Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Wednesday, January 6, 2021

Bharatavarsha 107

 బెంగళూరు మహానగర హృదయాస్తానే ఇందిరనగరే ఆస్తి . ఏతద్ ప్రదేశే బాహుదాన సంపత్పూర్ణ  విలాస భావనాని సన్తి.  తత్ర గృహాణి అన్తరే  మీనాక్ష్యాహ  నూతన  శ్వేత గృహం ఆస్తి.  ఇందిరానగరే  సర్వత్ర  అనేక   ఉత్తమ పాశ్చాత్త్య నృత్య, పలహార, పానశాలాయాం  సన్తి. ఇదం జీవనం నవ నాగరికం చ బహుసుందరం.  

 ఇందిరానగరుఁ నందు మీనాక్షి తెల్లని మహా భవనము రాయంచవలె నగుపించుచుడగా అచ్చట చుట్టూ యున్న  భవనములన్నియూ వెల వెల బోవుచుండెను. ముత్యమువలె మెరియుచున్న ఆ భవనము ముందు ఒక పెద్ద నల్ల ఇనప గేటు ఆ ప్రక్కనే రక్షగృహ ముండవలెనని యమున పట్టుబట్టి ఏర్పాటు జేయించెను. పరిచారిక వలె పనిచేయు మానస పుత్రిక యమున ఆమెను యోగ క్షేమములను చూచుచూ, అవసరమును బట్టి మందలించుచూ కన్నతల్లి బిడ్డను సాకునట్లు సాకుచుండెను. 

మీనాక్షి: యమునా, యమునా, చిన్న కీబోర్డు తెమ్ము, ఆయ్యో  పిలిచిన వినిపించుకొనదుకదా! ఎందుకింత పెద్ద కొంప మనకు, యమునా, యమునా. 

యమున: అచ్చట దూరవాణి ఆగక మ్రోగుచున్నది. ఎడతెరిపి లేని దూర సంభాషణలు నెరుపుచున్నానని అర్థము చేసుకొనవలెను కదా! కోట్లు పోసి కొన్న భవనమును కొంప అనుచున్నది. పైగా ఇంత పెద్ద కొంప ఎందుకని అడుగు చున్నది. అమ్మావెర్రి మీనాక్షీ, నీవిప్పుడు చిత్రసీమలో వెలుగొందు పెద్ద  స్వర కర్తవి నీవు అద్దె కొంపలందుండక సొంత  భవనముండవలెనని నేనే పోట్లాడి బ్యాంక్ ఋణము పై కొనిపించితిని.

"బ్యాంక్ ఋణము వృధా కదా అని అట్లు అంటిని" ఏమీ వృధా కాదు ఋణము ఉండవలెను, లేనిచో నీవు దాన ధర్మములకు అంతయూ అర్పింతువు , ఆ రాఘవునకు 50 లక్షలు ఇచ్చినావు. వాడు తిరిగిచ్చురకము వలే నాకనిపించలేదు. పైగా పెద్దదానివని ఇంగితము మరచి నీకే లైను వేయుచున్నాడు. ఛీ! ఏమీ మోటు మాటలు. అతడు అగస్త్య వంటివాడు. ఆ విషయము  ప్రపుల్లకి రాఘవునకు ఇద్దరికీ పలు మార్లు చెప్పితిని.  అయిననూ తల కెక్కించు కొనక నీవెంట పడుచున్నారు, అందుకే వైట్ ఫీల్డ్స్ నుండి ఇచ్చటికి మార్చినాను. మంచి పని చేసినావు! వారు మాట వినిపించుకొనలేదు నీవయిననూ మాట విని పించుకొని పియానో కడకు తీసుకు పొమ్ము   లేదా చిన్న కీ బోర్డు తెచ్చి ఇమ్ము “జ్వరముగా ఉన్నప్పుడైననూ విశ్రాంతి తీసుకొనక ఏమీ పెంకితనము, కీబోర్డు, పియానో ఏదియూ ఇచ్చునది లేదు, మంచము పైనుండి దిగవలదు! మాట్లాడక పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకొనుము.  

మరల దూరవాణి  మ్రోగుచున్నదినే పోవలెను. అని పోవుచూ వెనుకకు తిరిగి  శయ్య పై సాగిలబడిన చందనము చెక్క వలెనున్న ఆమె చక్కదనమును చూచి మైమరిచి     “కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ నందు వచ్చిన అవకాశమును అంది పుచ్చుకొని అద్భుత స్వరకల్పనతో మరుపురాని బాణీల మెరుపురాణి, శాండల్వుడ్ పరిశ్రమనర్రూ తలూపుచూ కుర్రకారును కుతకుతలాడించు కువలయాక్షి, నాలుకలపై నాట్యమాడుచున్న నవయవ్వనాంగి నేడు వడలి వాలినది చిన్నపిల్లవలె నా చేతులందు అనిన నమ్మబుద్ది కాకున్నది.  బాలభానునివలె నింగికెగయుచున్న ఈ స్వరరాణి ఆరోగ్యము స్థిరముగా చూడు వాసుదేవ!” అని ఇష్టదైవమును వేడుకొను చుండగా కళ్ళు తెరిచిన  మీనాక్షిని “పడుకోమని చెప్పిన నీకు కాదూ!” అని కేకవేసి మండువా గదిలోకి పోయి మ్రోగుచున్న దూరవాణిని అందుకొనెను.   మీనాక్షి ముసుగుతన్ని పసిపిల్లవలె పండుకొనెను. 

హలో ఎవరు ఆర్కెస్ట్రా కోఆర్డినేటరా? నేను యమున, మీనాక్షిగారు నేడు స్టూడియోకి రాలేరు, 

మూడు సార్లుగా మీరు పాడిన పాటే పాడుచున్నారు.  నేను ఆమెతోనే నేరుగా మాట్లాడవలెను 

ఆమె తీవ్రజ్వరంతో భాదపడుచున్నారు, మీరు మూడుసారు చేసిన ముప్పయిసార్లు చేసిన పదినిమిషములలో జ్వరమెట్లు తగ్గిపోవును?  "ఫోను ఆమెకివ్వగలరా, ఆమెతో కొన్ని విషయములు చర్చించవలెను." 

ఆమె నిద్రించుచున్నారు. అని చెప్పి సాధనమును ఠక్కున పెట్టివేసెను. వెనుతిరుగునంతలో మరల గంట మ్రోగుచుండెను.  యమున దూరవాణి తీసి చూసి, మ్రోగుచున్నది  తలుపు వద్దనున్న గంట అని గమనించి పోయి తలుపు తీసి "ఎవరు!  నవీన్  ! అమ్మగారు జ్వరముతో భాదపడుచున్నారు, ఆమె స్టూడియోకి రాలేరు.  అనెను. "  టెక్నిషియన్ నవీన్ అని చెప్పిన ఆమె తప్పక వత్తురు " అని అతడు అక్కడే  సోఫాలో కూర్చొనెను. నిద్రించుచున్న మనిషెట్లువచ్చును అయినా నీకు ఈ కొత్త ఇంటి చిరునామా ఎచ్చట లభించెను. అనుచుండగా మీనాక్షి నవీన్ గొంతు విని బైటకు వచ్చి " నవీన్ పని పూర్తి అయినదా ?" అని అడిగెను. మైకులు , మిక్సర్ , స్పీకర్స్  బిగింపులు పూర్తయినవి ఇంకనూ కీ బోర్డు విభాగము వద్దపనులు పూర్తి కావలెను.  ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ పరికరముల కొరకు డబ్బు కావలెను అనగా మీనాక్షి చెక్ వ్రాసి ఇచ్చెను. 

నవీన్ వెనుదిరుగుచూ చూచితివా నా ప్రభ అన్నట్టు యమున వైపు చూచి కనుబొమ్మలనెగురవేసెను , “వచ్చుట లక్షలు లక్షలు పట్టుకుపోవుట అని గిణిగి తలుపు మూసి వెను తిరుగుచుండగా మీనాక్షి జ్వరతీవ్రతకు ఒళ్ళు తూలి కుర్చీలపై పడెను. వెంటనే యమున ఆమెను ఒడిసి పట్టుకుని గదిలోకి కొనిపోయి శయ్య పై పరుండబెట్టెను.   మీనాక్షి మూలుగుచూ మరల లేచెను " ఆ సంగీత సంకేత రచన  (స్కోర్ షీట్స్ ) ను ముద్రించి.. " అని బలహీన స్వరముతో యమునకు చెప్పుచుండగా యమున ముఖము వివర్ణ మయ్యెను.  అది గమనించిన మీనాక్షి “కోప్పడవలదమ్మా  రోజులలో ఈ చలనచిత్రమునకు స్కోర్ పని పూర్తగును, అటుపిమ్మట నీవు చెప్పినట్లే విని విశ్రాంతి  తీసుకొందును.”

యమునకు దుఃఖము పొంగుకువచ్చి దుఖాతిశయముచే గొంతు బొగురుపోయెను. పది రోజులనుండి దినరాత్రులొక్కవిధముగా పని చేయుచున్నావు. యంత్రము లైననూ ఇట్లు పనిచేయునా? ఎవరికొర కింత కష్టపడుచున్నావు.  త్వరలో మన స్టూడియో పని పూర్తయినచో … కాళ్ళు పీకులు తలనొప్పి అనుచూ మరల మంచము పై వాలిపోయేను.   యమున “ఇంకేమీ మాట్లాడవలద”ని అరచి డాక్టర్కి ఫోనుచేసి తిరిగి వచ్చి తలకి తలనొప్పిమందు పూసి తలపెట్టెను. వంటగదిలోకి పోయి కాఫి పెట్టి తెచ్చి ఆమెను లేపి తనపై జారవేసుకొని  కూర్చొండబెట్టి మెల్లగా కాఫి తాగించెను.  " అంత  మనవారని పిచ్చి దానివలె నమ్మి స్టూడియో పని వారికి అడిగినంత ధనము ఇచ్చుచున్నావు. ఆ నవీను లక్షలు పట్టుకుపోవుచున్నాడు , ఏమి పని చేయుచున్నాడో చూచుచున్నావా ? నేను పోయి చూచెదమన్న  నాకింత వరకూ (స్టూడియో) అదెచ్చటున్నదో  తెలియదు. 

“నవీను మంచి వాడమ్మా మొన్ననే నాచేతి సంచి ఒక స్టూడియో నందు మరిచి మరొక స్టూడియోకి పోయినాను ఈ నవీనే తెచ్చి ఇచ్చినాడు.”  “వెర్రి మీనాక్షీ నీకెట్లు చెప్పవలెను. అందరినీ నమ్మవలదని వాడెవడో స్కోర్ కాగితములు తెచ్చి ఇచ్చెనని వాడిని మంచి వాడని నమ్మి వాడికి డబ్బిచ్చినావు, నేనూ మంచిదాననే కాఫీ ఇచ్చితిని కదా, ఈ కొత్త ఇల్లు వ్రాసి ఇచ్చెదవా ? అని అడగగా మీనాక్షి మెల్లగా నవ్వి  " తప్పక ఇచ్చెదను నీ వడిగినచో స్టూడియో కూడా రాసి ఇచ్చెదను నాకొడుకును చేసుకొందువా?" అనగా " హి హి హి అని మీనాక్షిని వెక్కిరించెను.  కాఫి త్రాగుట పూర్తి చేసిన తరువాత వంటవాడు , చాకలి, డ్రైవరు వచ్చినారు. వంటవాడు వచ్చి " అమ్మగారు అని కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చినాడు ."  యమునకు పిచ్చి కోపము వచ్చి " నీ సమయము ఎనిమిది గంటలు, గంట ఆలస్యముగా తొమ్మిది గంటలకి వచ్చుట నీకు పరిపాటి అయినది.   అమ్మగారికి వంట్లో బాగుండలేదని ఒక్క రోజైననూ ముందుగా వచ్చినావా?" అని  కేకలు  వేసెను.  డాక్టర్ వచ్చి మీనాక్షిని పరీక్షించి పని ఒత్తిడి వల్ల వచ్చే మామూలు జ్వరమే అని జెప్పి సూది మందిచ్చి వెడలెను.  

ఆకొడుకుకి ఈ తల్లి ఏమయ్యేనో అతి గతి పట్టదు అటువంటి బిడ్డ కొరకు ఈమె పిల్లను చూచుచున్నది , పోనీ నీకైననూ అతడెక్కడున్నాడో తెలిసిన చెప్పుము నేను పోయి చీవాట్లు పెట్టెదను. అని ఎద్దేవాచేసెను. మీనాక్షి మొఖము చిన్నబోయినది ఆమె కంట నీరు అసంకల్పితముగా జాలువారుచుండగా "నాకొడుకు అనేక పెద్ద చిక్కు నెదుర్కొ నుచున్నాడు వాడు ఉత్త అమాయకుడు" అనుచున్న ఆమె వదనము జాలిగొలుపుచున్నది. "నీ కొడుకు ఉత్తముడెనమ్మా, కాస్సేపు పడుకొనిన నీప్రాణము కుదుట పడును. అని పడుకొండబెట్టి దుప్పటి కప్పుచుండగా మీనాక్షి కాళ్లనొప్పులతో బాధ పడుచూ కాళ్ళు నొక్కుకొనుచుండెను. యమున ఆమె ప్రక్కనే కూర్చొని కాళ్ళు నొక్కుచుండగా మీనాక్షి నిద్రలోకి జారెను

ఇంతలో దూరవాణి మ్రోగుచుండగా యమున మండువాగదిలోనికిబోయి సాధనమును తీసెను "నేను స్టూడియో  మేనేజర్ని మేడం ఉన్నారా ? ఒక గంట తరువాత మాట్లాడచ్చు ,  స్టూడియోకి రాలేరు " అయ్యో  అట్లయిన పెద్ద చిక్కు వచ్చిపడును అనుచుండగా  ఠక్కున సాధనమును పెట్టి వేసెను. దూరవాణి  మరల మ్రోగుచుండెను. యమున సాధనమును తీసెను  “నేను ఆర్కెస్ట్రేటర్ రోయ్ ని మీనాక్షి ఉన్నారా ? “యమున పాతపాటే పాడెను” దూరవాణి సాధనమును పెట్టగానే ఎదురుగా నిలి చివున్న రాఘవుని చూచెను. అతడిని చూచిన యమున గతుక్కుమనెను.

అది చూచిన రాఘవుని మొఖము జేగురించెను "చెప్పుకున్న జాడ తెలుసుకొన జాలననుకొంటివా ?” “కొత్త భవనము లోనికి మారినపుడు మాటమాత్రమయిన నాతో చెప్పలేదనిన నన్ను నిరోధించుటకు ఎంత ప్రయత్నించుచున్నావో తెలియుచున్నది. “నిన్ను నిరోధించుటకు ప్రయత్నించుచున్నది నేను కాదు”   అదియునూ తెలియును. ఆమె చరవాణికి కూడా స్పందించకున్నది. “అన్నీ తెలిసి ఇచటకేలవచ్చుచున్నావు?” “ఒక ఆశ ఒక భాద్యత నన్నిచ్చటికి తీసుకువచ్చినవి” “అనుటకు నీకు సిగ్గులేకున్ననూ ఛీ ఛీ వినుటకు నాకు సిగ్గుగాయున్నది. మీనాక్షి గారు నిద్రించుచున్నారు నీవిచ్చట క్షణముము ఉండరాదు.”  “ఇది నీ ఇల్లు వలె ఆజ్ఞాపించుచున్నావే  మీనాక్షి లేచువరకూ నేను ఇచ్చటనే కూర్చొందును”  అని సోఫాలో కూర్చొనెను.  నిన్ను చూచిన ఆమె ఆరోగ్యము మరింత చెడును అని యమున కేకలు వేయగానే పనివారు వచ్చి రాఘవుని మెడ పట్టి బైటకు గెంటిరి. 

                                                                          ***

సందీపుడు: ఇంతకీ ఏమా ఆశ? ఏమా భాద్యత? 

రాఘవుడు: మీనాక్షిని ఒప్పించి పెడ్లాడవలెనన్న ఆశ. 

సందీపుడు:మీ వయో భేదమెఱిగి మాట్లాడుచున్నావా?

సందీపుడు: హెచ్చు వయో బేధమున్న ఎంతో మంది స్త్రీ పురుషులు వివాహము చేసుకొనుటలేదా? ప్రియాంక చోప్రా పది సంవత్సరములు పిన్నవాడైన జోనాస్ ను చేసుకొనలేదా , 47 ఏండ్ల హెడి క్లూమ్  30 సంవత్సరముల  జర్మను సంగీతకారుడు కౌలిటిజ్ ని  చేసుకొనలేదా, 43 ఏండ్ల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత  గాయకురాలు షకీరా 30 ఏండ్ల స్పానిష్ సాకర్ ఆటగాడు గెరార్డ్ పీకేను చేసుకొనలేదా?  సామ్ టేలర్ అను 53 సంవత్సరముల చిత్ర నిర్మాత  18 సంవత్సరముల నటుడు ఆరాన్ జాన్సన్ని పెండ్లి చేసుకొనలేదా? ఆమె గర్భవతి కూడా అయ్యెను.  నీవు చెప్పినవన్నీ హాలీవుడ్లో జరుగును ఇచ్చట జరగవు అని సందీపుడు చెప్పగా కబీర్ బేడీ  70 వ పుట్టినరోజునాడు  40 సంవత్సరముల  ప్రవీణ్ దుసంజ్ పెండ్లి చేసుకొనెను.  వారిరువురి మధ్య అంతరము  30  సంవత్సరములు. 

సందీపుడు “ ఇవన్నీ చెప్పిన ఒప్పుకొనునన్నది  నీ   ఆశ. ఆమె వప్పుకొన్నచో చేసుకొనుము” అనెను.  “అందులకు నీ సహకారము కావలెను” అని రాఘవుడనెను.  “ అందులకు  నా సహకారమెందులకు?”  అప్పుడు రాఘవుడు “రెండవది, భాద్యత, ఆమె నాకిచ్చిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చుట నా భాద్యత.  నా భాద్యత నిర్వర్తించిన నా ఆశ నెరవేరును. “డబ్బు తిరిగిచ్చినచో నిన్ను ప్రేమించునా?” “ఆమె నన్ను చిన్న పిల్లవానివలె చూచుట మానవలెనన్న నా ప్రేమ తీవ్రత  తెలియవలెనన్న  తిరిగి ఇచ్చివేయుట తప్పదు” “అదినీ ఇష్టము నీడబ్బు నీకిచ్చెదను కానీ నీవు భాగస్వామ్యము నుండి వైదొలగ వలెను” అని చెప్పి డబ్బిచ్చి రాఘవుని సంతకములు తీసుకొని పంపించెను.

                                                                   ***

 సమయము 12 గంటలు మీనాక్షి నిద్రలేచేను. జ్వర ప్రభావము తగ్గెను, ముఖము కొంచెము తేటపడెను.  నల్లని చీర కట్టి తెల్లని ముత్యమువలె మెరియుచున్నావు అనుచూ ప్రఫుల్ల వచ్చెను. యమున “వద్దన్ననూ బయలుదేరుచున్నావు , ఈ రోజుకి విశ్రాన్తి తీసుకొనిన బాగుండును అని  అనుచుండగా మీనాక్షి చరవాణిలో స్టూడియో మేనేజర్ , ఆర్కెస్ట్రేటర్ , సంగీత కారులు మున్నగు వారితో  " మూడు గంటలకు స్కోర్ రికార్డింగు ఏర్పాటు చేయవలసినది” గా కోరెను. వంటవాడు మీనాక్షికి, యమునకి  పండ్ల రసము తెచ్చి ఇచ్చెను. ప్రఫుల్ల పండ్లరసము తిరస్కరించెను   " యమున భోజనము చేసేనా? అని వంటవాడిని " లేదమ్మా యమునమ్మగారు  ఎంత చెప్పిన వినకున్నారు ." అనెను  " నాకు ఎప్పుడు జ్వరము వచ్చినా ఆమె అట్లే చేయును , ఆమెకి చెప్పి చెప్పి విసుగు వచ్చెను. అని వారితో చెప్పి యమునా స్కోర్ షీట్లు ముద్రించినావా అని అడిగెను. యమునా లోపలి పోయి స్కోరుషీట్స్ ఉన్న చేతిసంచిని తెచ్చెను.  బయలు దేరు చుండగా ప్రఫుల్ల మీనా పది నిమిషములు నీతో మాట్లాడవలెను  నీతో మాట్లాడవలెను. " మరొక సారి కలిసెదము ఇప్పుడామెకు జ్వరముగానున్నది అని యమునా అనగా ప్రఫుల్ల యమున పై ఆగ్రహోదగ్రుడయ్యెను " ఇది నాజీవితమునకు సంబంధించిన విషయము, ఇందు నీ జోక్యమనవసరము , మీనా ఏ చెప్పవలెను. " మాఇద్దరి మధ్య ఏబేధము లేదు ఆమె చెప్పిననూ నేను చెప్పిననూ ఒక్కటే " అని మీనా అనెను. " యమున చేతులు పట్టుకుని ఇవి చేతులు కావు  " అనెను యమునా అవి చేతులే " సరే కానిమ్ము కాళ్ళే పట్టుకొందును  అని కాళ్లు పట్టుకొను చుండగా మీనాక్షి అవాక్కయ్యి అతడిని జబ్బపట్టి  పైకి లాగెను. 


                                                    ***   

సందీపుడు: ఇంతకీ ఏమా ఆశ? ఏమా భాద్యత? 

రాఘవుడు: మీనాక్షిని ఒప్పించి పెడ్లాడవలెనన్న ఆశ. 

మీ వయో భేదమెఱిగి మాట్లాడుచున్నావా?

వయో బేధమున్న ఎంతో  మంది స్త్రీ పురుషులు వివాహము చేసుకొనుటలేదా? ప్రియాంక చోప్రా పది సంవత్సరములు పిన్నవాడైన జోనాస్ ను చేసుకొనలేదా , 47 ఏండ్ల హెడి క్లూమ్  30 సంవత్సరముల  కౌలిటిజ్ అను జర్మను సంగీతకారుని  చేసుకొనలేదా, 43 ఏండ్ల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత  గాయకురాలు షకీరా 30 ఏండ్ల స్పానిష్ సాకర్ ఆటగాడు గెరార్డ్ పీకే ను చేసుకొనలేదా అంతెందుకు సామ్ టేలర్ అను 53 సంవత్సరముల చిత్ర నిర్మాత  18 సంవత్సరముల నటుడు ఆరాన్ జాన్సన్ని పెండ్లి చేసుకొనలేదా? ఆమె గర్భవతి కూడా అయ్యెను.  నీవు చెప్పినవన్నీ హాలీవుడ్లో జరుగును ఇచ్చట జరగవు అని సందీపుడు చెప్పగా కబీర్ బేడీ  70 వ పుట్టినరోజునాడు  40 సంవత్సరముల  ప్రవీణ్ దుసంజ్ పెండ్లి చేసుకొనెను.  వారిరువురి మధ్య అంతరము  30  సంవత్సరములు.

 “ ఇవన్నీ చెప్పిన ఆమె ఒప్పుకొనునన్నది నీ ఆశ. ఆమె వప్పుకొన్నచో చేసుకొనుము ”  “అందులకు నీ సహకారము కావలెను” అని రాఘవుడనెను.  “ అందులకు  నా సహకారమెందులకు?”  అప్పుడు రాఘవుడు “రెండవది, భాద్యత  ఆమె నాకిచ్చిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చుటభాద్యత , నా భాద్యత నిర్వర్తించినచో నా ఆశ నెరవేరును. “డబ్బు తిరిగిచ్చినచో నిన్ను ప్రేమించునా?” “ఆమె నన్ను చిన్న పిల్లవానివలె చూచుట మానవలెనన్న, నా ప్రేమ తీవ్రత తెలియవలెనన్న  తిరిగి ఇచ్చివేయుట తప్పదు” “అదినీ ఇష్టము నీడబ్బు నీకిచ్చెదను కానీ నీవు భాగస్వామ్యము నుండి వైదొలగ వలెను” అని చెప్పి డబ్బిచ్చి రాఘవుని సంతకములు తీసుకొని పంపించెను.

                                                         ***

 సమయము 12 గంటలు మీనాక్షి నిద్రలేచేను. జ్వర ప్రభావము తగ్గెను, ముఖము కొంచెము తేటపడెను.  నల్లని చీర కట్టి తెల్లని ముత్యమువలె మెరియుచున్నావు అనుచూ ప్రఫుల్ల వచ్చెను. యమున “వద్దన్ననూ బయలుదేరుచున్నావు , ఈ రోజుకి విశ్రాన్తి తీసుకొనిన బాగుండును అని  అనుచుండగా మీనాక్షి చరవాణిలో స్టూడియో మేనేజర్ , ఆర్కెస్ట్రేటర్ , సంగీత కారులు మున్నగు వారితో  " మూడు గంటలకు స్కోర్ రికార్డింగు ఏర్పాటు చేయవలసినది” గా కోరెను. వంటవాడు మీనాక్షికి, యమునకి  పండ్ల రసము తెచ్చి ఇచ్చెను. ప్రఫుల్ల పండ్లరసము తిరస్కరించెను   " యమున భోజనము చేసేనా? అని వంటవాడిని అడిగెను "లేదమ్మా యమునమ్మగారు  ఎంత చెప్పిన వినకున్నారు ." అనెను  " నాకు ఎప్పుడు జ్వరము వచ్చినా ఆమె అట్లే చేయును , ఆమెకి చెప్పి చెప్పి విసుగు వచ్చెను. అని వారితో చెప్పి యమునా స్కోర్ షీట్లు ముద్రించినావా అని అడిగెను. 

యమునా లోపలి పోయి స్కోరుషీట్స్ ఉన్న చేతిసంచిని తెచ్చెను.  బయలు దేరు చుండగా ప్రఫుల్ల మీనా పది నిమిషములు నీతో మాట్లాడవలెను  నీతో మాట్లాడవలెను. " మరొక సారి కలిసెదము ఇప్పుడామెకు జ్వరముగానున్నది అని యమునా అనగా ప్రఫుల్ల యమున పై ఆగ్రహోదగ్రుడయ్యెను " ఇది నాజీవితమునకు సంబంధించిన విషయము, ఇందు నీ జోక్యమనవసరము , మీనాయే చెప్పవలెను. " మాఇద్దరి మధ్య ఏబేధము లేదు ఆమె చెప్పిననూ నేను చెప్పిననూ ఒక్కటే " అని మీనా అనెను. అప్పుడు ప్రఫుల్ల " యమున చేతులు పట్టుకుని "ఇవి చేతులు కావు  " అనెను. యమున "అవి చేతులే "అనెను .  "సరే కానిమ్ము కాళ్ళే పట్టుకొందును  అని   ప్రఫుల్ల యమున కాళ్లు పట్టుకొను చుండగా మీనాక్షి అవాక్కయ్యి అతడిని జబ్బాపట్టి  పైకి లాగెను.       

ఇప్పుడు స్టూడియోకు వెళ్ళ వలెను మూడు నుండి ఆరు గంటలవరకు సెషన్ కలదు . ఆరుగంటలకు వచ్చిన మనము మాట్లాడుకొనవచ్చును అని అనగా " వలదు వలదు మీ ఇంటివద్ద ఇచ్చట మాటలాడుట కంటే మనము వేరొక చోటకు పోయెదము , నేను ఆరుగంటలకు బూమారేంగ్  స్టూడియోకు వచ్చెదను." అని చెప్పి వెడలెను నేను ఆ స్టూడియో వద్ద రికార్డింగ్ చేయుచున్నట్లు ఇతడి కెట్లు తెలియునని మీనాక్షి ఆశ్చర్య పోయెను .

ఇద్దరూ మౌనముగా ఇన్నోవా  ఎక్కి కూర్చొనిరి. మీనాక్షి  బీ టీ ఎం రోడ్డు అనగా  వాహనము కదిలెను. మొదట మన స్టూడియోకి తీసుకుపోయి నీకు స్టూడియో చూపవలెను. నవీను ఏమి చేయుచున్నాడని నన్ను ఆరడి చేయుచున్నావు అని మీనాక్షి  అనుచుండగా యమున ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుచూ  “నిన్ను ఆరళ్ళు పెట్టుటకు ఇద్దరు ఉండగా నేనేల నిన్ను ఆరడి పెట్టవలెను.” అనెను. వారిని గుర్తు చేయగానే మీనాక్షి లో ఆందోళన హెచ్చెను " చూచితివా ఎట్లు తెలుసుకున్నారో కదా ఇల్లు మారినాననేమి ప్రయోజనము? స్టూడియో కూడా ఎట్లు తెలుసుకునేనో  కదా ! “ మోహ భ్రాంతి చే వాతిరువారు దీపము చుటూ తిరుగు పురుగులవలె  నీ చుట్టూ తిరుగుచున్నారు.  మోహ వశమున దిగజారి ఎట్లు నా కాళ్ళపై పడుచున్నాడో తలుచుకొనిన జాలి కలుగుచున్నది. 

 “క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః । స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధి నాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి అంత  మోహము కూడదని గీతలో కృష్ణుడు చెప్పెనుకదా వీరికి అంతమోహమేలనో.” “నీ వింత అందముగా ఉన్నచో స్త్రీలకే మోహము కలుగును, పురుషులకు కలుగకుండునా!”  హెలెన్ వలే నీ సౌదర్యము ముగ్ద మనోహరము. హెలెన్ అందము  గ్రీకులు ట్రోజన్ల మధ్య చిచ్చు రగిలించెను. నీ సౌందర్యము ఇద్దరి మగవారిమద్య చిచ్చు రగిలించుచున్నది. నీ అందము నందు శక్తి దాగియున్నది.   

 వీరి మోహము చూచిన పిదప బాగుగా అలంకరించుకొనుట కట్టిపెట్టి తిని. పరుషముగా మాట్లాడకుండుటయే తప్పు అయినచో నేను తప్పే చేసితిని, కానీ  ఇది కూడదని నేరుగా రాఘవునకు చెప్పితిని.  “కానీ కేరళ పోయి ప్రపుల్ల కుటుంబమును కలుసుకొనుటకు ఒప్పుకొనుటచే అతడు ఆశావహుడై యున్నాడు. అందుకు కారణము  నీకునూ తెలియును కదా అతడి తల్లిని కలిసి మాట్లాడి ఇది నాకిష్టము లేదని ఆమెతోనే చెప్పవలెనని చూచుచున్నాను.  ప్రఫుల్ల అరుణ తార సవతి కొడుకని నాకనుమానము యుండెడిది.  

ఒకే పురుషుని అరుణతారాతోనూ వేరొక స్త్రీ తోనూ ఛాయాచిత్రములందు చూచితిని. ఆ మరొక స్త్రీని ప్రఫుల్ల అమ్మ అనుచున్నాడు. ఆ విషయము నేరుగా అడుగుటకు అప్పుడు తప్పు  అనిపించిననూ కొద్దీ కాలము తరువాత ప్రఫుల్లను అడిగినాను. నాకు ఒక విషయము తెలిసెను " ప్రఫుల్ల అరుణతార మేనల్లుడు , ఆ రెండవ స్త్రీ కృష్ణన్ చెల్లి. అని మీనాక్షి అనెను. "కృష్ణన్ అనగా వాడెవడు ?" అని యమున అడిగెను . అరుణ తార మొగుడు.  " అబ్బా చంపుచున్నావు కదమ్మా !"  కృష్ణన్ తన  భార్య అరుణతార తో దిగిన ఫోటో,  చెల్లి తో దిగిన ఫోటో రెండూ చూసి, చెల్లి కొడుకు ప్రఫుల్లను సవితి కొడుకనుకొంటిని.అని గలగలా నవ్వ సాగెను. ఇప్పుడు నీ అనుమానము వీడినది కదా ఇంకనూ ముసుగులో గుద్దులాటెందులకు? కేరళ పోవుటెందులకు?

నీవే చెప్పినావు కదా నా అందమందు శక్తి దాగియున్నదని ఆ శక్తిని కృష్ణన్ పై ప్రయోగించి అరుణకు తన భర్తను బహుమతిగా ఇచ్చెదను. అరుణ తారను తనభర్తను కలపవలెనన్న కోరిక వినినంతనే యమున మది ఉప్పొంగెను, "అందరి జీవితములు గురించి ఆలోచించుచున్నావు నీ గూర్చి ఇట్ల ఆలోచించువారు లేరు కదా!" అని యమున వాపోయెను.  "నాగూర్చి ఆలోచించుటకు నీవు ఉన్నావు కదా " అని మీనాక్షి అనుచుండగా  స్టూడియో వచ్చెను.  డ్రైవరు వాహనమును నిలిపిపెను.


4 comments:

 1. మీనాక్షి జీవితం కొవ్వొత్తిలాంటిది. తను కరిగిపోతూ కూడా ఇతరుల క్షేమం కోరుకుంటుంది.

  ReplyDelete
 2. మీనాక్షి జీవితం కొవ్వొత్తిలాంటిది. తను కరిగిపోతూ కూడా ఇతరుల క్షేమం కోరుకుంటుంది.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Meenakshi's life is bitter but her music is sweet. She fills the world with beautiful music.Both Meenakshi and her life are beautiful. Son husband and suitors are trouble makers but she fill their lives with fragrance.

  ReplyDelete