Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Wednesday, March 3, 2021

Bharatavarsha 137

 బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ : సందర్శకుల గదిలో కూర్చొన్న మంజూష ను చూచి సందీపుడు “ఎప్పుడు వచ్చితివి ? " “ఎవరు అని అడగనందు కు సంతోషము. పెళ్ళాము  నీకు ఇంకనూ గుర్తు ఉన్నదా?” అని మంజూష దెప్పుచుండగ  మంచినీరు అందించుచూ సేవకుడు సందీపునితో “అమ్మగారు వచ్చి చాలా సేపు అయ్యిందండి” 

సందీపుడు : అమ్మగారిని నాగదిలో కూర్చొండబెట్టవల్సినది 

సేవకుడు : ఇదే మొదటిసారి రావడం కదా బాబు తెలీలేదు 

సందీపుడు :  నాశీతల మందిరములో విశ్రాంతి తీసుకొనుము.  (పనివానితో) చిన్నబాబు  పోయి పండ్ల రసము తీసుకొని రమ్ము.   మంజూష :   నేనిచ్చటే కూర్చొందును. 

సందీపుడు : నీకు నెలలు నిండుచున్నవి వట్టి మనిషివి కాదు , మన ప్రేమ ఫలము నీలో పెరుగుచున్నది , నేను సమావేశములో  ఉండుటచే నీకు అసౌకర్యము  కలిగినది, 

మంజూష : అయ్యో! ప్రేమ కారిపోవుచున్నది , ఎప్పుడు చూసినా వ్యాపార సమావేశములు , వ్యాపార నిర్వహణ. అని మంజూష గొంతు పెంచెను.  

సందీపుడు : నాగదిలోకి పోయి మాట్లాడుము, ఇచ్చట చుట్టూ సిబ్బంది కలరు. రెసెప్షనిస్ట్ మననే చూచుచున్నది.   గొంతు పెంచిన నా కప్రతిష్ఠ అగును.  అయిననూ నీవు ఆఫీసుకి రావలసిన పని ఏమి కలదు?

మంజూష : బెంగుళూరు వచ్చి రెండు నెలలు దాటెను. ఎన్నడైననూ నన్ను పట్టించుకొంటివా?   ఎచ్చటికైననూ తీసుకు  పొమ్మన్నచో  ఇట్లే తప్పించుకొనుచున్నావు.  లకుమ భర్తతో   శృంగార యాత్రకి (హానీమూన్కి) శ్రీలంక పోయినది. సందీపుడు ఇంక ఓర్చుకొనలేక మంజూషను చేయిపట్టి  తన గదిలోకి తీసుకొని పోయెను. ఆమెను సోఫాలో కూర్చొండబెట్టి  పళ్లరసము నోటికందించగా మంజూష మొఖం తిప్పుకొనెను. ఎల్లప్పుడూ గంభీరముగా నుండెడి సందీపుడు భార్య తో అవస్థలు పడుట చూసి  రెసెప్షనిస్ట్  అతడి తలుపు వద్ద చెవానించి వినుచుండెను. 

సందీపుడు: ఆ డిటెక్టివ్ ని నమ్ము చున్నావా వాడుత్త  మాయలమారి లేనిచో శృంగారయాత్రకి ఎవరైనా శ్రీలంక పోవుట వింటిమా ! వాడికి శ్రీలంకలో అపరాధ పరిశోధన ఉండుటచే లకుమను అచ్చటకు తీసుకుపోయినాడు. వాడు బుర్రలు తీసి బుర్రలు మార్చు రకము. లండన్ లో దొంగిలించిన కారు పరిశోధన విషయమై  శ్రీలంక పోయినాడు. 

మంజూష: బుర్రలు తీసి బుర్రలు మార్చు రకము నీవు. అతడు కాదు. లండన్ లో కారు దొంగిలించుటకు శ్రీలంకకు సంబంధమేమి ? మోకాటికి  బట్టతలకు ముడి పెట్టుచున్నావు! 

సందీపుడు: అయ్యో! పిచ్చిదానా,  లండన్ లో దొంగిలించ బడిన  ఫెరారీ  కారు అనేక దేశముల మీదుగా  శ్రీలంక లోకి ప్రవేశించి  చివరకు భారత దేశము చేరుకొన్నదట.   అగస్త్యని సవతి తల్లి ఆ కారుని నాలుగు వందల కోట్లు పోసి భర్త పేరిట కొన్నదట.  అట్లు సంస్థ  నిధుల దుర్వినియోగము కేసులో అతడిని ఇరికించి  జైలులో పెట్టించెనన్న విషయము తెలియును కదా ! అతడి పరిశోధన పూర్తి చేసుకొని వెనుకకు మరులుచున్నాడు ఇది ఎక్కడి హానీమూన్?

మంజూష: ఆ విషయములన్నీ నాకు తెలియవు బసవడు పార్వతిని ఊటీ తీసుకు పోయినాడు. జంట అన్నచో అట్లుండవలెను. 

బసవడు ఉద్యోగస్తుడు వాడి సెలవు పెట్టి ఎచ్చటికైనా పోగలడు మరి అగస్త్యుడట్లు పోలేదు కదా. వ్యాపారస్తులకు అట్లు కుదురునా ?  సుందరి అగస్త్యుడు  విశాఖపట్నమందే ఉండి ఆనందించుచున్నారుకదా !

ఇంతలో ఇద్దరు వ్యక్తులు తలుపు తోసుకొని లోపలకి ప్రవేశించిరి మంజూష వారినిచూసి  మంజూష: దాసు మామయ్య , ఆది బాబాయి, మీరు ఎట్లవచ్చినారు “మావిక్కడే ఉంటాన్నాం తల్లే , అయినోల్లు ఉంటే ఆడికి ఇదిగా ఉంటాదని ఒటుకొచ్చినాడు.”   

సందీపుడు: వారిరువరునూ ఇచ్చట పనిచేయుచున్నారు, ఇచ్చటనే యుందురు.  

మంజూష:  వారికున్న అవకాశము కూడా నాకు లేకుండెను. నేను నీకొరకు ఎదురుచూచుచూ ఇంటివద్ద కుక్కవలె పడి యుండవలెను అని ఏడవసాగెను. 

సందీపుడు: ఎవరింటివద్ద వారున్నచో కుక్కలా! నీవునూ ఇచ్చట పని చేయుము  నీవునూ ఇచ్చటనే ఉండ వచ్చు 

మంజూష:  పెళ్లామన్నచో నీకు కట్టు బానిసవలెనున్నది.  ఇచ్చట పనిలో పెట్టి పనిదానివలె ఉండమందువా ? అని పెట్టున ఏడ్చుచుండగా సందీపునకు మతిపోయి  ఛీ ఛీ ఈ పెళ్లి నాకు శాపమాయెను. అని వగచుచుండగా, ఆది , దాసు ఇరువురూ అతడిని బైటకు కొనిపోయి ఊరడించినారు. 

దాసు : తొందర పడకురా సందీ,  ఆడదాయి తో ఎలాగుండాలో తెల్దేట్రా! 

సందీపుడు : అయితేటి  సేయ్యమంటావై , కాళ్ళొట్టు కోమంటావేటి?

ఆది : ఓస్ ! కాళ్ళొట్టుకొంతే మాటినేత్తాదేటి , అంత వీజీ అనుకొన్నావేటి?  పెల్లానికి అనుకున్నదయిపోవాలంతే

                                                                       ***

న్యూ ఢిల్లీ : కృష్ణమీనన్ మార్గ్ : అరుణతార : హలో ! 
మేడం  సందీప్ జీ కాలింగ్ ఫ్రమ్ బెంగుళూరు , కన్  ఐ కనెక్ట్ 
అరుణ : ఎస్ , మాలిని నీ అల్లుడు మాట్లాడుచున్నాడు త్వరగా రమ్ము 
మాలిని : బాబూ అమ్మాయి నువ్వు క్షేమముగా ఉన్నారా?
సందీపుడు : మీ అమ్మాయి క్షేమము. నేను సరిగా చూసుకొనుటలేదని అలిగి విశాఖపట్నము పోవుచున్నది. 
మాలిని : ఒక్కసారి దూరవాణి దానికిమ్ము నాయినా!
మంజూష : అమ్మా ఈ నరకమునందు నేనుండజాలను. కాపలా  కుక్కవలె ఇంటివద్ద ఉండుట యే నాజీవితమయిపోయినది. గాను గెద్దువలె యితడు ఆఫిసుకి ఇంటికి తిరుగుట తప్ప నన్ను ఎచ్చటికి తీసుకుపోడు , రెండునెలలుగా ఎదురు చూచి విసిగినాను. తార మాలిని చేతినుండి సాధనమును తీసుకొనెను
తార : అమ్మా  మంజూ నేను తారను, మీరు ఇచ్చటికి రండి నేను మీకు  యూరోప్ సందర్శనము చేయుటకు ఏర్పాట్లు చేసెదను. ముందు నీకు కాన్పు అవ్వవలెను కదా!  అలుడుగారు మంచివారు తల్లి,  గొడవ పడరాదు.   
మంజూష : ఇదేమి మంచి? మంచి అన్న నీ అల్లుడువలె నుండవలెను, లకుమను కొనిపోయి అన్నీ చూపుచున్నాడు 
తార : అయ్యూ పిచ్చిదానా చూచుటకు అచ్చటేమి కలవమ్మా? వారు రేపు తిరుగు ప్రయాణ మగుచున్నారు.  లకుమను రెండు రోజులలో నీవద్దకు పంపెదను. 
మంజూష: వాణినుత్తరించెను.

                                                                     ***

బెంగళూరు: యమున :(దూరవాణి యందు)  అరుణమ్మా నువ్వా , ఎట్లున్నావు ? 
అరుణ : నేను బాగున్నాను మీ అమ్మ ఎచ్చటున్నదే ? 
యమున : రికార్డింగ్ జరుగుచున్నది. ఇరువరమూ స్టూడియో లో ఉన్నాము.
 అరుణ : అహోరాత్రములూ అట్లు సంగీత కచేరీలు చేసుకొనుటయే కదా !
యమున: మాకు గడవవలెను కదమ్మా , ఇచ్చట మాకు మీ వలె పదవులేమున్నవి ? 
అరుణ : నీకు దూకు డెక్కువయినదే, మగడు వచ్చినగానీ నీకుదూకుడు అణగదు   
యమున: రెండు నిమిషములలోకచేరి ముగియనున్నది, అంతవరకూ ఏదైననూ మాట్లాడు 
 అరుణ :  ఏమి మాట్లాడవలెను , నీవు చిన్న పిల్లవు 
యమున : నేను చిన్న పిల్లనా, లంగావోణీ మానేసి చీరలు ధరించుచున్నాను.  మీ ఆయన ఎట్లు చూచుకొనుచున్నాడో చెప్పుము. 
అరుణ :  ఈ సరి కనిపించినచో చెవులు పిండి చేతికి ఇత్తును 
మీనాక్షి : అరుణ ఎట్లున్నావు ? 
అరుణ : మీనా, ఒక ముఖ్యమైన విషయము చెప్పవలెను నేను బెంకాక్ సమావేశములకు పోయి ఉండుటచే నీ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవమునకు రాలేకపోతిని 
అందుకు బాధపడుచున్నాను.  మాలిని చెప్పినది పెళ్లి కంటే ఘనముగా చేసినావని .
మీనాక్షి : ఇది చెప్పుటకా దూరవాణి చేసినావు 
అరుణ ; మంజూష  అలిగి  విశాఖ పోవుచున్నది. నీవు పెద్ద దిక్కు  అచ్చట ఉన్నావని మేమంతా ధీమాగా ఉన్నామే. ఫోనులో ప్రయత్నించిననూ అది మాట వినకున్నది.  
మీనాక్షి : ఇట్టివిషయములు తీగలపై ఫలించవు నేనిప్పుడే పోవుచున్నాను .
సమయము సాయంత్రము 6 . 00 గంటలు. ఇన్నోవా  వైట్ ఫీల్డ్స్ వైపు పోవుచుండెను 
యమున: పెంపకము మహిమ కాకున్న, మంజూష ఎందుకిట్లు ప్రవర్తించుచున్నది?
గర్భవతి గాఉన్నప్పుడు హిస్టీరియా వంటి వ్యాదులు, స్త్రీలకు చికాకు పెరుగుట సహజము. పెద్దవారము మనమున్నది దేనికి ఇట్లాడిపోసు సుకొనుటకా?
 ఆహా ఏమి సర్దుబాటుచేయుచున్నావే! రాజకీయములలో చేరినచో తారకంటే బాగుగా రాణించెదవు. నిన్ను విదేశాంగ మంత్రిగా పెట్టుకొ న్నచో భారత పాకిస్తాన్ సమస్యను వారిని ఏమార్చి పరిష్కరించెదవు.  ఆ సందీపుడి గొంతు కోసినారు. సందీపుడు  ఎంతకాలమిట్లు బాధ పడవలెనో?
మీనాక్షి : మంజూష కు పరిపక్వత వచ్చువరకు “మంజుషకు పరిపక్వత ఎప్పుడు వచ్చును?” 
“సమస్యలను అధిగమించినప్పుడు”  “సమస్యలను ఎప్పుడు అధిగమించును”  
“అవి వచ్చినప్పుడు”  “వచ్చినవి కదా”  “వచ్చినచో మంచిదే కదా!”

                                                                        ***

విశాఖ పట్నం : ఆసీలు మెట్ట: దామిని : మంజు ఆటో పై వచ్చినావా, సందీపుడు ఏడి? గర్భవతిని ఇట్లు పంపునా! 
మంజూష :  దామినీ ! అని పెద్దరాగము తీయుచూ  ఆమె భుజముపై వాలి రోదించి,  మీ ఆయన నిన్ను ఎట్లు చూచుచున్నాడే అని అడగగా దామిని  ఖంగు తినెను 
దామిని : మునుపటి కంటే ఎంతో బాగా చూచుకొనుచున్నాడు ,అయినా ఏ మైనదే !
మంజూష : నా రాత ఇట్లాయెను , ఆ సందీపుని వలన నా బ్రతుకు కుక్క బ్రతుకాయెను
అయ్యో లోపలకి రమ్ము ఆయన సమావేశమునకు  వెడలినారు. వచ్చుటకు ఆలస్యమగును. నాకు నిన్ను తోడుగా  ఆ దేముడే పంపినాడు. రమణ అమ్మగారి పెట్టి తెమ్ము అని పనివానికి చెప్పి మంజూషను తన పడక గదిలోనికి తీసుకు పోయెను 
మంజూష స్నానము చేసివచ్చిన తరువాత రమణ భోజనము వడ్డించెను ఇరువురూ భోజనము ముగించి శయ్యపై కూర్చొనగా రమణ సీమరేగు పళ్ళు , ద్రాక్ష పళ్ళు  తెచ్చి ఇచ్చెను . దామిని మంజూష ను దగ్గరకు తీసుకొని, మంజూష  ఆమె పై  చారబడగా నోటికి పళ్ళు  అందించుచూ “మంజూష బంగారు బొమ్మ” అనుచూ ముద్దులాడు చుండెను.  
ఇంతలో గంట మ్రోగెను. మంజూష తలుపు తీసెను హృదయాలజి ష్ట్ వచ్చెను, అతడి వెనుకనే నందిని ఉన్నది. హృదయాలజి ష్ట్ చిరునవ్వు నవ్వి మంజుష ఎప్పుడు వచ్చెను అనుచూ లోపలకి పోయెను. 
మంజూష : నేను ఇచ్చ టకి వచ్చినట్టు నీ కెట్లు తెలియును?
నందిని: పెద్దవారు తల్లడిల్లుచున్నారు. నాకు కాక ఎవరికి ఫోను చేసెదరు? అందుచే ఇంత రాత్రి రావలసి వచ్చెను. మీ అన్నకి తెలిపినచో అతడి శిక్షణ పాడగును. 
దామిని : మీ అన్నకి చెప్పి ఏమి ప్రయోజనము? అతడు డెహ్రాడున్ లో శిక్షణ లో నుండగా ఎట్లు వచ్చును?  ఇంకనూ రెండు నెలలు శిక్షణ గలదు. 
మంజూష: ఐ ఏ ఎస్ లకు శిక్షణ  నాలుగు నెలలేలనో?! నాలుగు వారములున్న చాలదా! 
నందిని: చాలులేవమ్మా నీకు కాపురంచేయుట చేతకాక అన్నపై పడి ఏడ్చుటెందుకు?
నీ పెళ్ళి కొరకు ఎంత శ్రమ ఎంత ధనము వెచ్చించెను 
దామిని : పుస్తకములు వ్రాయుచూ సులభముగా కోట్లు గడించుచున్నాడు. చెల్లి కొరకు ఖర్చు చేసినచో తప్పేమి కలదు? ఈ మధ్యన విడుదలైన పుస్తకము “సూపర్ వుమన్” కూడా ఇంటర్నేషనల్  బెస్ట్ సెల్లర్ జాబితాలొ చేరినది. 
నందిని: పుస్తకములు వ్రాయుట అంతసులభమా! కాపురము చెయుట కష్టమా! దామినమ్మా నీవు మాలిని స్నెహితురాలివి, ఆమె వయసు ఉన్న నీవు పెద్దదాని వలె ఆలోచించవలెను కానీ గుడ్డి ప్రేమతో ఇట్లు మంజూష జీవితమును నాశనము చేయరాదు. 

మంజూష: దామినే నన్ను తల్లి వలె చూచుచూ ప్రేమించుచున్నది మీరందరూ మారిపొయినారు  రా.కి. ఇదివరకు ఎంత సరదాగా ఉండెడివారు? నందినీ , నీవు ఎంత ప్రేమగా చిలిపి సలహాలు ఇచ్చెడి దానవు! కుట్రలు పన్నెడిదానవు! అవన్నీ గతించినవి!
రమణ : అమ్మగారు మా అయ్యగారు పిల్లలు లేరన్న బాధను హాస్యముతో కప్పియుంచి హాస్యప్రియుడివలె కనిపించెడివారు. నేడు అమ్మగారు తళ్ళి కాబోవుచున్నారని తెలిసి ఎంతో ప్రశాంతతను పొందినారు. నాడు ఆయన హాస్యములో దుఖము దాగియుండగా నేడు ఆయన ప్రశాంతతలో ఆయన సంతోషము దాగి యున్నది. నన్ను రావణా అని పిలవక రమణ అని పిలుచుచున్నారు. 

                                                                            ***

4 comments:

 1. జీవితాలను ఆవిష్కరిస్తునన్నారు.ప్రేమ అద్భుతం.అది పెళ్ళికి దారి తీస్తే ప్రేమ విజయం.వివాహానంతరమే కదా అసలు జీవితం మొదలగును.😄😄😄 వివాహం చేసి పంపించిన నూ మంజూరు బాధ్యత పెద్దవారికి తప్పట్లేదు.

  ReplyDelete
 2. అంతా మన పిల్లలేనండీ మంజూష ఇంకా చిన్న పిల్లండీ, మొండి పిల్ల, హానీమూన్ పిచ్చి పట్టింది. భర్త లాలన కోరుకుంటున్నది. భర్త నచ్చాలిగానీ ఎక్కడైతే నేముంది ? లకుమ చూడండి చిన్నద్వీపం ( శ్రీలంక) పోయి శృంగారయాత్ర ను జీవితాన్ని సఫలం చేసుకుంది.

  ReplyDelete
 3. నాడు ఆయన హాస్యములో దుఖము దాగియుండగా నేడు ఆయన ప్రశాంతతలో ఆయన సంతోషము దాగి యున్నది. రమణ పనివాడైనా పరిపక్వత ఉన్నవాడు అనిపించిందా? మీనాక్షిలో పరిపక్వత కనిపించిందా?

  ReplyDelete
 4. రమణ తన యజమానిని బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు.మీనాక్షి పరిపక్వత చెందటం మాత్రమే కాదు.ఎవ్వరికీ అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగింది.ఒకప్పుడు ఆమె కథ చదువుతుంటే కళ్ళ వెంట నీళ్ళు తిరిగేవి.ఇప్పుడు మీనాక్షి కథ ఒక విజయగాధ.

  ReplyDelete