Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, December 25, 2020

Bharatavarsha 100

 బసవడి యంత్ర ద్విచక్రిక విస్ఫులింగములు కక్కుచూ తూర్పు కనుమల వెంబడి  లఘాటము  వలే సాగుచుడెను.  చల్లగాలి రివ్వరి కత్తివలె మొఖమును చెండు చుండెను. “నీవు చొరుకొన్నచో గడ్డివాములోసూది నైననూ సాధింతువు కానీ భూమిచుట్టూ చంద్రుని వలే నీవు పార్వతి చుట్టూ తిరుగుచున్నావు. ఏమైననూసాధించినావా?”  “నిన్ననే పోయి వచ్చితిని. అచ్చట గౌడసోదరులు తిమింగలములవలె నుండగా పార్వతిని ఆ వూరు నుండి తీసుకు వచ్చుట అసాధ్యమని  తెలుసు కొంటిని.”  “పోలీసులనాశ్రయించిన  నీ పని పూర్తి అగును " “పోలీసుల నాశ్రయించిన నా పని ముగియును ,  అత్తిలి పోలీసులకు పిర్యాదు చేయగా,  కోటీశ్వరుల పిల్లలకి ప్రేమ అని ఎరవేయుట మానుకొనవలెనని  వారు కోటీశ్వరులని,   ఆపిల్ల జోలికి పోయినచో చెరసాలలోకి పోవలసి యుండునని హెచ్చరించి పంపినారు.” 


యంత్ర ద్విచక్రిక మధురవాడ సాంకేతికోద్యానవనమును (ఐ టీ పార్కు) దాటి  వంద అడుగుల రహదారి పై కొండల  నడుమ చిత్రకము( చిరుత) వలె  సాగుచుండెను.  “అత్యంత సమీపములో చుట్టూ కొండలు మధ్య ఈ సువిశాలమైన సుందర ప్రదేశము.  ఇచ్చట నివసించవలెనన్న  పెట్టి పుట్టవలెను " అని బసవడనెను.  ఈ ప్రదేశమంతయూ అందమైన ఉద్యానవనములు కలవు, తన్వి పార్క్ , శ్రీరామ్ పార్క్ , కూరగాయల వనములు. అని అగస్త్యుడు అనగా " పగలు వచ్చి వీటి వగలు చూడవలెను. ' అని బసవడు అనెను. “పార్క్ 94 , ఫిబ్రవరి 24 పార్క్  అని వాటి పేర్లు విన్ననూ  వయ్యారమొలుకుచుండును. అంతే కాక ఇచ్చట హరిత టౌన్ షిప్ , నార్త స్టార్ టౌన్ షిప్ అని అనేక సుందర గృహకూటములు  కలవు. ఇచ్చటకు సమీపములోనే రామానాయుడు స్టూడియో కూడా కలదు అదియునూ ఒకసారి చూచెదము. నిన్ను కొనిపోయెదను " అని అగస్త్యుడు అనగా బసవడు “ఇప్పుడు అర్ధమైనదిరా లకుముకి పిట్ట నీకెందుకు దక్కకున్నదో.”   “లకుముకి  పిట్ట అనగా నా లకుమ!  నాకెందుకు దక్కకున్నది? నాకు అంతు చిక్క కున్నది.  నీకు అర్థమైనచో తెలుపుము.”  అనగా బసవడు “ఓరీ చచ్చు మొఖమా ! నీవు నన్ను రామానాయుడు స్టూడియోకి కొనిపోయెదవా అనుచూ అందుకొనెను…


నీవు పోవుటయే  తప్పు , నన్ను కొనిపోవుట తప్పున్నర తప్పు!

 తొర్రయందు బుర్రను దాచి బఱ్ఱె వలె పోవుచుండ కుర్ర దెట్లు నీ వెంటపడును!!

తప్పు  తప్పూ ఓరి సుద్ద  పప్పూ నీ మెదడుకి పట్టెను తుప్పు!!!


“ఓరి నారాధమా ! నీ ఇంటిముందు రామానాయుని స్టూడియో దిష్టిబొమ్మ వలే నుండును. ఆ స్టూడియో కంటే ఖరీదు చేయు కారు నీవద్ద యున్నదిరా గార్దభా. వాహన యంత్ర నిస్వనము తప్ప  ఆ నిర్మానుష్య నిశీధియందు  వేరు ధ్వని లేకుండెను.  యంత్ర ద్విచక్రిక  ఈ “వాహనము ఎప్పుడు కొంటివి ?  చదువు కొను  చున్నప్పుడు  వాహనము  కొరకు నీవెంత  యాగీ చేసెడి వాడవో గుర్తున్నదా!” ఇది సందీపుని  వాహనము, వాడు బెంగుళూరుకు వాహనము కొనిపోకుండుటచే  నేను నందిని నడిగి తెచ్చితిని. సబ్బవరం పోయి తెచ్చితివా?  “నందిని కొరకు సబ్బవరం పోనేల  కొమ్మాది మధురవాడ  కదా చెంతనే యున్నది కదా!   చెప్పవలెనన్న మన మనందరమూ చెంతనే యున్నాము.   మువ్వవాని పాళెమందే వర్షుడు , నీవు , జూ పార్క్ తోవలో  డైరీ ఫారం వద్ద   రాఘవుడు    కొలది దూరమందు  కొమ్మాదిలో  నందిని , కలుఉప్పాడలో నీవు” సామీప్యత యున్ననూ సారూప్యత లేకుండెను , మన బృందమందు అందరూ ధనికులే  నేనొక్కడినే పేదను పనివాడను. లకుమ పెద్ద నటి అయ్యెను, కేశవునకు రంజినిగారు , సుందరికి అరుణతార   సందీపునకు  నందినికి నీకున్నట్లే  కోటీశ్వరుడైన తండ్రి ఉన్నారు.  వర్షుడు పేదరికములో   నాకుతోడుగా నుండెడివాడు , వాడు కూడా నేడు కోటీశ్వరుడయ్యెను.  అని బసవడు అనుచుండగా  బండి ఆగెను.  

ఆ నిశ్శబ్దమందు అగస్త్యుని సన్నని రోదన వినిపించుచుండెను. నీవట్లు అనుచున్న పేగు మెలిపెట్టు బాధ కలుగు చున్నది , రాజుకు  దేహమున్నది  ప్రాణమే  లేదన్నట్లు మానాన్న కోటీశ్వరుడని నేను కలనైనా అనుకొన లేదు. మా అమ్మ ఉన్నప్పుడు  నేను కోటీశ్వరుని కాకున్ననూ నేనట్లే ఉండెడివాడను. "నేడు  నా తల్లి ఎట్లున్నదో, ఎంత పేదరికంలో ఉన్నదో !  ఉన్నదో లేదో ! " అగస్త్యుడు మరల ఏడవ నారింభించెను. "అగస్త్య ఆగుము, నీ తల్లి  బ్రతికే యున్నది , ఆమె ఇప్పుడు చెన్నపట్నమున మురికివాడలలో లేదు ఒక ఉత్తముడామెను సురక్షితమైన చోటకు చేర్చెను. ఇప్పుడామె  ధనికు రాలే కాక ఐశ్వర్యవంతురాలు, కుటుంబసభ్యులవలె ఆమెను  అభిమానించుచు ఆమె బాగోగులు  చూచువారు కలరు. ఆమె  గూర్చి నీకు తెలపవద్దని చెప్పిననూ నీ వేదన, రోదన చూడలేక   విషయమును చెప్పితిని. త్వరలో నీవు నీ తల్లిని కలిసెదవు. విచారించవలద"ని బసవడు చెప్పి దిక్కులు చూచుచుండెను. “నాకిప్పుడు మహానందముగా నున్నది” అని అగస్త్యుడు గెంతులు వేయ సాగెను. బసవడు చుట్టూ పరికించుచుండెను కానీ చీకటినందు ఎవ్వరూ కాన రాకుండిరి.   

“కూర్చొనుము పోయెదము  “యంత్రమును ప్రారంభించము” ఇది ద్వంద్వయంత్ర గామిని ( twin engine hybrid) అనగా ఇంధనం అయిపోయిన పిదప అంతర్దహన యంత్రము నుండి    విద్యుత్కోశ(బాటరీ)యంత్రముకు మారి ప్రయాణము కోన సాగించవచ్చు. ఐదు వేగములతో బహుదూరం పోవు ఈ వాహనము సందీపుని రూపకల్పన. అని బసవడు అనగా అగస్త్యుడు " వాడు రాఘవునకు పెద్ద దిక్కగున' ని సంతోషించెను.

వారి వెనుకనుండి ఒక ద్విచక్ర వాహనము దూసుకు పోయెను. వీడి కొరకే నేను మన వాహనమును చాలా సేపు నిలిపి వెతికితిని . వీడు మనని అనుసరించుచున్నాడని నా కనిపించుచున్నది. " అనుసరించువాడు ముందుకెందుకు పోవును , "మన ము బాటరీ యంత్రమునకు మారిన పిదప వాడి యంత్ర శబ్దమును దాచలేక " అని బసవడు అనెను.

కలుఉప్పాడ గ్రామీణక్షేత్రమందు   ద్విచక్రిక  అగస్త్యుని హార్మ్యము చేరినది గ్రేస్ ఫెరారీ లో బయలుదేరుచున్నది. అచ్చట వాడు నక్కియుండి ఆమెను అనుసరించుచున్నాడు. " ఓహో యితడు గ్రేస్ స్నేహితుడు. వారెచ్చటికి పోవుచున్నారో చూడవలెను అని బసవడు వాహనమును తిప్పుచుండగా అగస్త్యుడు " మా నాన్నని చూచి పోయెదము " అనెను ఇంతలో " పార్వతి కిడ్నాప్డ్ " అని బసవడికి సందేశము వచ్చెను.
3 comments:

 1. 💯 దిగ్విజయంగా నూరు భాగములు పూర్తి చేసుకున్న భారత వర్ష రచయితకు అభినందన మందార మాలలు
  బసవడి ప్రేమ పాట్లు, అగస్త్యుని ఇక్కట్లు ఎప్పటికి తీరునో!

  ReplyDelete
 2. Thank you very much. Now the characters are more emotionally bond to each other are bond to the reader. So the readers can enjoy more. There are 40 episodes more. Romance is balanced with mystery, fun is multiplied by poetry, happiness of reunions, divine protection and justice and finally the writer is yours with two more such novels. (🎯 Asia Book of Records). I will settle in your ♥ with all the intensity. Thanks once again.

  ReplyDelete
 3. వంద భాగాల అద్భుత సాహిత్యం

  ReplyDelete