Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Thursday, December 24, 2020

Bharatavarsha 98

రజొరీ గార్డెన్స్  నందు మహా సంద్రము వలెనుండు విశాల  వస్త్ర గృహోపకరణ  విపణి శ్రేణులు  ,ఇంద్రభవనపు మెరుపు లందిపుచ్చుకొని  దేవశిల్పి నిర్మితమా అనునట్లు   అలంకరణయందు అంతిమతీరము చేరి సందర్శకులకు మనో రంజన ముగావించుచుండెను.  విదిష వర్షలు ఢిల్లీ మెట్రోనందు రాజొరీ గార్డెన్స్ వద్ద దిగి అచ్చటకు అతి సమీపములోనున్న పర్వతముల వలెనున్న పెను విపణులను గాంచి అబ్బురపడి పసిఫిక్ మాల్ లోనికి ప్రవేశించిరి. 

వారి వెనుకనే మగనితో  ప్రవేశించిన దామిని వారిని చూచి " వర్షుడు ఇప్పుడు శ్రీమంతుడయ్యెను ఎంత ఠీవి ఉట్టిపడుచున్నదో  చూడవలెను. విదిషను చూచినచో మహారాణి వలె నగుపించుచున్నది.”  అదివిన్న రాకి  “విదిష వెనుకకు తిరుగుచున్నది ఇటురమ్ము” అనుచూ దామినిని చెయ్యిపట్టుకొని వస్త్రములు వ్రేళ్ళాడదీసిన ఒక  ఒక చట్రము  వెనుకకు కొనిపోయెను. "  సాబ్ ఇదర్ కొనే కోనేమే  సి సి కెమెరాస్ లాగా హువాహై " అని అచ్చట పర్య వేక్షకుడు  వారికి చెప్పగా ఖంగు తిని  రాకి " మేము చోరులవలె కనిపించుచున్నామా ?" అని అడుగగా అతడు అచ్చటనుండి వెడలిపోయెను. “విదిష వర్షుడు చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుచున్నారు అని మరల దామిని చెప్పుచుండగా” " మంద మతి వలే నున్నావే  మనము విశాఖ పట్నము పోవుచున్నామని మొన్ననే చెప్పినాము కదా , ఇప్పుడు వారు చూచినా మాట పోవును , వారు మనను చూచినా చూడవచ్చును , రమ్ము ఇంకొక చోటకు పోయెదము " అని రాకీ దామినిని  లాగు చుండగా వర్షుడు చూచి విదిష చెవి కొరికెను. " విదిష ఉలిక్కి పడి వెనుకకు తిరగకనే క్రీగంట వారిని చూచి అమ్మ ఎంతకు తెగించినారు , ఈ వయసులో అసత్యములాడుటకు సిగ్గుండవలెను." విదిష  తెగుడుచుండగా  వర్షుడు "ఆ దామిని మాఅమ్మ మంచి స్నేహితులు,  మా అమ్మకి ఈవిషయము చెప్పిననూ చెప్పవచ్చు.”  “అయినచో మనము పై అంతస్తునకు పోయెదము” వారట్లు పై అంతస్తు పోవుటకు గాజు తలుపులుగల  లిఫ్ట్ వద్దకు పోవుచుండగా అద్దములనుండి కేశవుడు రంజిని కనిపించిరి.  వర్షుడు వచ్చినంత వేగముగా విదిష చేతినందుకొని  వెనుకకుపోయి "భ్రమణ సోపానముల పై నిలిచి పోయెదము" అని  మార్గము  మార్చి   రెండవ  అంతస్తుకు పోయెను. “అదృష్టము బాగుండెను ఆ గదికి గాజు తలుపులుండెను లేనిచో…” అను చుండగా  ఆ గది నుంచి బైటకు వచ్చిన కేశవుడు రంజినితో " తృటిలో ప్రమాదం తప్పెను , గురువు గారు  చూచుకొనక   లోనికి ప్రవేశించినచో మొఖమెట్లు చూపగలము." అదివిన్న రంజిని “ మీ గురువేమైననూ వంటరిగా వచ్చెనా  లేక తల్లితో వచ్చెనా! అయ్యూ  క్రిందకు ఎందుకు వచ్చినామో మరిచినాము. మూడవ అంతస్థులో మగవారి బట్టలు కలవు నీకు వలసినవి నీవు ఎంచుకొనుము, పిదప నేను ఎంచినవి కూడా ..” అ  హ్హ హ్హ హ్హ  సరికొత్త నాగరిక ఉడుపు లందు చూడవలెననున్నదిఅంటివి కదా  అవి ధరించి నిన్ను ఆనందింపజేసెదను.”   కేశవుడు అనెను. మరల వారు లిఫ్ట్ నెక్కి మూడవ అంతస్తు కు పోయిరి.   

విదిషా నీవు  నలుపు చేతుల పై వస్త్ర ము ఎరుపు లంగా తీసుకొనినచో బాగుండును " ఛీ ఇట్టి నవనాగరిక వస్త్రములు ఇంటివద్ద  ఎట్లు ధరింతును " ఆ సంగతి నేను చూచుకొందును, ఢిల్లీలో ఒక్క సారి ధరించి చూపుము చాలును" అనగా ఢిల్లీ  దాటిన పిదప పారవేయమందువా?"  వర్షుడు అలక నటించెను. విదిషకు వర్షుని అలక కొత్తగా నున్నది  “నీవింత మారాము చేసినచో సరే అటులనే ధరింతును.” “ఆ వస్త్రములు  ధరించి ఒక సారి చూచుకొనుము , అచ్చట వస్త్రములు ధరించి చూచుకొనుటకొక గది  కలదు.” పిదప శ్వేత వస్త్రములు, సాగర కన్య చేలము , ఈతకొలను వస్త్రములు  విదిశకు కొనిపెట్ట గా   పిదప విదిష వర్షునకు  వస్త్రములను ఎంపిక చేసెను.   నీలి రంగు సూట్  ముక్కుపొడుం రంగు చొక్కా , గోధుమ రంగు పంటలాము , ఆకాశము రంగు పంటలాము  తెలుపు రంగు చొక్కా ఇట్లు    తనకు నచ్చిన వస్త్రములను వర్షునకు ఎంపిక చేసెను.   ఆ పిదప వర్షుడు  విదిశకు అధునాతన లోదుస్తులను కూడా  కొని ఇచ్చెను.

  కేశవుడు డబ్బు చెల్లింపుల వద్దకు చేరి చుట్టూ  చూచుచుండెను రాకి  దామిని కూడా వలసిన వస్త్రములను తీసుకొని అచ్చటకు చేరుచుండిరి కేశవుడు రాకి  ఒకరినొకరు చూచుకొనిరి. కేశవుడు రంజిని చెవులో గుసగుసలాడెను.   రంజిని " అటువర్షుడు సాహిత్యమును  ఇటు రాకీ రోగులను వదిలి ఊర్లపైబడి ఎట్లు తిరుగుచున్నారో చూడుము.” వెంటనే రాకి  వస్త్రముల చట్రము వెనుకకు పోయి దాగెను. దామిని అతడివెనుక పోవుటకు బదులుగా మరొక కోణమందు నక్కెను. " ఏయ్ మిస్టర్ ఇది ఆట స్థలము కాదు ఇచ్చట  దాగుడు మూతలు ఆడుట తగదు " అని పర్యవేక్షకుడు రాకిని మందలించగా రాకి అతడిని మిర్రి మిర్రి చూచెను." నేను హృదయాలజిస్ట్ ను తెలుసా!" అని రాకి  అతడితో చెప్పుచుండగా దామిని వచ్చి కొన్న వస్త్రముల సంచులు పర్యవేక్షకు ని కిచ్చి చెల్లింపులవద్ద ఆగక మగని బైటకు తోలుకొని పోయెను.   " ఈ కేశవుడు  మద్దెలు వాయించుకొనక  ఇట్లు నన్ను వాయించుచున్నాడు , ప్రక్కనే ఉన్న వెస్ట్ గేట్ మాల్ కి పోయి వలసిన వస్త్రములు తీసుకొని పిమ్మట మెహరోలీ పోయి  కుతుబ్మినారు చూచెదము." " కేశవుడు రంజిని అచ్చటికి వచ్చినచో? వీరు కూడా నగర  సందర్శనము చేయకుందురా !  " అని దామిని ప్రశ్నించెను.  రాకీ కొద్ది  క్షణములు  ఆలోచించి  "వద్దు మనము కుతుబ్ మినారు పోవలదు లోటస్ టెంపుల్ కు పోయెదము, అది అద్భుత అంతర్జాతీయ కట్టడము ఈ కేశవుడు బుర్ర అంతవరకూ సాగదు వీడు కుతుబ్ మీనారు లేదా అక్షరధామ్ వంటి ప్రదేశములను చూచును ." 


దామిని వెడలిన పిదప కేశవుడు ఊపిరి తీసుకొనెను. తదుపరి కేశవుడు చెల్లింపు పూర్తిచేసి పోయినపిదప ఒక బట్టల గుట్ట వెనుక దాగిన వర్షుడు విదిషలు ఊపిరి తీసుకొనిరి. " ఈ రోజు దక్షిణాది వారికి ఆట దినము వలే నుఉన్నది, అయినచో  అందరూ ఇచ్చటికి వచ్చి ఏల ఆటలాడవలె. మైదాన్ మే క్యోన్ నహీ ఖేల్తే !? " అని అని పర్యవేక్షకుడు వర్షుని ప్రశ్నించగా వర్షుడు తొణకక " బిల్ కుల్  సాహి సవాల్ హై భాయ్ సాబ్,  మగర్  ఆంద్ర లోగ్  మైదాన్ నహీ ఖేల్తే, నయే  కప డోన్ కే సాత్ కుచ్ ఉచల్, ఉచల్  కరనా హమారా రివాజ్ ( సంప్రదాయము) హై !”  “ఓహ్ ఐసా బోలోసాబ్!”  డెబ్బది వేలు కార్డు  చెల్లింపు గావించి వర్షుడు విదిషను తీసుకొని లీలామహల్ పేలస్ కి పోయి గది  తీసుకొని పిదప ఎచ్చటికి పోవలెనో ఆలోచించెదము అని టొయోటా వాహనమును రప్పించి విదిష తో లీలామహల్ పేలస్ కు చేరెను.

                                                                                ***  

                     

కల్కాజి ప్రాంతమందు ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు తాజమహల్ గా పేరుగాంచిన , ప్రపంచ ప్రసిద్ధి కెక్కిన పాలరాతి పుష్పము బహాయ్ టెంపుల్. పద్మాకారంలో నుండు టచే దీనిని లోటస్ టెంపుల్ అని కూడా అందురు. పర్షియా  దేశపు శిల్పి సభా బహుళ మతముల వారి విస్వాసములను చూరగొనుచు దీనిని సృజించెను. గిన్నీస్ పుస్తకమందు స్థానము సంపాదించుకొన్న అతిపెద్ద దేముడు లేని దేవాలయము బహాయ్ టెంపుల్. “మనసును శాంతపరుచు ఈ పచ్చిక , ఈ పచ్చదనము వేరెచ్చటనూ కానరాదు” అని కేశవుడు అనగా “లోపలి పోవలెనని లేదు ఇచ్చటనే ఈ ప్రకృతియందు పరవసించెదము” అని రంజిని అనెను. వారు కొంత సేపు పచ్చికలో మరి కొంత సేపు సోపానముల మీద కూర్చొనిరి.  అనేక మంది పిన్నలు పెద్దలు వివిధ రాష్ట్రములు నుండి వచ్చిన సందర్శకులు సేదతీరు చున్నారు. విదేశీ సందర్శకులనేకులు అబ్బురపడి ఛాయాచిత్రములను గ్రహించుచున్నారు. “ప్రపంచమందు ఏడు  బహాయి దేవాలయములు కలవు . ఢిల్లీలో ఒకటి, మిగిలిన ఆరుగురు ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ, పనామాలోని పనామా సిటీ, వెస్ట్రన్ సమోవాలోని అపియా, ఉగాండాలోని కంపాలా, జర్మనీలోని ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మరియు  అమెరికా లో విల్మెట్ వద్ద ఉన్నాయి.” ఎవరో  ప్రపంచమును చుట్టివచ్చిన విదేశీ జంట మాట్లాడుకొనుట సోపానములపై కూర్చొనిన రంజిని చెవులపడినది“హైదరాబాదీయుడు ఈ పద్మమందిర మునకు వలసిన స్థలమును సమకూర్చెనని ఎంత మందికి తెలియును అతడు తన జీవిత కాలమందు సంపాదించిన దంతయూ ఈ మందిరము  ధారబోసెను. అని రాకి అనగా "  తెలుగువారి దొడ్డ మనసు ఆ చంద్ర తారార్కమూ నిలిచెను కదా!  ఇది  వినినచో తెలుగు వారి  ఆణువణువూ పులకరించ కుండునా!” అని దామిని అనెను . వారిరువురూ సోపానముల పై నుండి లేచి లోపలికి ప్రవేశించిరి.

 కేశవుడు రంజిని కూడా సోపానముల పై నుండి లేచి లోపలికి  లోపలి పోయిరి. లోపల మహా సంద్రము వంటి ఖాళీ గది . వందలాది సౌకర్యం వంతమైన కూర్చొను చెక్క బల్లలు ఆ మహార్ణ మంతయూ కనిపించుచున్నవి. కేశవుడు రజిని ప్రక్క ప్రక్కనే కూర్చొని  ఆ నిశ్శబ్ద వాతావర్ణమును ఆస్వాదించు చుండిరి.  మనసును దోచు శిల్పమయ పద్మదళముల వలే నొప్పు పైకప్పు. ఇచ్ఛటంత యూ మౌనసాగరమువలె నున్నది. గుండె చప్పుడు వినిపించుచున్నది  కేశవుడు తల త్రిప్పి చూడగా  కొద్దీ దూరములోరాకి కనిపించెను. 

 అట్లు ఒక గంట గడిచిన పిదప బాహ్య స్పృహలోకి వచ్చిన రంజిని కేశవులు మందిరము బైటకు వచ్చిరి " నాలో ఈ వాతావరణము నవ చైతన్యమును నింపెను . మనమిప్పుడు పేలస్ కి పోయెదము " అని రంజిని అనగా కేశవుడు " సరే " అనెను. వారి వాహనము లీలామహల్ పేలస్ కు బయలు దేరెను

                                                                ***  

ఇంటివద్ద ఇవన్నీ కట్టి చూచుకొన వలెనన్న  సంవత్సరమాగవలెను. అందుచే ఈ లీలా గృహమునకు వచ్చినాము.  నా బుర్ర లో వేరు కుతంత్రములేమియూ లేవు.   పెళ్లి అయిన పిదప  గయ్యాళిలిరువురూ నన్ను ఇటువంటి ఉడుపులు తొడగనిత్తురా?  నా ప్రాణము తీయుచున్నారు !" అని విదిష అనెను. "  వారు నీకు ప్రాణ కంటకముగా యున్నారా, అయినచో నేనానంద నిలయమునకు స్వస్తి చెప్పవలెనా ?" " విదిష నా మనసు తనువూ ఆనంద నిలయమునకు నీకు  అంకితమైనవి, అరుణతార , అహల్య స్థానమును స్వీకరించెను, ఇంక మాలిని మన బిడ్డ ఆమెను బాధ పడనిత్తునా !" అని విదిష  ఉద్విగ్నతతో, ప్రేమాతిశయమున  చెప్పు చుండగా  వర్షుడు "  మరి నన్ను పడనిత్తువా !  ఒక గంట నుండి బతిమాలుచున్నాను ,  ఈ ఎరుపు లంగా,  నలుపు చేతుల పై వస్త్రమును ధరించి చూపిన తరింతును."  విదిష  వర్షుని వంక ఓరగా చూచి అయినచో బతిమాలుము"అనెను.  " బతిమాలుచున్నాను కదా!" అట్లు కాదు చుబుకము చేగొని  బ్రతిమాలవలెను "  అని విదిష అనగా  వర్షుడు కలవర పడి మగవానితో ఇట్లే నడుచుకొందువా?" అని అడుగగా  అప్పుడు విదిష " సత్యభామని రంగ స్థలంపై కాళ్ళు పట్టుకొన్న  మగాడికి గదిలో నా గెడ్డము పుచ్చుకొనుట కష్టముగానున్నదా?  కృష్ణునివలె పాడి అడగవలెను" అని ఆజ్ఞాపించగా ఆజ్ఞానువర్తియై వర్షుడు    నా పాడి తెలిసి పాడి అడుగమనుట పాడి కాదు పాడవలెనన్న పాడు పాటేల దొరకదు కృష్ణ,  కృష్ణ శోభ మాటున దాగె కృష్ణ ఘాటు, నీవది  మనసులో పెట్టుకొన్నచో తప్పునా! అని విదిష చుబుకము క్రింద చేతినుంచి రంగస్థలము పై భామ కొరకు పాడిన  పాటను గుర్తు తెచ్చుకొని హృద్యముగా ఆలపించగా విదిష

 " కొత్త వస్త్రములతో  కొత్త ప్రదేశములు చూడవలెను." అందులకా నీవీ ఆధునిక వస్త్రముల నెంపిక చేసుకొన్నది! ఏమో అనుకుంటిని రసికుడవే! అనుచూ మూతి మూడు వంకలు తిప్పి  ఓరకంట చూపు విసిరి ఆ వస్త్రములను ధరించి  తెరలచాటున నిలిచి తన అందమును చూపెను. " మబ్బుల  చాటున దాగిన అందాల జాబిలి  నీ సోయగ రేఖలు తాకగా వికసించే నా హృదయ కమలము  "  అని మైమరచి పాడుచున్న వర్షుని స్వరము విని వారి గదిని దాటి పోవుచున్న కేశవుడు " ఇది  స్వరము వలే నున్నదే యని  తలుపు తాళపు చెవి కన్నము నుండి వర్షుని చూచి చకితుడయ్యెను . 

రంజిని  కేశవుడు గది బైట నిలిచి యుండిరి గదిలోపల “   నీలిమేఘ కాంతి  నెలవైన నెరజాణ కురులు జారవిడిచి  కులుకుచుండ నీలోత్పలమేల పాలమీగడ మునిగె చూచు వారి కనులు మురియుచుండె” అని పాట  వినిపించెను. గది బైట కేశవుడు రంజినితో  “ఏమీ   కవితా మాలినీ ప్రవాహము!  ఆహా! సుస్వరమున సాగు అధిపుని    కవితా గాన మాధుర్యము వీణా నాదము వలె  నుండి హృదయము పులకరించుచున్నది.” గాన మాధుర్యము బాగుగానే యున్నది కానీ  గదిలో జరుగుచున్నదంతయూ కళ్ళకు కట్టుచున్నది మన మిచ్చటుండి  వినుట తగదు , లోటస్ టెంపుల్  ప్రశాంత  వాతావరణము   నా నాడులందింకనూ ప్రవహించుచున్నది. మనమూ గదిలోకి పోయి ముచ్చట లాడుకొని పరవసించవలెను అని కేశవుని లోనికి కొనిపోయెను. మాలిని ప్రవాహము అనుచున్నావు అతడి తల్లి గూర్చి చెప్పుచున్నావా ? " మాలిని అనునది  గంగకు మరో పేరు"

అన్ని వస్త్రములు ధరించి చూపితిని కదా ఇంక పోయెదమా " ఇంకనూ ఇంకొక్కటి మిగిలి యున్నది" అని వర్షుడు విదిష చేతికి ఒక అట్ట  పెట్టెను అందించగా " విదిష దిగ్భ్రాంతి నొంది "  వర్షుడు కొన్న లోదుస్తులను ధరించి ద్రాష్టిగ కేశములు నడుముపై పారాడుచుండ, వక్ష,నాభి, ఊరువు లందము ఊరించుచుండ  విదిష తెరల చాటుగా  రతీదేవివలె నిలిచెను" కాంక్షాపూరిత నేత్రములతో ఆమెను చూచుచున్న వర్షుడు "అట్లు సిగ్గు   పడి తెరల చాటున దాగినచో నేనేమి చూచెదను? ఆధునిక యుగమున యువతులెట్లున్నారో చూచితివా?  "ఇప్పుడు ఇంతకన్న నేనేమీ చూపలేను,"  అట్లు చూపు యువతి యున్నచో దానితో ఊరేగుమ." ని క్షణములలో చీర కట్టి ప్రత్యక్షమయ్యెను. 


1 comment:

  1. హ్హహ్హ సరదాగా ఉంది‌ సార్! జంటలు దోబూచులాట లు, సరస సల్లాపములు.ఢిల్లీ మొత్తం తిప్పి చూపించారు.

    ReplyDelete