Eazy Foreign Languages

This blog is about German and French Language in Vijayawada. Articles, poems, songs and experiences of poolabala

Monday, November 9, 2020

Bharatavarsha 65

ప్రపంచ సాంకేతిక సమాచార సంస్థలకాలవాలముగా  నున్న మాదాపురము విహంగావలోకనమందు సనాతని  పాదముద్ర వలె  నగుపించును. తెలంగాణ సాంకేతిక  భధవర్గ తేజమందు  అచ్చట నున్న సుందర  ఆకాశ హార్మ్యములు నిత్యమూ శోభిల్లు చుండును.  ఆ తల్లి పాదము నల్లుకొనియున్న    చిత్రప్రదర్శన శాలలు , పిల్లల  క్రీడావనము, శిల్పారామము ,  ప్రదర్శనోద్యానవనము చూచి మురియువారు  ఆ వాగ్దేవి పాదము పై  మంజీరము వలె  వ్రేళ్ళాడు మణికొండ  యనొక జాగీరును జూచిన చేష్టలుడిగి బిక్కవోదురు. 


బహుళ అంతస్తుల నగరులుతో మాదాపురమును తలదన్నునట్లుండు మణికొండ కాశ్మీరు  కంబళి పై నుంచిన  గజ దంష్ట్ర నిర్మిత రత్నమ య  కళాఖండ ము మనిన అతిశయోక్తి కాదు. అచ్చట  పది సంవత్సములు కు పైగా నిర్మించిన ద్వాదశ హార్మ్యముల  లాంకో హిల్స్  యను ఒక సుందర పట్టణము మణికొండ శిరమున బంగారు  కిరీటము వలె నొప్పు చుండును. నిశీధిని విద్యుత్ దీపకాంతులీనుచూ ద్వాదశావతారము వలె అగుపించు ఆ ద్వాదశ ఆకాశ హార్మ్యముల నడుమ  సిగ్నేచర్ టవర్స్ యను భూమండ లోత్తుంగ ధామము మహాపర్వతమును పోలి గగ నాంతర రాళము లోనికి  చొచ్చుకొనిపోయి  చూచువారి శ్రీ మహా విష్ణువు సాక్షాత్కరించినట్లగుపించును.

లాంకోహిల్స్ కు మాడు కిలోమీటర్ల దూరమునున్న లక్ష్మీ నగరు కొండపై నున్న బీరప్ప దేవాలమునకేగి రంజని కేశవులు అచ్చటనుండి లాంకోహిల్స్ ను చూచుచుండిరి. దూరమునుండి చూచువారికి అవి మేఘ మండలమున శిరములుంచి  భూతలము ను గాంచు పెక్కు భవనముల నొక్కమాఱు గాంచిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామమందు అక్షోహిణి వలె కనిపించును.    

ఉ.       నింగిని      తాకుకూ    టముల   నేకన      మేరున       గమ్మువా లెనో 

          చెంగట       ద్వాద శా   గ్రములు   చూడస    పత్ర గిరు      లేలవా  లెనో 

          పింగళ      కాంతులీ    నుఘన   వాసము   లందము     గాంచిన   బ్రమే   

          ముంగట     భువనో      న్నత ని   వేశము   వేల్పువి        లాసమే  కదా   

నింగిని  తాకు  కూటముల నే  కన   మేరునగమ్ము   వాలెనో (అనిపించును), చెంగట ద్వాద శాగ్రములు   చూడ  సపత్ర (రెక్కలుగల ) గిరులే వాలెనో (అనిపించును), పింగళ  కాంతులీను ఘన వాసములందము గాంచిన అబ్రమే ( అబ్బురమే)  ముంగట   భువనో న్నత నివేశము (నివాసము) వేల్పువి  లాసమే  కదా!     

కేశవుడు:  ఈ ఆకాశహర్మ్య రేఖను చూడ భాగ్యముండవలెను.  అందు నివసించువారికెంత అదృష్టవంతులో కదా! ఎట్టకేలకు ఈ కొండపైనున్న దేవాలమును చూడవలెనన్న నాకోరిక నేటికి తీరెను. భాగ్యనగరమున బంజారాహిల్స్, జూబిలీ హిల్స్  విలాసప్రదేశమలని  భావిం చువారు మణికొండ లాంకో హిల్స్ ను చూచిన అవి  మురికివాడ వలె నగుపించును. 

రంజని: రాజును చూచిన కళ్ళ న అను సామెత వలే  నున్నది   

రంజని: ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక విషయమై మిమ్మల్ని ఆహ్వానించితిని. ఊహించగలరా ?

రామాంజనేయ యుద్ధము నాటకము వేసి చూచుకొనుటకు అయివుండొచ్చు. అయిననూ అందు నేను వాద్య సహకారమే కదా అదియునూ అభ్యసించి చూచుకొనవలెనా? భానోజీరావు గారి మేనకోడలు అనిపించారు. అందులకే నేను మృదంగమును కూడా తెచ్చితిని   మీరిచ్చటనే నివసించుచున్నారని వినియుంటిని?

నేను  ఇచ్చటనే అమ్మతో కలిసి యున్నాను, తమ్ముడికి వివాహమయ్యి  ఆస్ట్రేలియాలో ఉజ్జోగము చేయుచున్నాడు. ఇద్దరూ కొండదిగి అంబాసిడర్ను సమీపించిరి. ఆమె   నడుపుచుండగా కేశవుడు ప్రక్కన కూర్చొనెను.

రంజిని గారు మీరు ఈ డొక్కు వాహనమును ఎందులకు నడుపుచున్నారో నాకు తెలియును. రంజిని “అటులనా!” ; కేశవుడు “అవును, మీ మావయ్యగారే అందులకు కారణము.”

రంజిని: అయ్యో మావయ్య చాలా మంచివారండి , ఆయనను ఏమీ అనవలదు

కేశవుడు: అయ్యో! మీరుత్త అమాయకులు  మీకేమీ తెలియదు, ఆయన ఎంత సంపాదించుచున్నాడో. మీకొక రహస్యము చెప్పవలెను అని వంగి ఆమె చెవిలో " మొన్ననే అతడు కొత్త వేను ఖరీదు చేసినాడు " అని చెప్పుచుండగా రంజనికి నవ్వాగలేదు.అంబాసిడర్ లాంకో హిల్స్ చేరెను. కేశవుడు విస్మయమంది చూచుచుండగా   ఇచ్చట పండ్రెండు ఆకాశ హార్మ్యములున్నవి. వాటితో పాటు  సిగ్నేచర్ టవర్ అను భువనమును ముద్దాడు  ఈ మహా భవనము ప్రపంచ అత్యున్నత ఆవాసము.  కొంత సేపు కేశవుడి నోటి మాట పెగలకుండెను.

        తే. లికి  భువనో  న్నతవాస  కూట మిదియె

         మేటి   భువనై  కోత్తుంగ వన మిదియె  

         నూట పన్నెండు మేడలు  న్నట్టి   వీడు

         విశ్వ  విఖ్యాత   చేవ్రాలు   వన   మిదియె

 ముంబాయిలో అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సంస్థ భవనము 72  , పార్క్ హయాత్ భవనము 85 , గుజరాత్ లో డైమండ్ టవర్స్ 80 అంతస్తులు కాగా మణికొండ లాంకో హిల్స్ సిగ్నేచర్ టవర్స్(చేవ్రాలుభవనము) నూట పండ్రెండు  అంతస్తు లు కలిగి,  ఆరువందల నాల్గు  మీటర్ల ఎత్తుతో భవన  ఔన్నత్య మున  జగతినేలు మహాభి వలే ఆ మహార్ణమందు నిలిచి యుండెను. 

తే. త్తి   చూచిన తిలకమె త్తు  నందు  

 చిత్తు జేయుస  రసనిడి  జూడ ఈఫిలు 

 గోపు  రమును చిత్రము  గాదె చిత్ర 

కూట  మునుమీరి  చిత్రమైన కీర్తి బడయ.     

ఈఫిల్ టవర్ ( 300 మీటర్లు ) సిగ్నేచర్ టవర్ నడుము వరకు వచ్చును. నాది ఏమి అదృష్టము ఈ నాడు ఇంత సుందర ప్రదేశమును కాంచితిని అను చుండగా ఆమె కేశవుని లాంకో హిల్స్ లో ఒక విల్లా కు  గొనిపోయెను. ఇదియే మాఇల్లు రండి రండి యని బిల్వగా కేశవునకంతయూ  వైష్ట్నవ మాయ వలె తోచెను. 

“నేడు నా జన్మదినము అదియే నేటి ప్రత్యేకత , మావయ్య మన భానోదయ కళా బృందమును తీసుకువచ్చు చున్నారు” అని చెప్పగా  "మీరు  ధనిక డంబమును జూపక  అహంకారమును అలవర్చుకొనక  నిత్యమూ సాధారణ దుస్తులు ధరించు చుండగా చూచువారు ఈమె జీవనోపాధికి  నాటక రంగమును ఎంచుకొనెనని అనుకొందురు. 

“ఎవరి సంగతో ఎందులకు మీరు ఏమనుకున్నారో చెప్పవలెను”. కేశవుని  సోఫాలో కూ ర్చుండ  బెట్టెను “వెంటనే ఏమి మాట్లాడవలెనో తోచక మాట మార్చి మీ ఇల్లు ఇంద్రసభవలే యున్నది అని 

అనుచూ చటుక్కున” నిరాడంబరంగానున్న మిమ్మల్ని చూచినచో గీతగోవిందము వంటి హాయి గొల్పు చుండును. మిమ్మల్ని చూచి నేను అట్లెందుకనుకొందును.

 జయదేవుని గీతగోవిందము రాధాకృష్ణుల విప్రలంభ (విరహము) సంభోగ (కలయిక)    శృంగార వర్ణనలతో నిండిన కావ్యము.  

 కేశవుడు బిక్క మొగము వేసి అసలు నాఉద్దేశ్యము అది కాదండీ. మీరుకూడా మా వలే సామాన్యులను కొని ఎప్పుడైననూ పొరబాటున మాట్లాడి యున్నచో  గణించవలదు.”  అని చెప్పి ఒక ఆటవెలది గీతమునఆలపించెను. 

ఆ. రంగము  నక్కున  జేర్చుకు  మణి  కోరి           

ళా సేవ  జేసి   రుగు  పుణ్య 

మూర్తితె  లుగుకీర్తి  నెగదోయ పాణ మిత్తు   

న్మ దినము నగొను జోత  మిదియె.    

కళా సేవలో తరింఛి లోకమును పులకరింప జేయు కళారంజని గారికి ( పాణ మిత్తు - వందన మిత్తు )పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీకనే కానేక శుభములు కల్గు గాక. “నేనంత పొగడ్త లకు తగనండీ” అని రంజిని అనుచుండగా”  భానోజీరావుగారు కళా బృందమును తోడ్కొని లోపలకి అడుగు పెట్టెను. 

అందొక సభ్యుడు సందర్భము తెలియకున్ననూ “మీరు తగుతారు మేడం తగుతారు రెండు కోట్లు ఖరీదు చేసే విల్లా ఉన్న మీరు కాక ఇంకెవరు తగుతారు.” అనెను. అందరూ గొల్లు మని  నవ్విరి.  వారందరూ , ఆభవ సౌందర్యమును కొనియాడుట, అబ్బురపడుటకు కొలది కాలము గతించినపిదప భానోజీరావు గారు మరల విశాఖపట్నము పోయి ఉక్కు కళా మందిరమును సందర్శించవలెనని చెప్పిరి.  కళ్యాణ  మండపము  వలె  నున్న ఆ సువిశాల గది యందు గల పెద్ద భోజనాల బల్లవద్ద అందరూ కూర్చొనగా యాదమ్మ వారందరికీ పలహారము లందించెను.  

రంజిని: మరల ఉక్కు కళ్లామందిరమునకు పోవలెనా ?

కేశవుడు :మొన్ననే కదా తులాభారము  ప్రదర్శన జరిగెను!

భానోజీరావు:ఈ సారి నాటకము కొరకు  కాదు అంతకంటే ముఖ్యమైన  పని కలదు 

కేశవుడు: ఈ వారము మన సభ్యులకి భాగ్యనగరంలో కార్యక్రమములున్నవికదా అవి అవి ముగిసిన పిదప… 

నక్క నాగేశ్వరావు: బుధవారం రవీద్రభారతి ఘంటసాల కళావేదిక  యందు 7 నుంచి 9  గంటలవరకు నా కార్యక్రమము కలదు. ఆ కాంట్రాక్టరు కార్యక్రమము ముగిసిన తరువాతే పైకమిచ్చును. 

ఏనుగు శ్రీహరి: ముందు గా కొంత పైకమీయడు మీ కాంట్రాక్టర్ , మా కాంట్రాక్టర్ అట్లు కాదు ముందుగా కొంత పైకము ఇచ్చును. శుక్రవారం  చిక్కడపల్లి త్యాగరాజ గాన సభ నందు 6 గంటల నుండి 9. గంటలవరకు నాకు కార్యక్రమము కలదు. నేను కూడా మిగితా పైకమును తీసుకొన్నచో సరదాగా మీతో వై జాగు వచ్చెదను.

భానోజీరావు:  నక్క , ఏనుగు  ఉషారుగా ఉన్నాయి , గుర్రం ఏంటి డీలాగా ఉన్నాది ?

గుర్రం వెంకటేశ్వరావు : నక్కకి , ఏనుగుకి నాటకం అయిపోయిన తరువాత  డబ్బులు ముట్టు ను నా పరిస్థితి చూడవలెను ఇంతకముందు చేసిన నక్షత్రకుడి పాత్రకి , అంతకు ముందు చేసిన దుర్యోధనుడి పాత్రకి కూడా పైకము ఇవ్వలేదు, నేను దుర్యోధనుని వలె అతడిని భాదించజాలక, నక్షత్రకుని వలె వేదించజాలక సతమతమగుచుండగా  ఇప్పుడు నాకు  చితికిన బతుకులు అను సాంఘిక నాటకమందు  మూడవ పాత్ర ఇచ్చి వేయమనుచున్నాడు

 పిల్లి పాపాయమ్మ : మనమేమన్న సినిమా నటులమా… వెంటనే పైకము ఇచ్చుటకు! సర్దుకొనవలె నూ… అయిననూ డాక్టరుగారు అందరికీ బాగానే ఇచ్చుచున్నారు కదా! చివరి అక్షరము ను పట్టి లాగుచూ రాగాలాపనవలె మాట్లాడు పిల్లి పాపాయమ్మ అనిన అందరికి హాస్యము పొంగుకువచ్చును. 

కొత్తగా వచ్చిన కొత్త సుబ్బారావు : పాపాయమ్మకి పేరులోనే రెండు దీర్గాలు ఉన్నవి . 

నక్క : ఛీ సన్నాసి , అందులకు కాదురా , ద్రౌపది పాత్రలు వేయునప్పుడు ఆమె పైటను  లాగీ లాగీ లాగుచుండగా 

ఏనుగు : ఆ లాగుచుండగా ?

నక్క : ఆ లాగుడు ఆమెకు పట్టుబడెను

అమ్మ పిల్లి నీకు సంపాదించు భర్త కలడు అట్లే మాకు సంపాదించు పెళ్ళాలు  ఉన్నచో మేమునూ నీవలె మాట్లాడెదము అని బంటి  బలరాం అనగా అందరూ గొల్లని నవ్వినారు.

అయినచో మనము శనివారం ఉదయము బయలుదేరి సాయంత్రము నకు విశాఖ ఉక్కు కళాక్షేత్రమును జేరవలెను. శనివారం  భారతవర్షకు సన్మాన కార్యక్రమము కలదు. సభ్యులందరూ  హర్షమును వ్యక్తము చేసిరి. నేడు మధ్యాన్నం భోజనములిచ్చటే కావున ఈ ప్రదేశమును ఉద్యానవనములను చూచువారు పలహారములు ముగించి న పిదప బొయిరావచ్చును. అని భానోజీరావుగారు చెప్పిరి.  పలహారములు ముగించి నపిదప  రంజిని నేడు ఒక ముఖ్య నిర్ణయమును తెలియజేయవలెను, ఒక్క నిమిషము వేచి యుండుమని సభ్యులకి చెప్పి లోపలకు బోయి ఒక పళ్ళెము నిండా పొట్లములలో పెట్టిన డబ్బు తీసుకు వచ్చి " నేటి నుండి మీ అందరికీ నెలనెలా జీతములు అందును , మీరు ఇంకొక సంస్థ నందు చయయ నవసరము లేదు" అనగా అందరూ సంతోషముగా అంగీకరించిరి  డబ్బును తీసుకొనిరి “ అందరూ పోయిన పిదప కేశవుడు ఇంటిలోనే కూర్చొని యుండెను. మీరునూ పోయి నచో అన్నీ చూడవచ్చు అని రంజిని అనగా

ఇచ్చట ఉన్న దానికంటే గొప్పవి బయట ఏమియూ లేవని తెలియక వారు పోయినారు.  అది తెలిసి నేనెట్లు పోగలను. కానీ అంత గొప్ప మనిషిచ్చుటకు నావద్ద ఏమియూ లేకుండెను. అనుచూ ...  ఆ... గుర్తుకు వచ్చెను అని ఒక పొట్లమును జేబునుండి తీసి అది విప్పి అందునుండి ఒక బంగారు గొలుసును తీసి ఆమె కు బహూకరించగా 

ఇప్పటి వరకు ఏమియూ  లేదని  చెప్పి ఇప్పుడే ఈ స్వర్ణ  దౌరును ఎట్లు తెచ్చినారు? 

 ఇది అక్క  పార్వతి కొరకని ... ఆమెకు పెళ్లి సంబంధములు చూచుచున్నాము. కొంత బంగారము వివాహమునకు కావలెను కదా , నేను కూడపెట్టిన ధనముతో ఈ గొలుసు… 

రంజని:  అక్క  కొరకు కొని నాకు ఇచ్చివేయుచున్నారే! 

పార్వతికి మరల కొనవచ్చును అనుచుండగా ఆమె లోపలి బోయి బంగారు గాజుల జత  ఒక గొలుసు తెచ్చి పార్వతికి నా బహుమతిగా అందజేయవలెను అనిచెప్పి ఒక చిన్న పెట్టెలో పెట్టి  వలదని వారించుచున్న అతడి చేతిలో పెట్టెను.  మీరు నన్ను మీరు అని సంబోధిచకుండిన మేలు అని కేశవుడు అనగా అది మీ చేతిలో నున్నది " మీరు  రంజని నువ్వు అని పిలిచినా నేను కూడా అట్లే పిలిచెదను." అనెను.


   

 


4 comments:

 1. ఇప్పటి కిప్పుడు మణికొండ వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా లాంకోహిల్సును వర్ణించారు.కేశవుడి అమాయకత్వం😄, రంజని చురుకుతనం బాగున్నవి.కళాకారుల మధ్య సంభాషణలు సహజంగా ఉన్నవి.

  ReplyDelete
 2. టెక్నాలజీ తదితర ఇతర నాగరిక విషయము లను తేట తెలుగులో వినడం గమ్మత్తుగాఉంది సర్

  ReplyDelete
  Replies
  1. టెక్నాలజీ తదితర ఇతర నాగరిక విషయము లను తేట తెలుగులో వినడం - I am excited about writing such things in Telugu. I am glad that it interests you too.

   Delete