Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Saturday, February 9, 2019

Poolabala to International Humanity Conference

అంతర్జాతీయ మానవత్వ సదస్సు  
అంతర్జాతీయ మానవత్వ సదస్సు జరుగుతోంది. అగ్ర రాజ్యాలతో సహా అనేక దేశాలు సదస్సులో పాల్గొన్నాయి.
ప్రతిదేశం కూడా మానవత్వం అంటే మేమె అని గొప్పలు పోతున్నది.  ప్రతి దేశం నుంచి ప్రతినిధులు సదస్సులో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. 

అమెరికా నుంచి ఆల్ఫ్రెడ్:   "ఆల్ మెన్ అర్ క్రీయేటెడ్ ఈక్వల్" అని 1863 లో  అబ్రహం లింకన్  ఎప్పుడో చాటాడు. బానిసత్వాన్ని నిర్మూలించని, సర్వమానవ సమానత్వాన్ని నెలకొల్పి మానవత్వానికి చిరునామా గా మిగిలాము.

ఫ్రాన్స్ నుంచి ఫ్రాంస్వ : స్త్రీవాదం పుట్టినిది ఫ్రాన్స్ లో . ఫెమినిజం అనే పదానికి  పుట్టినిల్లు ఫ్రాన్స్ఆతర్వాత దాని బ్రిటిష్ వాళ్ళు మానుంచే  కాపీ చేశారు. మానవత్వం మాత్రమే కాదు లింగ వివక్ష లేకుండా , స్త్రీ పురుషులని గౌరవించే సమాజం , ఫ్రాన్స్ అం టేనే   Humanity in action. 

బ్రిటన్ నుండి జార్జ్ మానవత్వం ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది మేమె. “ we are the most polished race on the earth. భూమి పైన బాగా పరిపక్వత చెందిన జాతి మాది .

ఎవరిని వారు తెగ  పొగుడుకున్నారు.  అదే సమయంలో  అక్కడ  కూర్చున్న మరో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వ్యక్తి  సిగ్గుపడి అక్కడనుంచి  వెళ్ళిపోయాడు.

ఇండియా నుంచి పూలబాల మానవత్వం ఎక్కడా లేదని అందరికి తెలుసు. ఉంటె గింటే అది అగ్ర దేశాల్లో అస్సలేదు  ఉంటె ప్రతిదేశానికి ఇంత  సైన్యం ఎందుకు? ఒక్క క్షణం ఏమరుపాటుగా ఉంటె ఏ దేశమైన ఆక్రమించేస్తుంది అనే భయంతో ఉన్నాము. విదేశాలమీద ఎన్నడూ దాడి చేయనిది భారత దేశం అని మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.  మీరు అందరు తియ్యటి కబుర్లు చెప్పడం నేరుకున్నారు. నాకు గొప్పలు చెప్పడం ఇష్టం లేదు చేతకాదు. మీ అందరూ అత్యాధునిక ఆయుధాలతో సైన్యాన్ని పెంచేస్తున్నారు.  కంటిమీద కునుకు
లేకుండా చేస్తున్నారు . మీ బోర్డర్స్ మాత్రమే  కాకుండా, ఎందుకు  ప్రపంచం అంతా సాటిలైట్ కళ్ళేసుకుని  గమనిస్తున్నారు?   
దీని  అర్ధం ఏంటి ?  క్షణం కన్ను మూస్తే పక్కదేశం ఆక్రమించేస్తుందనే కదాఎన్ని యుద్ధ విమానాలు , మిస్సైల్స్ అమ్ముతున్నారు ? ఇతర దేశాలని దోచుకున్న బ్రిటిష్ వాడూ కూడా మాట్లాడు తుంటే " ఆఖరికి నిత్యం అతిశయోక్తులు, అహోరాత్రాలు సొంత డబ్బా కొట్టుకునే ఆయనకి కూడా విసుగొచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడండి
అప్పుడు అందరూ వెళ్లిపోతున్నా వ్యక్తి వైపు చూసి గతుక్కు మన్నారుఅప్పుడు అన్ని దేశాలు, రెండు విషయాలు తెలుసుకున్నాయి మిలట్రీ ఆధునీకరణకు బిలియన్లు తెగలేస్తూ మానవత్వం గురించి మాట్లాడ కూడదని, ఆయనే సిగ్గుపడి వెళ్లి  పోతున్నాడంటే తాము తప్పక నీచాతి నీచంగా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నామని.
భారత్ స్పేస్ సూపర్ పవర్ కాబోతోంది.  అప్పుడు కూడా దురాక్రమణ కి వ్యతిరేకంగానే గళం విప్పుతాం. ఆక్రమించం ఆక్రమణలని ప్రోత్సహించం.


Friday, February 8, 2019

French revolution 1789 - Poolabala

The French Revolution lasted from 1789 until 1799, and was partially carried forward by Napoleon during the expansion of the French Empire. The Revolution overthrew the monarchy and culminated in a dictatorship under Napoleon however France rapidly transformed into a democratic and secular society with freedom of religion, legalization of divorce, decriminalization of same-sex relationships, and civil rights for Jews and black people. The Republic was proclaimed in September 1792. Louis XVI was executed in January 1793.
Following the Seven Year American Revolutionary War, the French government was deeply in debt and attempted to restore its financial status through unpopular taxation schemes but the years of bad harvests lead up to the Revolution. It was inflamed by the popular resentment of the privileges enjoyed by the clergy and the aristocracy.

1789 the first year of the Revolution saw members of the Third Estate taking control, the assault on the Bastille in July, and a women's march on Versailles that forced the royal court back to Paris are the important events of the French revolution.

Women in France had no political rights in pre-Revolutionary France; they were considered "passive" citizens; forced to rely on men to determine what was best for them. The women demanded equality with men and then moved on to a demand for the end of male domination. Their chief vehicle for agitation was pamphlets and women's clubs, but the clubs were abolished in 1793 and their leaders were arrested.

The Women's March to Versailles took place on 5 October 1789. it is also known as the October March. The crowd sieged the palace in a dramatic and violent confrontation. They successfully pressed their demands upon King Louis XVI. The march on Versailles proved to be a defining moment of that Revolution.

The revolution opened gates for flood of women. groups of women acted forcefully, making use of the volatile political climate. Women forced their way into the political sphere. Jean-Paul Marat was a radical journalist and politician during the French Revolution. Marat was assassinated by Charlotte Corday, while he was taking a medicinal bath. Corday was executed four days later, on 17 July 1793.

(beheading-was a popular punishment in Europe)

Karl Marx und Friedrich Nietzsche


The religion is the opium of the masses.
"Die Religion ist das Opium des Volkes" - Karl Marx

The production of too many useful things results in too many useless people.

Die Produktion von zu vielen nützlichen Dingen führt zu zu vielen nutzlosen Menschen.

Social progress can be measured by the social position of the female sex - Karl Marx

Der soziale Fortschritt kann an der sozialen Stellung des weiblichen Geschlechts gemessen warden.

In bourgeois society capital is independent and has individuality. Person is dependent and has no individuality.
In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Kapital unabhängig und hat keine Individualität. Person ist abhängig und hat keine Individualität.

Capital is dead labor, which, vampire-like, lives only by sucking living labor, and lives the more, the more labor it sucks.

Das Kapital ist tote Arbeit, die vampirartig nur lebt, indem sie lebende Arbeit saugt, und lebt umso mehr, je mehr Arbeit sie saugt.

The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.
Die erste Voraussetzung für das Glück der Menschen ist die Abschaffung der Religion.

Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Die Notwendigkeit ist blind, bis sie bewusst wird. Freiheit ist das Bewusstsein der Notwendigkeit.

The country that is more developed industrially only shows, to the less developed, the image of its own future.

Das industriell weiter entwickelte Land zeigt nur das weniger entwickelte Bild der eigenen Zukunft.
Machines were, it may be said, the weapon employed by the capitalists to quell the revolt of specialized labor. 

Man könnte sagen, dass Maschinen die Waffe waren, die von den Kapitalisten eingesetzt wurde, um den Aufstand der spezialisierten Arbeit zu unterdrücken. 


 Friedrich Nietzsche

I cannot believe in a God who wants to be praised all the time.
Ich kann nicht an einen Gott glauben, der ständig gelobt werden will.


Without music, life would be a mistake.  Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.

Hoffnung ist in Wirklichkeit das schlimmste Übel, weil sie die Qualen des Menschen verlängert.
Hope in reality is the worst of all evils because it prolongs the torments of man.

Viele sind hartnäckig bei der Verfolgung des eingeschlagenen Weges, wenige bei der Verfolgung des Ziels.
Many are stubborn in pursuit of the path they have chosen, few in pursuit of the goal.

Insanity is the rule in groups, parties and nations.
Wahnsinn ist die Regel in Gruppen, Parteien und Nationen.

Fear is the mother of morality. Angst ist die Mutter der Moral.

To forget one's purpose is the commonest form of stupidity.
Die Absicht zu vergessen, ist die häufigste Form der Dummheit.

Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen.


Syrian Civil War - summery by Poolabala


The Syrian Civil War  also known as the Syrian Revolution, is an ongoing armed conflict taking place in Syria. The unrest began in the early spring of 2011 within the context of Arab Spring protests, with nationwide protests against President Bashar al-Assad's government, whose forces responded with violent crackdowns.

In the east, the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), a jihadist militant group originating from Iraq, made very rapid military gains in both Syria and Iraq, eventually conflicting with the other rebels. In July 2014, ISIL controlled a third of Syria's territory and most of its oil and gas production, thus establishing itself as the major opposition force.

"overtly sectarian in nature", between mostly Alawite government forces, militias and other Shia groups fighting largely against Sunni-dominated rebel groups,although both opposition and government forces have denied it.

As of April 2014 the death toll had risen above 190,000. International organizations have accused forces on all sides of severe human rights violations, with many massacres occurring. Chemical weapons have been used many times during the conflict as well. Government forces are reportedly responsible for the majority of civilian casualties, often through bombings. In addition, tens of thousands of protesters and activists have been imprisoned and there are reports of torture in state prisons.

The severity of the humanitarian disaster in Syria has been outlined by the UN and many international organizations. More than 6.5 million Syrians have been displaced, more than 3 million Syrians have fled the country to countries such as Lebanon, Jordan, Turkey, Egypt, and Iraq and become refugees, and millions more have been left in poor living conditions with shortages of food and drinking water. At the end of August 2014, 35,000 refugees were awaiting registration, while estimates of several hundred thousand more were not included in official figures as they were unregistered.

Thursday, February 7, 2019

An Over view of STOCK MARKETS - Poolabala


Stock markets enable companies to  trade publicly. In addition to  raising capital stock markets allow public participation and ownership of big enterprises.  The ownership is traded and transferred in a regulated, secure environment. Stock markets allow companies to grow their businesses. Stock markets directly and indirectly create jobs in the economy.

NIFTY /SENSEX

NIFTY

IISL has been formed with the objective of providing a variety of indices and index related services and products for the capital markets. a subsidiary of the National Stock Exchange of India (NSE)  based in Mumbai, Maharashtra. India Index Services & Products Ltd. operates as a subsidiary of NSE Strategic Investment Corporation Limited. The company maintains over 100 equity indices comprising broad-based benchmark indices, sectoral indices and customized indices

The Nifty 50 was launched 1st April 1996, and is one of the many stock indices of Nifty. Nifty is owned and managed by India Index Services and Products (IISL), The NIFTY 50 covers 12 sectors such as NIFTY Bank, NIFTY IT, NIFTY Pharma, NIFTY SERV SECTOR, NIFTY  of the Indian economy and offers investment managers exposure to the Indian market in one portfolio.

The base value of the index has been set at 1000 and a base capital of Rs 2.06 trillion.
1997       Investors deserted  Asian shares during the Asian Financial Crisis.
2008       market fell due to the US Subprime Mortgage Crisis.
2013       market fell due to depreciation of the Indian Rupee.
2015       market fell driven by the meltdown in the Chinese Stock market.
2016       market fell driven by the Brexit Referendum

SENSEX was introduced in 1986 

The term Sensex was coined by Deepak Mohoni, a stock market analyst. It is a portmanteau of the words Sensitive and Index.  (Deepak Mohoni is a graduate from IIT Kanpur and did his MBA from IIM Calcutta. He studied at the Scindia School Gwalior. He is a regular columnist in The Economic Times and Business World writing about technical analysis. He appears regularly on CNBC-TV18. He has also appeared on BBC, Star TV, Doordarshan, and Reuters TV.)


BSE was established in 1875. 

Bombay Stock Exchange (BSE) is Asia's first exchange and the largest securities market in India

BSE SENSEX or  Bombay Stock Exchange Sensitive Index is a free-float market-Published since 1 January 1986 is regarded as the pulse of the domestic stock markets in India.  30 well-established and financially sound companies listed on Bombay Stock Exchange. The 30 component companies which are some of the largest and most actively traded stocks, are representative of various industrial sectors of the Indian economy.  it reflects current market conditions. The index is calculated based on a free float capitalisation method, a variation of the market capitalisation method.

On 22 May 2006, the SENSEX plunged by 1,100 points during intra-day trading, leading to the suspension of trading for the first time since 17 May 2004. The volatility of the SENSEX had caused investors to lose Rs 6 trillion (US$131 billion) within seven trading sessions. The then Finance Minister of India, P. Chidambaram, made an unscheduled press statement when trading was suspended to assure investors that nothing was wrong with the fundamentals of the economy, and advised retail investors to stay invested.

BSE SENSEX fell by 615 points in a single day on 1 August 2007 and in 2008 due to the subprime crisis in the U.S. lost 833.98 points 

The American Civil War

The American Revolution short summary

The Britain started a series of 13 colonies (Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Virginia, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, and South Carolina) with different founding dates in the United States. Virginia was the oldest among them. It was colonized in 1607. Britain declared independence to Rhode Island first. In 1776 the British declared independene to Virginia but really didn't achieve it until 1783. The British rule lasted for 170 years in America.

The American Revolution was a colonial revolt that took place between 1765 and 1783. The American Patriots in the Thirteen Colonies won independence from Great Britain, becoming the United States of America. They defeated the British in the American Revolutionary War in alliance with France and others.

In the 1760 s the British passed new laws that made colonists pay taxes on sugar, tea, and other things. ... The American Revolution began. Colonists wanted independence from Britain. The Revolutionary War began with the confrontation between British troops and local militia at Lexington and Concord, Massachusetts, on 19 April 1775. The conflict lasted a total of seven years, with the major American victory at Yorktown in 1781 marking the end of hostilities.

The Treaty of Paris, signed in Paris by representatives of King George III of Great Britain and representatives of the United States of America on September 3, 1783, ended the American Revolutionary War.

British ministers, and the king, rebuffed the Americans, and started to treat them as open enemies, making many of the colonists think that independence was the only option. 

The  revolution presented the Americans as staunch defenders of liberty and the British as a threat to that liberty. But for enslaved people in the colonies, it was the British who represented liberty, not the white Americans. 

The British nearly won the war in 1776. By mid-December, many British officers assumed that the rebellion was on the verge of collapse. But just after Christmas, Washington boldly counter-attacked, reviving American spirits and ensuring that the war continued. Contemporaries blamed General Howe, the British commander, for not seizing the opportunity to crush the rebellion when he had the chance.

A significant number of white Americans remained loyal to the British crown. somewhere around a fifth of white colonists refused to accept a complete break with Britain. Some of these loyalists took up arms on the British side, and many of them migrated to Canada at the end of the war. The French government helped the American rebels almost from the beginning of the war. The rebels first received French arms and ammunition; these vital supplies were followed by large injections of cash, which continued throughout the war.

When the French formally intervened in 1778, the struggle became a global war. The Spanish and Dutch joined the war in 1779 and 1780. The French and Spanish fleets combined outgunned the Royal Navy.

In the summer of 1779, a Franco-Spanish armada controlled the Channel. At the end of 1780, the Dutch joined the conflict, too. While they posed little threat to the British on their own, their involvement extended the geographical range of the war even further. General Cornwallis’s British army was trapped by American and French troops and cut off from relief by the French navy. Cornwallis’s surrender effectively ended the war in America.


Complied by Poolabala