Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Monday, December 20, 2021

పూలబాల

నిన్నరాత్రాంతాయూ  పెద్దపులులతో యుద్దము జేసినాను. తెల్లవారినది ఇంకనూ ఒక పులి కనురెప్పలపై కదిలాడుచున్నది. 100 శార్ధూలములుతో ఒక సంపూర్ణ శార్దూల కావ్యమును వ్రాయ సంకల్పించితిని. ఇంతులకు బంతులాట వలె పురుషులకు పులులాట.  

పల్లవములు ధరించి  జాజితీగ వంటి   ఒక  ముగ్ద మనోహర పూబాల  పూలోకమందు  విహరించు చుండును.  యా జలనేత్రి  జింకపిల్ల వలె  వనముల సంచరించుచు.   ఆ వనవిహర్త   పూలభాష   నెఱుగుటచే పూల గుసగులాలకించుచు  తాను  చూచినద్భుత వనాలను వర్ణించుచుండును. పిట్టలతో కూడి పాడుచు, కీరములతో క్రీడించుచు, మయూరములతో నర్తించును. తుమ్మెదలామెను చూచి పుష్పమణి భ్రమించి వాలుచుండును. ఆ పద్మాక్షి  తుమ్మెదలతో పోట్లాడు చుండును, ఆ మీనాక్షి సెలయేళ్ళ బడి చేపవలె  ఈదు చుండును, జలపాతములకడ  జలపాతమంటి  తన ద్రాగిష్ఠ  కేశములు సడలించి స్నానమాడుచుండును. పాయలువారిన ఆమె కారు కుంతలములను చూచి జలపాతములు సిగ్గుపడును. 

 ప్రభవ అను ఒక గొప్ప లేఖిక  గాయకుడు - లైర్ ( తీగలుండు వాద్య  పరికరము ) తయారు చేయించుటకు కేశపుష్పవృక్షము కొరకు అతడు అడవిలో వడ్రంగి తో కలిసి వెదుకుచూ జలపాతములకడ స్నానమాడుచున్న పూలబాలను  పొదల మాటు నుండి  చూచును.  దానిమ్మ గింజల వంటి పళ్ళు, నారింజ పళ్లవంటి సొంపైన వక్షము, పూదేనియలొలుకు పెదవులు చూచి  చూచుటకు రతీదేవివలెనున్న దనుకొని  ఆమె  ప్రేమలో పడును.  అతడు తన ప్రేమను నేరుగా చెప్పలేక  అచ్చటనుండి వెడలిపోవును.    

                                                     ***

పూ, పక్షి,  పల్లవ,  భంబురముల మైత్రిని బడసినా  జవ్వని నవ్విన పువ్వులు వికసించును,  శ్వాసించిన పూతావులు గుభాళించును, భాషించిన పూలు మురియును.  ఆమె  దేహము బంగారు కాంతులీను చుండును.  ఆమె అందమునకు ముగుడై ప్రభవ  ఆమెపై పాటలు రచించి పాడును.  అతడు పాడుచున్న ప్పుడు  చిలుకలు తూనీగలు  అతడిని చుట్టుముట్టును.  ఆ చిలకలందు ఒక చిలక  వనదేవత.  తూనీగలన్నీ  సూక్ష్మ రూపములోయున్న అప్సరలు. అతడి గానమునకు కరిగి అవి వాటి రూపములను బైటపెట్టక  అతడి గానమును ఆలకించుచుండును. చిలకలా గానమును  Spring girl కడ  గానముచేయగా చిలకలద్వారా ప్రభవ గొప్పతనమును తెలుసుకొని అతడిని చూసి ఆమె కూడా అతడిని ఆరాధించును. వారిరువురూ ఒకరినొకరు కలుసుకొని ప్రేమను తెలుపుకొందురు. ప్రభవ తన పూలతేరుపై   స్ప్రింగ్ గర్ల్ నెక్కించుకొని పెక్కు విహారములు చేయును మన్మధుడు వారిని చూచి తన పూ శరములను ప్రభవపై గుప్పించును, మూహమును పెంచును. ఆ తేరులో వారు శృంగారము క్రీడలాడుకొనుట చూచి ఓర్వలేని దుష్టశక్తి "దశరూప" వారి విడదీయును. 

స్ప్రింగ్ గర్ల్ వంటరి విరహము లో యుండగా ఆమెను వలచిన ప్రియులు ఆమె చేతి నందుకొనుటకు చూతురు. స్ప్రింగ్ గర్ల్ ని పర్వతరాజు, ఇంద్రుని కొడుకగు మిధుషుడు  కోరుకుందురు.   మిదుషుడు  ప్రభవ ను పిడుగుపడునట్లు చేసి మట్టుపెట్టును.   ప్రభవ  చేసిన పుణ్యముండుటవల్ల ఆత్మ  స్వర్గమునకు బోవును. కొలది కాలము అతడిని స్వర్గప్రాప్తి అభించెనని దేవరాజు చెప్పును. అరణ్యమందు అతడి శరీరము ను  వడ్రంగి లైర్ గా తయారు చేయును. 

మిధుషుని ప్రభవ పూలబాలని పెండ్లి ఆడవలెనని  కోరును.   ప్రభవ పాట  లైర్ యందు  వినిపించి స్ప్రింగ్ గర్ల్ ను సేదతీర్చును. ప్రభవ గాన  ప్రేరణచే  స్ప్రింగ్ గర్ల్ ను ఇంద్రుడు  స్వర్గమునకు కొనిపోయి మిహుషు నికిచ్చి వివాహము చేయును. స్ప్రింగ్ గర్ల్ వివాహము జరుగురోజు ప్రభవకు స్వర్గమునందు ఆఖరిరోజు. ప్రభవ అత్యద్బుతముగా గానము చేసి సభను రంజింపజేయును. వివాహమైన పిదప ప్రభవ అంతర్థాన మగును.    

                                                                     ***    

  

వనసౌందర్యము, వనితా సౌందర్యము, ప్రక్రుతి సౌందర్యము  పూలగుసగుసలు, పూలబాల సంభాషణలు  వెరసి ఇది సంపూర్ణ శార్దూల శతకము.  ఇది అనేక పుష్పముల పేర్లు కలిగిన పూర్తి పద్యకావ్యము.  అర్ధములు తాత్పర్యము ఇవ్వబడును.    

                                                                       ***

The following poems are to be organized into chapters with titles  such as 

1. The Spring girl  2. The forest and its beauty  3. Bumble Bees and her fight  

4. whispering of flowers   5 Spring girl speaking with flowers.   6.  Playing with parrots

7. Dancing with Peacocks. 8. Falling in Love    9. Euphoria 10. Strolling by his cart

10. Cupid's role   12.  Jinx  (evil element)    13. Estrangement  14. waiting  15. Indra's son

16. She drops her lover  17.  Suitors wooing Spring girl.  18. Lover's death.  

19. Lover goes to heaven.  20. Lover  organizes Spring girl's marriage in the heaven.   1   శా. పూలల్లో   తిరిగే  టిబాల  వెలిగే   పుష్పాలం  కృతబ్ర స్వజన్            

            చేలల్లో   మెలిగే  టిబంగ  రులతన్   జితక్రో  ధమందా రమున్    

             నీళ్ళల్లో   మెరిసే   టిచేప   లమిరే  నెనేత్ర   ద్వయంబం  దునన్    

              ళ్ళల్లా   మెరిసే టివంపు  లమిరే   రోజా  లచందా లకున్    

              

           అబ్ర =     ఆకాశం ;   స్వజ = కూతురు ; జితక్రోధ  కోపాన్ని జయించిన 


  2 శా. మాయాజా  లముపూ  లుగంధ  మునుచి   మ్మగాలి   శృతేపా  డగా            

          సాయాహ్న   ప్రభవ    సౌరంట    గతోట      రాగా    లనింపా  రదా                      

         ప్రాయాను  న్నలలా   మకళ్ళు   బులిపిం     పగప్రీ    తుడేన   వ్వడా  

          వాయాడి  యైననో    రుమూసి    తనువే     యారం  గఅర్పిం చదా  


 3 శా. అందాలే విరిసే   నుమల్లె   విరబూ తోటం  తనవ్వే  నుగా 

         చిందాడే లతికా  గ్రమల్లి   పెనవే    సిముద్దా   డచామం తులన్    

         చందాలే  వెలిగొం దెచంప కముకాం  నంబ య్యెనేత్రా  లకిన్                   

          బంధాలే  ర్పడిపూ  లబాల  నిలిచే నమె  ల్లశోభి   ల్లగన్


4  శా. పారాణి   ద్యుతిపా     రికెంపు  సిరిశో     తోటం  తవ్యాపిం  చగా                                    

          ధారాళం  బుగగా      లివీయ   కురులే     రంగా  లుగామా  రగా  

         తారాడే   సితపూ      లబాల    నగవం    కాంతుల్   ప్రభవిం  చగా         

         పారాడే   పరిచే         లమేల    తలనే    ప్రమోదం  బుగాన  ల్లగా


5. శా. టాడే   విరిబో  డిచూచె  విరులే   సించ  ప్రమోదం బుగా

        మాటాడే కుసుమా  లుకూడి  మురిపిం  పూబా  లముద్దా డగా 

         వేటాడే   భ్రమరా   లుబాల  నుపుష్పం   బిదేనం  చుకాటే యగా   

         పోటాడే  నలివే   ణిబంభ    రముతో    ముద్దుగా రుభాషా డుచూ 


6 శా. పూలంగి  వ్రతమం   దురేమ   నుజులా   వ్రతాల న్ని దోషం బులే   

        చాలింక    వ్రజవ     రకావ   మనెపూ   చేమం  తిపూవా ర్తిగన్    

        జాలింత   ప్రకటిం     చరేయ   నుచుపూ   సంపం గివాపో వగన్       

         ఆలించు  వ్రతపూ    లబాల    కనులం    నుక్రో   శమేచూ పడెన్ 

 

7 శా.  కొండల్లో  తిరిగా  డిపాడు   తరుణీ  కురంగా  క్షిపూభా సలన్               

         గుండెల్లో నిలబె  ట్టిపారు  తురవా     గులందా   డిచర్లా  డగన్       

         ఎండల్లో తిరిగే  టిఘండ  ములుచూ  చెసంగే    నుసయ్యా  టకున్  

         పండల్లే  మెరిసే  లతాంగి   పరితా     మందీ    దులాడ ల్లనన్

              

 8 శా. వాలాద్రీ  అలవే  ణిమీద  భవధా  కేశి  ప్రకాశిం చగా 

         వేలాడే  విరజా  జితీగ  మురిసే  విశాలా  క్షిముద్దా డగన్

         మాలాదీ  పకసో యగాలు  కనియా దాలా పికూకూ యనెన్  

          లాజా  లముక  ల్గికీర  ములుతీ  గ క్రీ   క్రియంచా డగన్  

 

   9. శారాగాలా  పనజే   సెబుల్బు  లుమయూ  మేనా  ట్యమేచే యగా      

            భోగాలే  వియుసా  టిరావ  నుచుసో  ముడేఈ  లలేవే  యగా

            గ్గా లే  విడిచా    డిబాల    నుపరా   త్ప రాయం  చుముద్దా డగా    

            భోగతృ  ష్ణపరా యణీయ గుచుపూ వులందా కిరత్నా లబాలా డెనే   


    10  శా.  సీవ  న్నెలరా  సిబంతి   కనవే   ష్ణాంశు  ప్రభాతం  బునన్    

              బాసిల్లం బరమం   తఅల్లె   నువిభా  భక్తి  ప్రభోద  మ్ముగన్

              రాసక్రీ   డకుబో  యినాను మరిధీ  ర్గరాత్రం  తవాసిం చుచూ

              సీమ   ల్లి సరా   గమాడి  అలిసే   నుదాత్త  ప్రమోద  మ్మునన్ 


      11 శా. మోదంబే  కలిగే  నుపూల మధుపం బులక్రీ   డలంచూ డగా 

               వాదంబే వలదిం  కచూడ   నరజ    న్మకాదిం కపూలా రిటన్

               పాదంబై ననులే దుగామ  నకుజీ   వముంజూ  డ మూణ్ణా ళ్ళ కున్

               హ్లాదంబే  కదర   క్తి ముక్తి   ఫలాలే   సిం చే  గపొందాలికన్ 


     12   శా.  నిత్యానం   దముగా  దెపచ్చ   వనరా      ణిసౌంద   ర్యమేచూ చినన్       

                 అత్యానం    దముని    చ్చుచెట్లు    నదులే   అముక్త   మైపారా    డగన్

                ముత్యాలెం  దుకులే   జలాలు    సిరిడా    బుచింద    భ్రమేకు  ర్వగన్                     

                 సత్యమే    అడవం    తఆకు     లలిమే   సరాగా    లుపూయిం చగన్   2 comments:

  1. పూలబాల వ్రాస్తున్న పూలబాల కొంగ్రొత్త ప్రక్రియ.
    శార్దూలములతో అనగా పులులతో పూలబాల ఆటలాడుకోవడం మాకు వినోదం గా ఉంది

    ReplyDelete
  2. పూలబాల గారి కలం నుండి మరో మహాకావ్యం ఉద్భవించబోతుంది అన్నమాట. సాహిత్య ప్రియులకి మరో కానుకను అందించబోతున్నందుకు ధన్యవాదములు. శార్దూలములతో సై అనుటకు సిద్దముగా ఉన్నాము.

    ReplyDelete