరంపాన పెట్టుచున్నావు , పెండ్లి అయిన పిదప వారిని కాపురము చేయనిత్తువా?" అని మాలినితో అనెను , పిదప విదిష వైపు తిరిగి " నీవు పోయి వర్షునికి కాఫీ ఇచ్చి వెంటనే దిగి రావలెను. మనమందరమూ కలిసి ఈ కార్యక్రమము చూడవలెను "

Why do you think that Bhakti alone triumphs in modern time?
Well, we see people violating law leave alone morals  morals are for preaching, when strict laws are made we also see people protesting against  them. But we all see people following their fundamental religious  beliefs  or say superstitions. Bhakthi is faith, creating Bhakthi is creating faith in the hearts of the people. Hardly there are a few people who don’t leave foot wear outside when they enter the temple. This is the actual faith. That is the idea behind Bhakthi Vijayam. 
Correspondent : Thank you Mr. Bharatavarsha.

విదిష లోపలి పోయి వర్షుడు వ్రాసుకొనుచూ కూర్చొని యున్న వర్షుని చూచి వయ్యారమంతయూ ఒలక బోయుచూ  గాజులు చప్పుడు చేసెను  వర్షుడు  తల ఎత్తకనే  " అచ్చట బల్లపై నుంచిన  త్రాగెదను "  అనెను. విదిష సరే నీకిష్టమైన పీతాంబరములను ధరించి వచ్చితిని, చూచుటకిష్టము లేకున్నచొ పోయెదను, క్రిందనే అత్తగారు ఎదురు చూచుచున్నారు " అని వెనుతిరగగా వర్షుడు పులి వలే దుమికి విదిష నడుము అందుకొని " అయ్యూ ఇష్టము లేక కాదు నిన్న ఒక ప్రమాదం సంభవించెను , నిన్న మా అత్తగారు  అదే అరుణ తార కాఫీ  తెచ్చినారు , అది తెలియును కదా , " అవును తెలియును . "అప్పుడేమయినదో తెలియునా?" " ఏమైనది ?" అని విదిష అడగగా " అయ్యో చెప్పుటకు సిగ్గుగా యున్నది, యధాప్రకారము తలుపుచాటున నక్కి వెనకనుండి నడుము గిల్లి వాటేసుకొన్నతరువాత వచ్చినదెవరో తెలిసెను.  "ఛీ ఛీ అందుకనే నిన్న నన్ను అంత  ఆట పట్టించి నారు" అను చుండగానీ వర్షుడు వెనుకనుండి వాటేసుకొని చెవిలో " కొత్త ప్రదేశమలు చూడవలెనని యున్నది " అనగా " అటులనే  నేడెక్కడికి పోవలెను ?" అని అడిగెను
నేను అనుచున్నది ఢిల్లీ లో కొత్త ప్రదేశములగూర్చి కాదు అని వర్షుడు అనగానే " అయ్యో , నావర్షుడేనా , ఇట్లు మాట్లాడుచున్నది అవ్వ  ఇంక వివాహము  జరుగువరకు నీకు దూరముగా  ఉండవలెను బాబు! నీవద్దకు నేను రాను.  అని విదిష పరుగు లంఘించుకొనెను. " ఏయ్  పిల్లా  రాజొరీ గార్డెన్స్ పోయెదము.  నీకు నూతన వస్త్రములు కొనవలెను." అని వర్షుడు అనగా విదిష ముసిముసి నవ్వుల క్రిందకు సాగెను.


1 comment:

  1. చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది సార్ ఈ భాగం.రంజని పాత్ర ఆశక్తికరంగా ఉంది. పండితుడు (వర్షుడు) చాలా కొంటె వాడు సుమా! భారత వర్ష ఒత్తిడిని దూరం చేసి మరో లోకంలో పయనించేలా చేస్తుంది.

    ReplyDelete