Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Friday, August 28, 2020

Bharatavarsha -29

"నీ హావభావ విలాసములను జూచిన నేనిచ్చిన భక్ష్యము నారగించిన పిదప మీరు ప్రేమసాగరమునములిగినా రని పించుచున్నది. నీ నాధుని కౌగిట  ఏ మధురరాగములను పాడితివో అతడు నీకే తీపి జ్ఞాపికలిచ్చెనో,  నీబుగ్గల నిగ్గులందు.."యని డయానా జిగిబిగి పలుకులు  పలుకుచుండ  అంగయార్ కన్నె వేటరిని జూచిన జింకవలె డయానాను బెదురుకళ్ల జూచెను. ఏమీ జరగలేదని డయానాకు విషయము  తేటతెల్లమయ్యెను. హతవిధీ! నా వద్ద శృంగార శిక్షణ పొందిన యువతులు ఎవ్వరూ అపజయమును పొందలేదు.  డయానా చెల్లి లూవెల్లర్ ( ముద్దు పేరు లులు ) శృంగార శిక్షణ అన్నచో నేమి యని అడుగగా డయానా డంగై " లులు, యూ ఆ టాకింగ్ బీస్ అండ్ బర్డ్స్, గెటవే " యని అరచి 10 సంవత్సరముల  లువెల్లర్ ను తరిమివేసెను. " బీస్  అండ్ బర్డ్స్ అనిన నేమి?"యని అంగయార్ అడిగెను. పిల్లలు వినకూడనివి..  ప్చమ్ ప్చమ్ .. యని  గాలిని చుంబించి కన్నెను జూసి  కన్ను గీటెను. తుంటరి ఎంతమందికి శృంగార శిక్షణనిచ్చినావు? యనుచూ నెత్తిపై మొట్టెను. డయానా పక్కనున్న కుర్చీలో కూలబడెను. అంగయారు కన్నె ముఖమున విషాద ఛాయల లుముకొనెను. డయానా! ఇంక నీప్రయత్నములు ఆపివేయ మనుచూ గద్గద స్వరమున పలికెను. 

ప్రాయమునున్న పడతులకేలనో ఖేదము? పతులు పనికిరాకున్ననూ పేడి యైననూ ఆగ్రహమునుగాక నిగ్రహమునే చూపుచుందురు? ఇరువది నారు సంవత్సరముల పడతికిట్టి బెట్టిద మెట్టిదనిన... యని ఆపి డయానా సంకోచమున జంకుచుండ  

డయానా "ముద్ద ముందుబెట్టి మూతికట్టినట్టు" అనగా  "నిర్గంధ పుష్పమునాఘ్రాణించునట్టు" యని అంగయార్ కన్నె, డయానా వాక్యమును పూరించెను. 

డయానా: మణమక్క  పూ మోప్పం పిడిప్పదు, ఆనాళ్  నీంగళ్  అతియే చేయికిరిరాళ్.
అంగయార్: అంగయే నిరుతుక్కల్, అయ్యయ్యో! ఏమీ చిత్రము నిన్ను వారించబోయి నేనునూ తమిళమునే మాట్లాడుచుంటినే. ఇచ్చట తమిళము మాట్లాడరాదంటినా? ఇచ్చటందరికీ ఆంగ్లమునైననూ సులభముగా నర్ధమగును కనుక …డయానా:తెలుగునందే మాట్లాడవలెను, నేను తెలుగు నేర్చుకొని యుండనిచో అప్పుడేమిచేయుదువు?

గృహసముదాయమునందు వేరొక అంతస్థులో తల్లిదండ్రులతో నివసించు డయానా, జాస్మిన్ అంతర్జాతీయ పాఠశాలనందే సహోపాధ్యాయురాలుగా పనిచేయుచున్నది.   డయానా శ్వేతజాతి భారతీయురాలు. బుడతల కాంగ్లమున ప్రాసపద్యములు భోదించుచుండును.  “కన్నె కంటే చిన్న దానను కానీ కన్నెను కాన” ని మొహమాటము లేక జెప్పుచుండును. మాటలను చురకత్తులవలె విసురు చురుకైన  చిన్నది, మాతృభాష ఆంగ్లమైననూ, స్థానిక భాష తమిళమైననూ, పొరుగుభాష తెలుగైననూ తడుముకొనక మాట్లాడు త్రిభాషిణి.  శృంఖమునువోలిన మెడ , ఒంపైన నడుముతో  బంగారు కోడిపెట్ట వలెనున్న ఆమె రూప విలాసమును గాంచిముగ్దులైన వారెవ్వరునూ ,  ఆపై  ఆఠీను ఆసువలె నున్న  సొంపైన ముఖమును, కేండ్రించు కేశములను గాంచ  గాండ్రించు పులులవలె యున్న ఆమె స్తనముల వలన  వీలుచిక్కకున్నది. ఆమె బిఱ్ఱ వర్తుల కుచద్వయ కాంచన క్రౌంచ సౌందర్య ఘటనమున  ద్రష్ట హృదయముల తుత్తునియలగు  చుండ  చక్కర పాకప్రాప్తి నొందుచు లొట్టలు వేయుచుందురు . ఆమెను జూచి, ఆమె చక్కెర పలుకులు విని అంతర్జాతీయ పాఠశాల అధిపతి  రసవాద విద్వాంసుడగు రామచంద్రుడు రసవాదమును మరచి   సరసవాదమునకు తెరతీసి   ముమ్మూర్తులా జర్మన్ గానాప్సర లెనా మేయర్ వలే నున్నావనుచూ అడిగిన జీతమిచ్చి నియమించెను. ఆ కలికి వాచాలకులకందక  అందకతిరిగు  బహుగడుసరి.

మీనాక్షి యుండినచో నేడామెనాశ్రయించెడి దానను ఆమెకడ నాకు చేరిక ఎక్కువ విధివిలాసమెట్టిదో చూడుము నేడామె లేకుండెను. మాటమాత్రమైననూ జెప్పక  ఉద్యోగమునేగాక గృహసముదాయమును వీడిపోయినది. అనునంతలో నీ ప్రియసఖి గాకున్న ఇంక నేనెందులకు పోయివత్తును నని ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని డయానాలేవబోయెను. పోవుచున్న తుంటరిని చెవినులిమి "నీ అల్లరంతా డెస్మండ్ వద్ద చూపుమని దిండ్ల కుర్చీలో కూలదోసి కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చెను. 

నేడాదివారము, మధ్యనభోజనమునకు వచ్చునో లేక రాకుండునో చూచితివా ఇంటిపట్టునుండక ఎచ్చటికో  పోయినాడు. అనుచుండగా "ఒక గుళికను కేవై జెల్లీ నిచ్చి ప్రయత్నించమని డయానా చెప్పెను. ఐదు సంవత్సరములు అనేకవైద్యుల సలహాలపై అనేక మందులు వాడి చూసిననూ ప్రయోజనమేమియూ లేకుండెను. ఒక వైద్యునివద్ద కి వెళ్ళినపుడు నీవు నా విషయమును ఎట్లు గ్రహించితివోగాని నన్నుఒప్పించి మనస్తత్వవేత్త వద్దకు గొనిపోయితివి. అప్పుడు కొంతకాలము ప్రేమగా నుండెడివారము. ఇప్పుడతని  సలహాల ఫలము కూడా సన్నగిల్లినది. మరల భౌతిక దూరము పెరిగినది. నేడు మానసిక దూరము పెరుగుచున్నది. కడుపునొప్పి యని తలనొప్పియని తప్పించుటకొన్ననూ మామధ్య కొంచెము మాటలు మిగిలి యున్నంతవరకూ సహించితిని.  ఇప్పుడా మాటలు కూడా నశించినవి. “గుండెలోకి ప్రవేశించు మార్గము మున్న జెప్పుమ”నుచూ వాటిని త్రిప్పి ఇచ్చెను " డయానా తెల్లబోయెను. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దము ఆవరించెను. పిమ్మట బల్లపై పక్కనే యున్న యాపిల్ ను కొరుకుచూ కాఫీ త్రాగుచున్న డయానాను చూచి కన్నె ఛీ ఛీ యనెను. 

డయానా నీవు కూడా ఒక పండు తినుచు కాఫీ త్రాగి జిహ్వ రుచిని పొందగలవనుచున్న డయానాను చూచుచూ అంగయార్ ముఖము చిట్లించెను. " నీవెప్పుడైనా ఈ రెండింటినీ కలిపి ఆస్వాదించితివా? యని డయానా అడుగగా కన్నె "లేద"ని చెప్పెను. మరి నీకెట్లు తెలియును ? అని డయానా అనగా " కన్నె మొఖమున   దిగ్భ్రాంతి కాన వచ్చెను. అంగయార్  కన్నె ఒకయాపిల్ చేకొని   మెల్లగా కాఫీ త్రాగుచూ అల్లనల్లన పండు కొరుకుచూ చేతి బొటన, చూపుటు  వేళ్ళను సున్నవలె చుట్టి దివ్యమైన రుచి యని  ప్రసంశించెను

నీకంటే పిన్న దానను నీకు జీవితమునాస్వాదించ వలెనని  జెప్పుటకు నాకు  సభ్యత అడ్డు వచ్చుచున్నది నీకంటే ఈవిషయములలో నాకు జ్ఞానమున్ననూ వయసు అంతరముచే నోరుపెగలకున్నది  నీవు జెప్పినట్లు మీనాక్షి యున్నచో ...యని డయానా మీనాక్షిని స్మరించెను.

నాకు తల్లివంటిది ఆమె వయసులో సగము వయసు లేని నన్ను ఆమె మందలించిచొ  కలతనెరుగక నెమ్మది పొందుచుండెడిదానను. భాగస్వామితో కలిసి సన్నిహితంగా మసలుకొను విధానమతడికి దెలియకున్ననూ, వైద్యుల ఉపచారముపై  పెద్దల మంత్రాగము పై నమ్మకముంచి సంవత్సరములు వేచియుంటిని. 
“నిరాకరించినను, పనికిరాకున్ననూ ఇంతులు మత్తకాశి లైననూ ధర్మబద్దులై విలపించుచుచూ నుండవలెనని మీధర్మము జెప్పుచున్నదా పురుషార్థమనిన ధర్మార్థ కామ మోక్షములను బడయుట యని మీ హిందూ ధర్మమ ఘోషించుచున్నది గాదా? నినువలచి ప్రేమలేఖనిచ్చిన వాని నేల బాలుడిని నిరాకరించుచున్నావు?

ఆ విషయము నీకెట్లు తెలిసెను అయిననూ 17 ఎండ్ల ప్రాయమునకు ప్రేమ యనిన విన్నవారెవ్వరైననూ అవ్వ అందురు. నాకు ఇరువది యారు అని మరువకుము. 

వరదాచారి వయసు 35 మరిచి ఎట్లు పెండ్లాడితివి?

అతడు విద్యార్థి, నేను ఉపాధ్యాయురాలిని. విద్యార్థి ఉపాధ్యాయురాలి మధ్య ఎటువంటి సమ్మంధంఉండవలెను? నీవునూ ఉపాధ్యాయురాలివేకదా, గ్రహింపుము. 

నీవు సంగీతము భోదించుచున్నది చిన్న పిల్లలకి. నీవద్ద అతడు ఏమినేర్చు కొనుచున్నాడు. అతడు నీ విద్యార్థి కాదు.  రెండునెలల్లో అతడి 12 వతరగతి పరీక్షలు ముగియనున్నవి.  నీవు యాజమాన్యమునకు తెలియపరచకుండిన బాగుండేదిదేమో. అతడిని ప్రేమించమని నేను చెప్పుటలేదు అతడిని దండించుట వ్యర్ధముకదా! అతడి తల్లి తండ్రులని పిలిపించి మాట్లాడినారు విద్యార్థి రెండునెలల్లో మరొక కళాశాలకు పోవువాడని పాఠశాలనుంచి తొలగించలేదు. అది అట్లుండనిమ్ము, గుళిక నీకొరకే తెచ్చినాను ఆఖరి ప్రయత్నమ చేయుమనుచూ, ఇంటివద్ద కాదు వాతావరణము మారిన …ఆమె చేతులో పెట్టి చెవిలో గుస గుస లాడెను. 

5 comments:

  1. డయానా పాత్ర పరమార్థమేమి? మీనాక్షి ఏమాయెను?

    ReplyDelete
  2. అంగాయార్ కన్నె కథ ఎక్కడి దాకా వెళ్లును?

    ReplyDelete