Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Thursday, July 9, 2020

Bharatavarsha - 1

రాధామనోహరం ఆనందనిలయం ముంగిట నున్న పందిరినంతయూ  అల్లిబిల్లిగా నల్లుకుని ప్రహరీ పైకి  ప్రాకి కన్నుల పండుగ చేయుచుండెను. త్రిచక్ర వాహనము నుండి బయటకు దిగిన యువకుడు అట్లే నిలిచి గోడవద్ద స్థంభముపై నున్న విద్యుత్ దీప కాంతి లో  గుత్తులు గుత్తులు గా విరబూసిన ఆ రాధామనోహర పుష్పములను  గాంచి  " లేత గులాబీ, ఎరుపు ఛాయలలో నిగనిగ లాడుచూ  ఈ రాధామనోహరములు  కన్నె పిల్లల సొగసులను తలపింప జేయుచున్నవికదా." అని పరవశించి  భావ ప్రపంచమునకు తెరతీసెను


 

  

         అల్పకాం తికి   కన్నెలంత   మురిసే   రందాలు   నిగ్గారగా 

         స్వల్ప  వాయువు కూగు  ఖంక రములే  చూడంగ  ఆకాంతులే   

         గొల్పు  హాయి మనంబున   ప్రణయ రాగాలాపనే   తట్టదా

         వెల్వరించగ యామి హొన్ను మెరిసే బంగారు  చంద్ర ద్యుతిన్

వీధి దీపపు స్వల్ప కాంతికే మురిసేరు(మెరిసేరు) కన్నెలు (పుష్పాలు)అందాలు నిగ్గారగా,   పిల్ల గాలికూగు (ఖంక రములే)ముంగురులే  చూడగా ఆ కాంతులు హాయి గొల్పు చున్నవి.  (చంద్ర ద్యుతి)  వెన్నెల , యామి హొన్ను (రాత్రి అందమును) వెల్వరించగా, మనంబున ప్రణయాలాపన తట్టదా. 

కునికిపాట్లుపడుచున్న కాంతినందైననూ బంగరుటుంగరమున కెంపులవలె దగదగ  మెరియు చున్నవే ఈపూలు. ఔరా! హృదయమనోహరమీ రాధామనోహరం. ఇవియేగదా ఈ గృహమునకు  ఆనంద నిలయమను నామమును సార్ధక ము చేయుచున్నవి అనుకొనుచూ  తలఎత్తి ఆకశమునమబ్బుకన్నెల నల్లని పైటల మాటున దోబూచులాడుతున్నపున్నమి చంద్రుని జూచి గ్రీకు పురాణములో ఎండిమియన్ గుర్తుకు రాగా ఎండిమియన్ ను  మోహించి రాసలీలలో సమ్మోహ పరిచిన సెలీన్ (చంద్రుడు గ్రీకు పురాణములో అందాల రాసి  యగు స్త్రీ ) నీవేకదా !  ఔరా ! ఇందులకే గదా  ఆకాశములోనే కాక  భారతీయ, గ్రీక్ , ఆంగ్ల పురాణములందు వెలుగొందుచున్నావు.

ఔరౌరా !! ఆంగ్ల ప్రణయ కవి జాన్ కీట్స్ ఎండొమియాన్ పద్య కావ్యమును నాలుగు పుస్తకములు  వ్రాసినాడనిన  నీ రూప లావణ్యముని చూసి ఎంత మురిసెనోకదా. ఏమి రాత్రి నాలో భావుకుడింత చెలరేగుచున్నాడు.” అని యువకుడు అనుకొనుచుండగా ఒక నల్ల వస్త్రధారి ఎవ్వడో పరుగు పరుగున బోయి గోడచాటున నక్కి నాడు, ఆతనిని తరుముతూ ఒక రక్షకభటుడు వానిని గమనించక ముందుకు సాగినాడు.  “నక్కినది జాలు లెమ్ము  రక్షకభటుడు వెడలినాడికబయటకు రమ్ముఅని దాగున్న వానిని పిలవగా బయటకు వచ్చు సమయమున రహద్దరిపక్కనున్న బురదనందు జారిపడినాడు


        ఉ. వానలు    బాగుగా    కురిసి     పొంగెత     టాకము  లెల్లడ     వృష్టే

         కోనల      కారుచూ   జగము   న్నుల    పండగ   చేయచుం  డగా

         వీనుల     విందుగ    డగరు     పాడశ      రత్త ను   మత్తు సొ  క్కగా          

         మేనక      యేదిగి     నటన    మాడద     గుండెలు  గుబ్బతి   ల్లవా!     


మొన్ననే వర్షఋతువు పోయి శరదృతువు బాటపడిన ఆంధ్రలోకమంతయూ చెరువులు నిండి చెంగల్వలు పూచి  , గరువులు  గుంతలుబడి , రహదారుల చెంత అంతయునూ అడుసు నిలిచిన ఫలితమిది. “ఇంత నిశిరాత్రి యందు ఎచ్చటికి పోవుచున్నావు, పరుగునీకలంకారమా? రక్షకభటుడెందులకు నీ వెంటబడి తఱుముచున్నాడు? అని సందేహాస్పదముగా అడుగగా “ నావృతికి పరుగు అలంకారము కాదు అవసరము” అని మూలుగుచూ దుస్తులు సవరించుకొనుచూ దీపపుకాంతి వద్దకొచ్చి నిలిచెను. ఏమిటోయి నీ వృత్తి,  కొంపదీసి చోరవృత్తి కాదుగదా! 

అని అడుగగా నిస్సందేహముగా చోరవృత్తే , నన్ను కాపాడినందులకు కృతజ్ఞతలు అని ముందుకు దుమక ప్రయత్నించుచుండ " ఈ బురదతో  ఎక్కడికి పోగలవు , మా ఆరుబయట స్నానాలగది లో కడుగుకొని పొమ్ము, యనా యువకుడు  చోరునితోయని చోరుని  స్నానము ముగియు సమయమునకు, "అవి తడి వస్త్రములు , చిరిగిపోయినవి వాటినెంతకాలము వాడెదవ"నుచూ  తువ్వాలు, వస్త్రములనిచ్చి "నిన్నెక్కడో చూచినట్టున్నది." అనెను."నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుదును. నాకు మీపేరు కూడా తెలియును . మీ పేరు భారతవర్ష . మీరునూ నన్నెరుగుదురు. వెలుతురూ లో చూచిన గుర్తు పెట్టగలరు. నన్ను మరీదు అందురు."  

"మొదటిసారి నేను మీ వాహనము నందు “నక్కి” తప్పించుకొన్నాను. రెండవసారి కూడా నన్ను కాచినారు మీ మేలు మరువను" అని యా చోరుడు పలుకగా "ఓ నీవా! నీపేరు నేనెరుగను,  అయిననూ మొదటిసారి నాకిచ్చిన మాట మరిచి మరలా ఇదే వృత్తిని కొనసాగించుటకు సిగ్గుయన్నదిలేదా ? అని భారతవర్ష  అడుగగా , 

తే. సిగ్గు బారెడున్న పొట్ట జానెడన్న సత్య 

 మిదిమ  రచిన  నాకు   నుగడ  సాగ 

 న్న అడిగిన  ఇచ్చు   దాత  లెచటన్న        

 ల్లగ సరిపుచ్చు కొన్న చాలు నన్న   


"అయ్యా సిగ్గు చాలా యున్నది దానితోపాటుగా పొట్ట కూడ యున్నది.   మీకు మాట ఇచ్చినపిమ్మట శతవిధముల యత్నించిననూ  కొట్టువాడేకాని పెట్టువాడు లేడు. అని చెప్పుచుండ ఆతని కడుపులో ఆకలిని కళ్ళలో దైన్యము చూసి చలించి " మరి మారుమాట్లాడక ఇంటిలోకి రమ్ము” అని తాళము తీసి ఇంటిలోనికి చేయిపట్టుకుని తోడ్కొని పోయెను.  నీ ఆకలి తీర్చుట నా కర్తవ్యము,  మా బంధువులకు సుస్తీ చేయుటవల్ల మా అమ్మ చెల్లి  ఆసుపత్రికేగినారు, ఈ రాత్రి వారచ్చటనే  యుందురు.   నేను చిటికలో వంట చేసెదను తినిపొమ్ము. అని వంట చేయ సాగెను. 

అతడు వంట జేయునంతలో మరీదు ఇల్లంతయూ  కలియజూసెను. చుట్టూ గదులు గల  మండువా  లోగిలి . చుట్టూ  ఖాళీ ప్రదేశము చెట్లు, పూల మొక్కలు తో నిండి ఉన్నది.  "ఆ గోడపై యున్న  సిపాయి చిత్రమెవరిది?" అని అడుగగా  "యుద్ధమందు వీరమరణమొందిన మా తండ్రిగారిది" అని వర్షుడు చెప్పెను. మండువాకు చుట్టూ గదులు కలవు. ఒక గ్రంధాలయము, ఒక కొట్టుగది,  పెద్ద పూజామందిరము. పడకగదులు. రాత్రియందు దీపకాంతిలో మెరియుచున్న  ఈ  గృహమును చూచిన మనసి చ్చటనే చిక్కుకొని తిరుగుచుండును.  


గ్రంధాలయము నిండా  పుస్తకములు, ఒక కుట్టు యంత్రము, ఒక వీణ కానవచ్చెను. అది గమనించిన యువకుడు " ఏమయ్యా , నా చిన్నప్పుడే  మా తండ్రిగారు కాలము చేసిననూ మాతాతలు కట్టిన ఈ ఇల్లొక్కటే మిగిలినది. మా తల్లిగారు ఈ ఇంటిని నా చదువును ఇంతవరకు లాగినారు. ఆ  వీణ నాకు  బహుమతి గా వచ్చినది. "  అన్నాడు ఆ మాటలకర్ధము " ఇందేమి ఎత్తుకెళ్లుటకు ఎత్తుగడ ?" అది గ్రహించిన మరీదు మాన్పడ్డ ముఖమున లజ్జవడు స్వరమున అయ్యా నేను దొంగనే గాని నీచుడను కాను.  అని మిక్కిలి వినమ్రతన చెప్పగా , భారతవర్ష  నవ్వి మండువా లోగిలిలో  విస్తరివేసి వడ్డన గావించెను.  మరీదు కండ్లు చెమర్చెను. 

పక్కనే ఉన్న వీణను చూచి  నేటి ఆధునిక కాలమున మగవారు వీణ వాయించుట నేనెక్కడనూ చూడలేదు అనెను.  చదువుకొన్న యువకుడెవ్వడు వీణ వాయించుటకు ఇష్టపడడు, వీణా వాదనము, చరిత్రపఠనము అన్న చులకన. మాతృభాషలో సంభాషించుటకు నీటినుంచి దీసిన మీనమువలె  జిగ జిగ లాడుదురు. అని భారతవర్ష జెప్పుచుండ గోడపై నున్నభారత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్కలాం  వీణవాయించుచున్న చిత్రపఠమును చూసి , ఇది భారత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్కలాంగారు  కదూ  ఈయన వీణవాయింతురని నాకు తెలియదు, కానీ ఇదిఎంత గొప్ప విషమోకదా. అని మరీదు అనెను.  భారతావనికి ఆర్యుడు కలామార్యుడు.  అని మరీదు కరములు జోడించి  వందముజేసెను.  భారతవర్ష గళ ము విప్పి  కలామార్యుని పై ఒక మత్తేభ (పద్య)మును ఆశువుగా చదివి వినిపించెను .

. మితభా  షీ సుగు  ణాలరా  సివర   సామాన్య    సమాలో   చనా
 హితకా  ర్యకృత   కృత్యవం   దితమి   తాహార్యా      నిరాడం    బరా       
 వితగు ప్త క్షిప   ణీ ధరా        ధరక    లామార్యా      మణీవ    ప్రజా 
 హిత శా  స్త్ర పర  మాణుయో ధహరి   అంభోభృ    త్పథమే   గెనే

మితభాషీ,   సుగుణాలరాసి ,   వర =  శ్రేష్ఠుఁడు ; సామాన్య  సమాలో చనా = సింపుల్ థింకింగ్ 
 హితకార్య  కృతకృత్య =మంచిపనులు విజయవంతముగా చేసిన; వందిత  =పూజ్యనీయుడు 
మితాహార్య = మిత వస్త్రాలు దాల్చు ;    నిరాడంబరా ; వితల = పాతాళ   గు ప్త = దాగిన 
 క్షిపణీ ధరాధర = Missile Man ; కలామార్య  = కలాం సార్ ; మణీవ = మణితో పోల్చదగ్గ 
ప్రజా హిత ; శా స్త్ర పరమాణుయోధ  హరి = సింగము ; అంభోభృ    త్పథమే   గెనే = స్వర్గమునకేగె .


నీవు చదువుకొంటివాయని భారతవర్ష ప్రశ్నించగా " పదవతరగతి పరీక్ష వ్రాసినాను కానీ ఆంగ్లమున గెలుపొందలేదు. దానికి కారణము ఆంగ్లము అన్న ఇష్టము లేకుండుటే . ఆంగ్లమనిన  భీతి తెలుగనిన ప్రీతి. మీరు మాటలాడుచున్న తెలుగు నాకు బాగుగా తోచుచున్నది. అని సిగ్గుతో మరీదు  నవ్వుచుండగా "నాయనా నీ వయసు ఎంత అని అడుగగా పద్దెనిమిది సంవత్సరములని చెప్పెను . 

నీ మాతృభాషాభిమానము ఆంగ్లము మిళితముకాని తెలుగు మాట్లాడుచున్నపుడు కనబడుచున్నది. స్వచ్ఛమైన తెలుగు  ప్రయత్నించినచో  ఎవ్వరైననూ మాట్లాడవచ్చు. కానీ ప్రయత్నించుటకే నేటివారు  సిగ్గుతో  సగము చత్తురు. తెలుగుని నిజముగా ప్రేమించువారు  ఎవ్వరైననూ స్వచ్ఛమైన  మాతృభాషలో వినుటకు చదువుటకు ఇష్టపడుదురు. అటుపిమ్మట మాట్లాడుట సులభముగా అబ్బును. తెలుగు ఇష్టమని బొంకుటే కానీ తెలుగుని నిజముగా ప్రేమించువారు తక్కువ. అట్లని ఆంగ్లమును  ప్రేమింతురాయనిన అదియునూ కల్లయే. అవసరార్ధ శ్రద్ధను, కపటప్రేమను జూపుట ఇచ్చట సర్వసాధారణము. ఇచ్చటివారికి జీవితమనిన డంబము.  ఇతరులకు చూపుటకొరకే గానీ, తమకు వలయునదేమియునూలేదు. అని భారతవర్ష అనగా  అవును మీరు చెప్పినది నిజమే  రక్షకభటునికి చూపు శిరస్త్రాణము వలె .. యని నవ్వి మీరు ఏమి చదువుతున్నారు అని అడిగెను. అనగా భారతవర్ష MA చరిత్ర పుస్తకమును చూపెను. 

ఇంక ఏమియునూ చెప్పనక్కరలేదు. నేను చెప్పెదను అని , మీరు  MA చదువుచున్నారు . మీకు  తెలుగనిన ఇష్టము, సాహిత్యము సంగీతమును ప్రేమింతురు. మీ అమ్మగారు ఈ కుట్టు మిషను కుట్టుచుందురు. మీరు రాత్రులు త్రిచక్రవాహనము నడిపి కుటుంబమునకు ఆర్ధికముగా తోడ్పడుచున్నారు. మీ చెల్లి గురించి నాకు తెలియదు కానీ మీది ఇతరులకి సాయంచేయు గొప్ప మనసు. వెళ్లివత్తునని బయలుదేరగా "మరీదు, ఒక్క మాట నీవు వేరొక వూరికి బోయినచో  నిన్ను దొంగ అని ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టరు. దొంగ అని ముద్ర వేసిన ఈ సమాజాన్ని వదిలి  వెళ్లిపొమ్మని ఐదు వంద రూపాయిలు  చేతిలోపెట్టి "ఎక్కడికైనా పోయి పనిచేసుకు గౌరవంగా  బ్రతకమని" జెప్పెను.  "నాకా అవకాశమైననూ లేదు, నేను బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టితిని. నామీద అగ్రవర్ణమని ముద్ర వేసినారు. నాపై ఈ ముద్రున్నంతకాలమూ ఏ ప్రభుత్వమూ నాకే సాయమును జేయదు. ఈ ముద్ర నేనెచ్చటికి  బోయిననూ చెరగదు ."

11 comments:

 1. ఇట్టి భాష ను మరలమరల ఆస్వాదించుటకు పుస్తక రూపమందు నిక్షిప్తము గావించుట అవశ్యకము
  మరో గొప్ప ప్రయోగానికి శ్రీకారము చుట్టిన గురువర్యులకు పెక్కు వందనములు

  ReplyDelete

 2. While reading Bharat Varsha chapter -1 I understand now a days most of Andhra people they losing their mother tongue and wearing the mask of English and speaking butler English but they don't learn both English and Telugu and I am also one of the example so it makes me to realise myself.

  ReplyDelete
 3. It was hard for me to read but still read and understood the overall meaning of this chapter. I hope my reading skill will improve by completing bharatavarsha.

  ReplyDelete
 4. గ్రీకు పురాణములో భూలోక సుందరుడగు గొర్రెలకాపరి చంద్రుడు వారికి పురుషుడు కాదు ఆమె ఒక అప్సరస రంభా ఊర్వశిలవోలె అపురూప సౌందర్యవతి యగు కామిని , అందుకే చంద్రగ్రహ అధ్యయమును ఆంగ్లమున సెలీనాలజీ యని వ్యవహరింతురు అందముగా ఉన్న పురుషులు కంట పడిన ఆమె వదిలిపెట్టదు.

  ReplyDelete
 5. Sir it's me dharahas the reading is some what hard but the lines were very interesting when I'm reading i got excited to read and i felt how much telugu language is.
  Thank you sir for helping to know the true value of telugu language🙏🙏🙏

  ReplyDelete
 6. పూలబాల గారు ఈ రోజే భరతవర్ష చదవటం మొదలెట్టాను. అచ్చ తెలుగులో అద్భుతంగా రాసారు. అబినందనలు

  ReplyDelete


 7. పూలబాల గారు ....
  అచ్చ తెలుగులో అద్భుతంగా రాసారు. అబినందనలు

  ReplyDelete