Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Tuesday, January 12, 2021

Bharatavarsha 111

లోకచక్షువు తన యవ్వన ధవళ మయూఖములతో లోకకల్యాణ ప్రదాయమగు ప్రయాణమునకు శ్రీకారం చుట్టుచుండెను. శ్వేత గృహ ప్రాంగణ పచ్చిక మధ్యన తెల్లని తుషారార్ద్రత తో  నిండిన పాలరాతి బల్ల పై  ఆ సూర్యకాంతి పడి  మెరియుచుడెను.  యమున నిద్రలేచి కాఫీ చేసి మేడపైకి వర్షుని గదిలోకి పోయి చూడగా వర్షుడు అచట లేకుండెను. లంగా పరికిణీ లో గజ్జలు మెల్లన మ్రోగుచుండ మెల్లగా మెట్లు దిగి మండువా గది లోకి వచ్చి విశాలమైన మండువా గది అంతయూ కలియజూసెను. పిదప కిటికీ నుండి బైటకు చూడగా గృహ ప్రాంగణమందు  విశాల పచ్చిక మధ్య  ధవళ వస్త్ర ధారియైన వర్షుడు కనిపించెను. ఒకప్పుడు దూరదర్శన మందు, పత్రికలయందు కనిపించెడి రచయిత , నేడు ఇంటికే  వచ్చి  ఉండుటాయా! నమ్మలేకున్నాను నిన్న చెల్లెమ్మా అన్న అతడి పిలుపు ఇంకనూ చెవులలో తిరుగుచున్నది. 

తెల్లని పంచె గట్టి పొడుగాటి పై లాల్చీ ధరించి వర్షడచట కూర్చొని ఆవరణయందున్న పనస, మామిడి వృక్షాలను, లతిక , లతాంతికలను ప్రాతఃకాల సౌందర్యమును చూచుచుండెను.   ప్రకృతి సౌందర్యమును మంత్రం ముగ్దుడై  చూచుచున్న వర్షుని చెంతకు యమున  మెల్లగా పిల్లివలె అడుగులో అడుగు వేసి వచ్చి, కాఫీ కోప ను పచ్చిక లో నుంచి వెనుకనుండి వర్షుని కళ్ళు మూసి “ఎవరో చెప్పుకొనుము” అనెను. వర్షుడు "తాటకి…పూతకి" అని పేర్లు చెప్పుచుండగా యమున చేతులు తీసి దూరముగా పోయి మొగము త్రిప్పుకొని  నిలిచెను.  వర్షుడు నవ్వుచూ “అమ్ము ఇటురమ్మంచు యముని బిలచి ప్రాతఃకాల సౌందర్యము నాస్వాదించమని పాలరాతి బల్లపై కూచోండ బెట్టి  “ప్రకృ తెంత  రమణీయముగానున్నదో కదా

శా.  ప్రాతఃకా   లమునం  దుకోకి     లములా      ప్రాకార      వృక్షాల   లో

       వైతాళీ    కులవో     లెపల్క     మనసే        భాసిల్లు     గీతమ్ము లన్

       చూతాస్త్రుం డదిగో    కుఠార     పుకొమ్మ      చాటుంగ     దా గాస్త్ర ముల్      

       జాతుర్యం  బుగకూ  ర్చుచుండ  మది యే    స్తంబించె   మోదమ్ము నన్.

ప్రాతఃకాలము నందు  కోకిలములు ప్రాకార వృక్షాల లో ( ఇంటి ఆవరణ యందు గల చెట్లపై) కుహు కుహు అని,  వైతాళీకుల (మహారాజును నిద్రలేపు పాటగాళ్లు)  వోలి  పల్క  మనసే భాసిల్లు గీతమ్ములన్, చూతాస్త్రుండు ( మామిడి పూతను అస్త్రంగా కలవాడు ,మన్మధుడు)  అదిగో  కుఠారపు  కొమ్మ  చాటుంగ  దాగి అస్త్రముల్, చాతుర్యంబుగ        కూర్చుచుండ మదియే స్తంబించె మోదమ్మునన్. 

ఈ ప్రాతఃకాల చిత్రమెంత సమ్మోహనముగానున్నదో! అనుచుండగా ఇదిగో మంచి శార్ధూల పద్యమునకు మంచి కాఫీ అని యమున కోప నందించెను.  వర్షుడు కాఫీ త్రాగుచూ “ఇది శార్ధూల పద్యమని నీకెవరు జెప్పినారు? “నీవు శార్ధూలములను వెంటపెట్టుకొని తిరుగుచుందు వని వినికిడి.”  ఆహా  చెల్లమ్మకు చలాకి తనము పెరిగినదే! అన్నయ్యను చూచిన చెల్లమ్మకు చలాతనము సహజమే కదా! 

“అమ్మ లేచినదా!” “అసలు ఆమె ఎప్పుడు పడుకొనునో ఎప్పుడు లేచునో ఆమెకే తెలియదు , రాత్రంతయూ మేలుకొని తెలవారుతుండగా కొలది సేపు పడుకొనును.” వారిరువురూ పచ్చికలో కూర్చొని కాఫీ సేవించు చుండగా పికము పాడుచుండెను. 

వర్షుడు కాఫీ ముగించిన  పిదప యమున వర్షలు లోనికి వెడలుచుండిరి. “అన్నయ్యా నీవు అమ్మపై కేకలు వేయవలెను.” వర్షుడు " అట్లే, ముందు నేను సమయమునకు పడుకొన్నచో పిదప ఇతరులకు చెప్పవచ్చు"ననెను.  దానితో  ఇరువురూ నవ్వుకొనిరి.  యమున "అన్నయ్య నీవిచ్చటనే యున్నచో మనము ప్రతిదినము ఇట్లే నవ్వుకొనవచ్చును."   “అటులనే నమ్మా నేను వచ్చినది మీకొరకే కదా " అని వర్షుడు అనుచుండగా వారిరువురూ మీనాక్షి శయన మందిరము లోనికి అడుగిడిరి. అప్పుడే రక్షణ గృహ సిబ్బంది తెచ్చి ఇచ్చిన ఆంగ్ల వార్తా పత్రిక మీనాక్షి శయ్య పై పడియున్నది. 

 వార్తా పత్రిక లో ప్రధమముగా ప్రచురింపబడిన వార్త “రియాల్టీ లెవెల్ టూ - రేయింకార్నేషన్ అఫ్ సూపర్ వుమన్- బుక్ సైనింగ్ ఈవెంట్, ఫిబ్రవరి 17 18, హోటల్ రాయల్ ఆర్కిడ్, ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్, బెంగళూరు. 

“ రియాల్టీ లెవెల్ టూ - రీయింకార్నేషన్ అఫ్ సూపర్ వుమన్ అను ఉప శీర్షిక తో ఆంగ్ల నవల విడుదల కానున్నది. అన్నయ్యా ఇదా సంగతి!” అనుచుండగా “అదియే కాదు ఇంకనూ యున్నది అని యమునా చెవిలో మెల్లగా ఎదో చెప్పగా యమున నేత్రములు విప్పారినవి. మీనాక్షి కిలకిలా నవ్వుచుండెను. “వర్షుడు ఎప్పుడూ పుస్తకములచుట్టూ తిరుగుచుండును ఇది తెలియక పాపము నీవు తికమక పడుచున్నావు!” అని మీనాక్షి అనుచుండగా యమున “నేడు అతిముఖ్యమైన పనిపై అతిధులు వచ్చుచున్నారు నీవు త్వరగా జాగు సేయక జలకములాడి  క్రింద మండువా గదిలోకి  రావలెన.”ని చెప్పి అన్నతో  కూడి నిష్క్రమించె ను

                                                                        ***
 పదిమందిని పిలవనిదే ఇంత పెద్దామె పుట్టినరోజు జరుపుట ఎట్లు. 
ఇప్పుడే అతిథులను ఆహ్వానింతును. “ఇంత తక్కువ సమయములోనా?
అది ఎట్లు సాధ్యమగును!” “నీవట్లే చూచుచుండుము అని దూరవాణి చేగొని 
" నవీన్ నేను యమునను  మాట్లాడుచున్నాను”

                                                                       ***
యాబది జన సందోహమువిశాల మండువా గదియందు వేచియున్నారు. వారందరూ పాత్రికేయులు, ఛాయా చిత్ర గ్రాహకులు,  చిత్ర పరిశ్రమ , రికార్డింగ్,  ఆర్కెస్ట్రా ప్రముఖులు, కానీ నేటి మీనాక్షి పుట్టినరోజు పండగ  అతిధులు. “వారందరినీ  చిటికలో ఎట్లు పొందుపరిచినావు? అనుచూ వర్షుడు  అచ్చెరువున చూచుచుండ,  యమున  " నవీను మంచివాడు " అని నవ్వుచూ పలికెను. 
ముదురు ఆకుపచ్చ చీరయందు మీనాక్షి ఆకులమధ్య మల్లె పూవు వలె , కడిగిన ముత్యమువలె కనిపించుచుండెను. మెట్లు దిగుచున్న ఆమె మబ్బుపొరలపై నడుచుచున్న జాబిల్లి వలే ఉండెను. ఆమె మెట్లు దిగుచుండగా ఆహుతులకు వెండి వెన్నెల దిగుచున్నట్లగుపించుచుండెను. అట్లు మండువా గదిలోకి దిగిన ఆ వెండి వెన్నెలయందు వారందరూ చుక్కలవలె వెలవెల  పోవుచుండిరి.  అనూహ్యముగా వచ్చిన జనసందోహమును చూసి మీనాక్షికి విషయము విదితమయ్యెను. పెక్కురు సోఫాలలో కూర్చొనగా కొందరు నిలచే యుండిరి. మీనాక్షి  రాచఠీవి నొలికించు టేకు దివాను పై కూర్చొని  చిటికలో ఈ ఏర్పాట్లు చేసిన పిల్లలను దగ్గరకి తీసుకొని ముద్దాడెను. మానస సరోవరమందు రాయంచ వలెనున్న మీనాక్షిని చూచుటకు రెండు కన్నులు చాలకుండెను. “వీణ కావలెను దొరుకునా?” అని యమునను వర్షుడు అడుగు చుండగా వంటవాడు , చాకలి , డ్రైవర్ మున్నగు  పనివారు  ప్రవేశించిరి. యమున "స్వరరాణి ఇంట సంగీతపరికరముల కేమి కొదవు, అని పనివారిని పిలచి వీణ తెమ్మని చెప్పెను. అందరూ హ్యాపీ బర్త్ డే పాటను మంద్రముగా గానము చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిరి.  చెమ్కీలు దట్టించిన  బూరలను  పేల్చి గా చెమ్కీలు చింది ఆహుతుల శిరములను, గదిని నింపివేసెను.
   
అందరూ చప్పట్లు కొట్టుచుండగా  మండువా గది  అంతయూ  పెద్ద శబ్దములతో కోలాహలంతో నిండిపోయెను.   మీనాక్షి అందరికి నమస్కరించెను. కేక్ కత్తిరించుటకు మీనాక్షి ఇష్టము లేక పోవుటచే, హిందూ సంప్రదాయము ప్రకారము మిఠాయిలు పంచబడినవి. వంటవాడు అందరికీ కాఫీ పల హారములను అందజేసెను. పాత్రికేయులు మీనాక్షి ఛాయా చిత్రములను గ్రహించిరి. కొలదిమంది మీనాక్షి కి పుష్ప గుచ్ఛములను ఇచ్చినారు. వర్షుడు తన ప్రయాణ పేటిక నుండి రవ్వల కంఠాహారమును తీసి దివాన్ పై రాణి పద్మావతి వలె ఆసీనురాలయిన మీనాక్షి కంఠ మందలంకరించెను. పని వారు వీణ మండువా గదిలో అమర్చిరి. ఆహుతుల నందరినీ కూర్చుండమని చెప్పి భారతవర్ష వీణవద్ద కూర్చొనెను. ఇంతలో సందీపుడు,రాఘవ, ప్రఫుల్ల వచ్చి కూర్చొనగా భారతవర్ష వీణ మీటుచూ స్వరరాణి పుట్టినరోజు సందర్భముగా…


   
జగదానందకారకం నీ జననం, మధుర సురరాగ స్వర కల్ప సృజనాత్మకం
జగదానందకారకం నీ జననం సరస స్వర రాగ – యోగ సంయోగ జన రంజకం II
నీజీవన తత్వము జీవిత లక్ష్యము సృజనాత్మక సుమధుర సంగీతమూ
నీగానమె నీ గమనము, నీ గమనమె గరిమాగమ నిగమ ప్రయాణము II
నీ గానమున విఱియు నవరాగమూ, అది రాగ నవ రాగ, దుర్గుణ రాగ నిర్గమ మార్గము
నీ గానమున విఱియు నవరాగమూ, గుణ గణ ధనము నీరాగమూ, నవనిధులుకు చూపునది మార్గము,  “మహాపద్మశ్చ పద్మశ్చ శంఖో మకరకచ్ఛపౌ, ముకుందకుందనీలాశ్చ ఖర్వశ్చ నిధయో నవ" జగదానందకారకం నీ జననం మధుర సురరాగ స్వర కల్ప సృజనాత్మకం. 

అతిధులందరూ వెడలినారు. మీనాక్షి పైకి వెడలెను యమున ఆమెననుసరించెను    “అన్నయ్య నీ  జననమును ఎంత గొప్ప గానిర్వచించెను " " నా  లక్ష్యమును  చక్కగా చూపినా  బాధను బాపెను.""మధుర సురరాగ స్వర కల్ప సృజనాత్మకం." ఆ పాట ఆ భవంతి నందు ఇంకనూ ప్రతిధ్వనించుచుండెను. మీనాక్షి చెవులలో ఆలాపన వలే  తిరుగుచుండెను. 

9 comments:

 1. మీనాక్షి మురికి వాడలో అజ్ఞాత వాసం చేసిన తరువాత రాణి వాసం చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. ఆడపిల్లల లో ఎవరు ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నారు?

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. చాలా కాలం తరువాత పాట.అధ్భుతంగా, శ్రావ్యంగా.సంగీత, సాహిత్యములు పూర్వజన్మ సుకృతమే కదా! మీనాక్షి జీవితం వన్నె పెట్టిన బంగారంలా ఉంది.ఊహించలేదు ఆమె ఈ స్థాయికి చేరుతుందని.ప్రాతఃకాల వర్ణన అద్భుతం.

  ReplyDelete
 4. Book High-class Luxury & Premium Janakpuri Escorts Service
  Janakpuri Escorts offer discreet relationships with wall-mannered, beautiful and sexy girls. Our warm, friendly support team will make sure that the high-profile female Janakpuri call girls you're introduced to are often relied upon to supply discreet, ideal company for any occasion.
  Janakpuri Escorts
  Call girl in Janakpuri

  ReplyDelete
 5. We have been in the business for quite a while now and have had the option to fulfil many customers who have returned to us needing more. Being in the business for a significant long time has helped us comprehend what our customers typically need and want and thusly we are well-prepared to recommend the best of Delhi Call girls will's identity ready to offer what you are searching for.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 7. Hi..i am Shweta, The time has come to make sure the booking of Mumbai Call Girls with the leading escort agency that provides you flexible booking services.
  Time and place both are yours! You just have to need to fix your appointment with the sizzling partner for the upcoming night.
  Mumbai Escorts
  Escorts in Mumbai
  Mumbai Call Girls

  ReplyDelete