Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Thursday, July 9, 2020

Bharatavarsha - 2


వసతి గృహమున దూరవాణి మ్రోగుచుండ  వసతిగృహ సంరక్షకురాలు దామిని దూరవాణిలో మాట్లాడి, దానిని  తెరచి ఉంచి , గంట మోగించగా అక్కడ పనిచేయు ఒక స్త్రీ వచ్చి  ఆమె ముందు నిలిచెను. పిలుపు వచ్చెనని,దూరవాణి తెరిచియున్నదని వెళ్లి లకుమకి తెలిపిరమ్ము అనెను.  పిలుపు చేరిన తక్షణమే మెరుపువేగమున దూసుకువచ్చి  , పిడుగుపాటువలె బల్లపై పడి గ్రెద్ద  కోడిపిల్లనెత్తుకు బోయినట్లు దూరవాణి నొకప్రక్కకు నెత్తుకుపోయి, దూరవాణిని హత్తుకుపోయి , చలిజ్వరం వచ్చి వణుకుచున్న స్వరమున " హాయ్ వెంకీ  డియర్ ఆ యాం పింకీ హియర్  హేపీ వేలంటైన్స్ డే"యని లకుమ సంభాషిచుచుండ, దామిని శిరమును చేతబుచ్చుకుని  "ఆ మూలకు పోయి ఓప్రా (ఆంగ్ల  సంగీత నాటకము) నందు యకారకరణం (యోడలింగ్) జేయు స్వరమున ఏల మాట్లాడవలెనో నాకర్ధము కాదు. ఇది విడ్డురముగాక మరియేమి  యని వగచుచుండ  పనిపిల్ల  "అమ్మా !  నాకఆంగ్లము రాదు మీరు చెప్పిన ముక్కలకు నాకర్దము తెలియదు. పెద్ద పెద్ద బడులకుబోయి ఆంగ్లము చదువుకొనిన తెలియవచ్చు. నాకు ఆమెస్వరము నత్తకురింజి రాగమున ఆరోహణ అవరోహణ జెయినట్లున్నది." అనెను.

ఇదియొక విడ్డూరం కాగా , ఎప్పుడూ పినతండ్రి కొడుకని చెప్పుచూ అనేక మందితో సంభాషించు చుండును , దీనికెంతమంది పినతండ్రులున్నారో?! యని దామిని అనగా "పినతండ్రికొడుకైనచో ఈమె మెలికలు ఏల తిరగవలె? అని అనుచుండ లకుమ  దూరవాణిని బల్లపైనుంచెను. ఇంతలో కిటికీనుండి బయటకు చూసిన పనిపిల్ల ఎవరో ద్విచక్ర వాహనంపై వేచియున్నారు అన్నది. ఈ వసతి గృహమునకు పరపురుషులు వచ్చుట నిబంధనలకు విరుద్ధమని తెలియదా యని దామిని లకుమను ప్రశ్నించెను.“వచ్చినది రాజేష్ మా పినతండ్రి కొడుకే, ఐననూ లోపలి వచ్చాడా? బయట ఎక్కడో ఉంటె మీకెందులకు? చాదస్తం కాకున్నచో !! అని గొణుగుతూ ప్రధాన ద్వారం వైపు పరుగెడుచున్న లకుమను చూసి దామిని “ఈమె బట్టలుచూడవలె చనుగుబ్బలు , తొడలు , పిరుదులు కనిపించునట్టు వస్త్రధారణ చూడుము ఈమెను జూచిన ఆంధ్రదేశమున లంగా ఓణీలు కట్టుకొను ఆడపడుచులు సిగ్గుతో తలదించుకొందురు. అని ఉరమగా" అటువంటివారెక్కడుందురో  తెలిపినచో నేనునూ పోయి జూచివత్తునని వ్యంగ్యమున పలికి మూతి మూడు వంకరలు త్రిప్పుచూ పనిపిల్ల లోపలి పోయెను.
                                                              ***
లకుమ ఉద్యానవనమున పొదచాటున ప్రేమికునితో  సరస సంభాషణయందు  ప్రేమమాటలు రువ్వుచూ , అప్పుడప్పుడూ  నవ్వుచూ  మద్యమద్యలో ఐస్ క్రీమ్  నాకుచూ వంకర టింకరలు పోవుచుండ ప్రక్కనుండి  పోవు చున్న  ఇద్దరు  పెద్దమనుషులు  చూచి " చూడవోయి దీని చేష్టలు , దీని తల్లి ఒక రాజకీయపార్టీలో ఒక నాయకుని చెంకలో నుండి  చేయుపనులు  ఈమె ఉద్యానవనములలో చేయుచున్నద"ని ఒక పెద్దమనిషి అనగా   "కూతురు చెడిన  ఆ తప్పు తల్లిదను సామెత కలదు  ఈమె తల్లి  వెలుగు దేశం పార్టీలో చేయు వ్యవహారముల  గూర్చి తెలియనిదెవరికి ? తల్లిని మించిన కూతురు ఈమె" అని రెండవ పెద్దమనిషి బదులిచ్చెను. వారి మాటలు విన్న ఉద్యానవన సిబ్బంది ఇరువురు విస్తుపోయిరి. అందొకడు   " పచ్చకామెర్ల రోగికి లోకమంతయూ పచ్చగా కనిపించునని వినియుంటిని  ఇప్పుడు ప్రత్యక్షముగా చూచుచున్నాను.   ఈమె తల్లి అద్భుత నర్తకి, మంచి చిత్రములలో నటించింది. ప్రస్తుతము ఆమెకు అవకాశములు అడుగంటినవి.  " అనగా  రెండవవాడు "  ప్రస్తుత దర్శకుల పోకడలు సరిపడక అవకాశములు వదులుకొని కేవలము ఆమే చిన్న తెరకు పరిమితము చేసుకొన్నది. ఆమె చిత్రరంగమందు  ఉండవలసినది కాదు.  రాజకీయములలో చేరి మహిళాధ్యక్షురాలి గా పనిచేయుచున్నది. అట్లని రాజకీయములందు కూడా  ఉండవలసినది కాదు కానీ ఎందుకో చిత్ర రంగము కంటే హీనమగు రాజకీయరంగమందు ప్రవేశించెను " అనెను. అందుకు మొదటివాడు నవ్వి " అదియునూ కానిచో మనవలె  ఉద్యానవనమున పనిచేయవలెను. పద పోయి మొక్కలకు నీరు పెట్టవలెను " అనెను. వారిరువురూ అచ్చట నుండి కదిలిపోయిరి.   

ఆ పెద్దమనుషులిరువురూ ఉద్యానవనమున  సంచరించుచూ అచ్చట కొచ్చిన జంటలను పరికించు చుండిరి. నేడు వాలెంటైన్స్ డే అగుటచే ఉద్యానవనం కళకళ లాడు చున్నది.   ఈ పొదల ఈమెను  చూడుము ఇందాక చూచిన దానిని మించిపోయినది అని అనుచుండగా మరుక్షణమే మరొకపోదలో నున్న తన కూతురు కనబడగా పక్కవాడు చూసినాడేమో యని భీతిగొని "ఛీ ఛీ నేటిచదువుననవలెను , పంతుళ్ళననవలెను , ఒక్కతీరున చదువు చెప్పుట రానిచో ఒక మూల ముడుచుకొని  కూర్చునవలె, పద ఇచ్చటనుండి త్వరగాపోవలెననగా, అతడితో వచ్చిన వ్యక్తి మనసులో "ఇటువంటివి చూచుటకై కదా మనము నేడు ఉద్యానవనమునకు వచ్చినాము వీడి కూతురు కనిపించినంతలో వీడి మొగము మాడిపోయినది " అని అనుకొని బయటకు నవ్వుతూ " మన బంగారం మంచిదైనచొ ... అన్నట్లు

పంతుళ్లనని లాభమేమి , మండుటెండ యని జూడక  మగవారు సూట్లు వేసుకొని తిరుగుట , చలికాలమని చూడక ఐస్ క్రీములు తినుట , పొట్టి దుస్తులు ధరించుట , పెద్ద , చిన్న అంతరం మరిచి అందరిని పేరుపెట్టి పిలుచుటయే  కాక  అదియే గొప్పయని నమ్ముట ఇవన్నియూ ఆంగ్లవిద్యద్వారా సంక్రమించినవే , నా అదృష్టమేమనగా  నాకూతురు గుణవంతురాలు" అనెను.  వారు వేగముగా నడుచుచూ ఉద్యానవన ప్రధాన ద్వారమును జేరి నిక్రమించు సమయాన  రెండవ పెద్దాయన కుమార్తె  అప్పుడే జంటగా లోపలి ప్రవేశిస్తూ  తండ్రిని చూసి ఒక పొద చాటున నక్కెను. అది జూచి ఆ పెద్దమనిషి గొంతు తడారి, ముఖకవళికలు మారిపోయినవి . దానితో ఆయన స్వరము కూడా మారి పోయెను. ఈ సినిమాలొచ్చి అందరినీ పాడుచేసెను, ఈ వెలయాళ్లనును ఆదర్శంగా భావించి వారి అడుగుజాడలలో నడుచుచున్నారు. వారే నేటి మన యువతీ యువకులకు గురువులుగా అవతరించారు. వారు జూపిన అర్ధనగ్నతను ఆధునికతయని పొరపడుచున్నారు.  పెడసరం మాటలను నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనను ఆధునికతగా భావించుచున్నారు.  ఇది కాలమహిమ అనుచూ తోటి పెద్ద మనిషితో కలసి వనమునుండి నిష్క్రమించెను.  

13 comments:

 1. హా హా ప్రస్తుత సమాజంలో యువత పోకడనీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రు పరిస్థితిని కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారు.తన దాక వస్తే గానీ ఎవరికీ అర్ధం కాదు

  ReplyDelete
 2. కలముకి చేకూరె బలము. ప్రియముగ నవ్వగ సాహిత్యము కలమాయె శరము నవ్వే కలలకు, వరము నవ్వే ఇహము పరము

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. ఒకప్పుడు మహానగర్రాల్లో వున్న సంస్కతి ఇప్పుడు చిన్న పట్టణాలలోకి కుడా పాకింది

  ReplyDelete
 5. నేను ఈ నవలని ఇష్టపడుతున్నాను.ఇది స్వచ్ఛమైన తెలుగును అందిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన తెలుగుతో ఇటీవలి కాలంలో ఇది ఉత్తమ నవల ఇది నా అభిప్రాయం

  ReplyDelete
 6. Sir mana pata samskruthe Mottam marepointhe sir eppudu jarugutunna vate gurenche baga chepparu sir

  ReplyDelete
 7. మీరు మా యువకుల గురించి బాగా చెప్పారు కాలక్రమేణా తెలుగుని మర్చిపోతావ్ ఏమో మేము కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తెలుగు! ఏ భాష అంటాము ఏంటో

  ReplyDelete
 8. మా యువకుల బలహీనతల కూడా బాగా చెప్పారు.

  ReplyDelete
 9. తప్పు ఎవరు చేసినా తప్పే.....! కాని ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అని తెలుసుకునే స్థితిలో మన సమాజం లేదు. చాల బాగా చెప్పారు sir

  ReplyDelete
 10. bhayamkaramayina vastavalanu andamayina padajalam tho chepparu sir

  super sir

  ReplyDelete
 11. ఈ కథ జీవితానికి ఒక మంచి పాఠం లా కన్న మంచి గుణపాఠం లా అర్థం అవుతుంది సార్...

  ReplyDelete

 12. అచ్చ తెలుగులో అద్భుతంగా రాసారు. అబినందనలు

  ReplyDelete